בחירות לכנסת
בחירות לכנסתצילום: Photo by Flash90

בין יתר תפקידי המפלגות הדתיות יש למנות את מניעתן של חקיקת חוקים הנוגדים את התורה.

אכן רוב חברי הכנסת אינם כופרים ח"ו, ואין להם כוונה לנגח. אבל בסערת הרוחות החדשות של חופש ובעיקר שויון, הסכנה קיימת באופנים שונים. בחיי הציבור הנרטיב של שוויון בין מגדרי איבד פרופורציה, ונציגינו בבמות שונות משתדלים לעמוד על המשמר.

אבל מה הופתעתי לגלות שחוק כזה "עבר מתחת לראדאר" בלי ששמנו לב, ואוי לאותה בושה.

כלפי מה הדברים אמורים? בשנת תשס"א-2000 התקבל חוק איסור אפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים. החוק אוסר על אדם פרטי המוכר מוצרים או שירותים לכלל הציבור להפלות בין אנשים גם על רקע גזע, דת ולאום. החוק התקבל כמעט ללא חריגים.

והנה בעל דפוס בבאר שבע נדרש לתת שרות להדפסת חוברת בעלת תוכן אסור [להטב"י] לפי ההלכה, ומשסירב, הוגשה נגדו תביעה, ובית המשפט קנס אותו בחמישים אלף שקל. לאחרונה, בעלי אולם יקב פסגות בשער בנימין חזרו לעין הסערה. הם השכירו את האולם ל"חתונת" שני זוגות להטב"ים. קבוצת רבנים יצאה במחאה, אבל בעל האולם טוען שהוא אנוס על פי החוק, שכן אם היה מסרב היה צפוי לקנסות גבוהים.

אינני אומר שזו סיבה מספיקה להיות שותף לעוברי עבירה, אבל הטענה היא כלפינו ובעיקר נציגינו. מדוע לא דרשו להחריג סרוב מסיבות הלכתיות.

וכעת לקראת המו"מ הקואליציוני הבא, אני מציע כי המפלגות הדתיות יתעקשו על שינוי החוק, ובכך יצילו לא רק את אותם בעלי עסקים אלא גם את מדינת ישראל, שכתם כזה מונח על כתפיה.

בהזדמנות זו ארשה לעצמי להעיר בנושא הבחירות. כידוע, התקשורת שולטת גם על השיח הצבורי. המפלגות הדתיות נדונות כמעט רק על השאלה האם הם ימין חזק או רפה. כל מה שקוראים הנושא הדתי נדחק הצדה. עלינו לזכור כי מדינת ישראל ללא תורה לא יכולה להצדיק את עצמה. על המפלגות הדתיות מוטל תפקיד היסטורי, של "לעבדה ולשמרה "[ראה בראשית ב, טו]. קשה לי להבין את הקלות שבה יהודי דתי מצביע למפלגה חילונית, ואף כזו שמזלזלת בדתנו.

"הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים". כל מה שאנו עוברים הוא בידי שמים והשפעתנו מאד מוגבלת, אבל ענייני תורה הם בידינו, הן לטב הן למוטב. הצבעתנו משפיעה על דמותה של המדינה ועמידתה לפני הבורא.

לכן ההצבעה אינה ענין של תחום הרשות, במידה ותחום כזה קיים, אלא ענין של מצוה, ונדרש שיקול דעת רציני באשר לשאלה למי להצביע.

הכותב עומד עומד בראש צוות המחקר במכון "משפטי ארץ" בעפרה