התפרעויות בעכו
התפרעויות בעכוצילום: Roni Ofer/Flash90

בית המשפט העליון קיבל לאחרונה את ערעור המדינה והחמיר בעונשו של מוחמד חג'וג', שבמהלך ימי מבצע שומר החומות השתתף במספר אירועי אלימות בעיר עכו.

בית המשפט האריך בשנה את תקופת המאסר שנגזרה עליו וכן השית עליו תשלום פיצויים. בסה"כ נגזרו על חג'וג' 47 חודשי מאסר בפועל.

כזכור, חג'וג' הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בעבירות של היזק בזדון ממניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, מעשי פזיזות ורשלנות ממניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, התפרעות, הפרעה לשוטר בנסיבות מחמירות, סיכון דרכים ונתיבי שייט, שיבוש מהלכי משפט והיזק בזדון. מכתב האישום המתוקן עלה כי חג'וג' השתתף בהתפרעות שבה יידו אבנים ובקבוקי תבערה לעבר כוח משטרה, הצטרף להמון שפרץ וזרע הרס במסעדת "אורי בורי", לקח חלק פעיל בהתפרעות נוספת, ומשם יצא למסע עבירות שתחילתו בהצתת סירות של בית הספר לספורט ימי בעיר, המשכו בגרימת נזק לדלת הזכוכית של בית הארחה שבבעלות יהודים, וסופו בהצטרפות לפורעים שהשחיתו חנות שבבעלות יהודי והצתת שקי תבלינים.

בגין כל האמור, בחודש אפריל האחרון גזר עליו בית המשפט המחוזי בחיפה (השופט א' פורת) 35 חודשי מאסר בפועל לצד מאסרים על תנאי.

במסגרת הערעור שהגישה עו"ד שרית משגב מהמחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה נטען בין היתר כי העונש שהוטל על חג'וג' לא משקף את החומרה היתרה שגלומה בביצוע עבירות על רקע גזעני וכן לא את העיתוי שבו בוצעו העבירות, בשים לב לכך שחג'וג' בחר במודע להצטרך לאירוע ההרס והביזה שאירעו בתקופת מבצע "שומר החומות". בעניין הפיצויים טענה הפרקליטות כי בית המשפט שגה בכך שלא חייב את חג'וג' בתשלום פיצויים לנפגעי העבירות, שכן הסבל והנזק שנגרם לנפגעים מחייב זאת.

בית המשפט העליון קיבל את עמדת המדינה במלואה ובמסגרת החלטתו ציין כי "במקרה דנן, בקביעת מתחמי העונש ההולמים נתן בית המשפט משקל לכך שחלקו היחסי של המשיב באירועים היה מצומצם. ואולם כפי שנקבע בעניין אסווד "כאשר מדובר בעבירות שמבוצעות על ידי המון מתפרע יש לתת לכך משקל מועט. במצבים אלה, אחריותו של המשיב אינה נקבעת אך על פי תרומתו הישירה לאירוע, אלא מתוך ראיה רחבה יותר של מטרתו המשותפת של ההמון שהוא היה חלק ממנו".

"כאמור, בית המשפט המחוזי גזר על המשיב 35 חודשי מאסר בפועל. אני סבור כי בקביעת עונש זה לא העניק בית המשפט משקל מספק לעקרון ההלימה, נוכח חומרת מעשי המשיב ונסיבות ביצוע עבירה; המשיב לקח חלק במספר אירועים בזמנים שונים; האירועים האמורים כללו משתתפים רבים; במסגרת אותם אירועים נגרם נזק רב לרכוש כמתואר לעיל; ובבסיס האירועים עמד מניע גזעני. הפגיעה החמורה בשלום הציבור ובביטחונו שנשקפת ממעשיו של המשיב מחייבת ענישה מחמירה... הגם שבגזירת עונשו של המשיב היה מקום להתחשב בהודאתו, בגילו הצעיר, ובעברו הפלילי הנקי (כפי שאכן קבע בית המשפט המחוזי), במלאכת האיזון שבין השיקולים אלה לבין שיקולי הרתעה והגנה על שלום הציבור בעבירות שמבוצעות ממניע גזעני, יש לתת משקל מוגבר לאחרונים, כפי שציינתי לעיל.

''בנוסף, לשיטתי יש מקם ליתן משקל לכך שהעבירות האמורות בוצעו במהלכו של מבצע "שומר החומות", עת שהאוכלוסייה האזרחית במדינת ישראל הייתה נתונה למתקפת רקטות, במקביל לגל של הפרות סדר והתפרעויות אלימות, שבמסגרתו הותקפו כוחות הביטחון, וכן אזרחים יהודים וערבים (כפי שתואר בכתב האישום המתוקן), ואף לכך יש השפעה חומרת העבירות שביצע המשיב ממניע של גזענות. לבסוף, אדגיש כי המשיב הורשע בהשתתפות במספר אירועים נפרדים אשר בוצעו בהזדמנויות שונות ... נוכח כל האמור, באתי לכלל מסקנה כי עקרון ההלימה, כמו גם הצורך בהגנה על שלום הציבור ושיקולי הרתעה מחייבים החמרה בעונשו של המשיב."

לאור האמור החמיר בית המשפט את עונשו של חג'וג וגזר עליו 47 חודשי מאסר בפועל ו-24,000 ₪ פיצויים לנפגעי העבירה.