At the event
At the eventP.R.

עשרים ושלושה חברי נשיאות ומועצת "מרכז רבני אירופה" הגיעו במהלך השבוע האחרון לביקור בישראל.

הביקור התפרס על פני שלשה ימים בהם עלו הרבנים למעונם של האדמו"רים וראשי הישיבות שם הציגו את הפעילות הענפה של ה"מרכז" למען כלל יהודי אירופה.

ביקורם נפתח במעון האדמו"ר מצאנז בקרית צאנז בעיר נתניה. במשך דקות ארוכות התעניין האדמו"ר אודות מצבם של הרבנים וההתפתחות המרשימה של "מרכז רבני אירופה" מאז הפעם האחרונה בה ביקרו במעונו.

בפתח השיחה הציג הרב אריה גולדברג, מנכ"ל "מרכז רבני אירופה" בפני האדמו"ר מצאנז את התפתחות המרכז במגוון מישורים.

כדוגמא ציין הרב גולדברג כי "מרכז רבני אירופה" סייע בהקמתם של 83 מקוואות טהרה ברחבי אירופה ובכך זכה להרבות טהרה בישראל, בפרט במקומות נדחים אשר במשך שנים רבות לא זכו למקווה טהרה משלהם.

משם המשיכה משלחת רבני אירופה למעונו של ראש ישיבת פוניבז' הרב ברוך דב פוברסקי שהתרגש לשמוע על היקף פעילותם של הרבנים למען יהודי אירופה.

חברי המשלחת התייעצו עם ראש הישיבה במספר נושאים שעומדים על הפרק וממתינים זה זמן רב להכרעה.

בהמשך ביקרה המשלחת במעונו של רב העיר בני ברק הרב יצחק אייזיק לנדא שאביו המנוח הרב משה יהודה לייב לנדא זצ"ל היה מגדולי התומכים ב"מרכז רבני אירופה" מאז יום הקמתה.

רב העיר בני ברק נשא בפני הרבנים דברי חיזוק והרחיב בדוגמא האישית שהרבנים צריכים לתת לקהל עדתם, ובפרט ברחבי אירופה שם יהודים רבים מנותקים מחיי תורה ומצוות.

במעונו של האדמו"ר ממודזי'ץ הציגו חברי "מרכז רבני אירופה" את הסכנות החמורות הקיימות באירופה בעיקר בנושא הגיורים וביקשו שישוחח על כך עם שאר חברי מועצת גדולי התורה שישפיעו על הנציגים בכנסת לתקן את חוק השבות שכן הדבר ישפיע באופן משמעותי על מצב הגיורים באירופה.

התייחסות דומה לסוגיית חוק השבות ניתנה בביקור אצל הרב הראשי רבי דוד לאו שערך עמם פגישה הלכתית ומקצועית יחד עם צוות הרבנות הראשית.

רבני ה"מרכז" הדגישו בפני הרב הראשי את החשיבות בתיקון חוק הגיור וחוק השבות בכדי שהדבר יאפשר להם לעמוד על עקרונות ההלכה בפני נציגי הממשל ברחבי אירופה.

הרב לאו הבטיח לרבנים להעמיק את הקשר בין בתי הדין בארה"ק לבין בתי הדין ברחבי אירופה וכן לעשות הכל בכדי לתקן את רפורמות הגיור כך שרק בתי דינים קבועים יוכלו לגייר כהלכה.