ארון חשמל
ארון חשמלצילום: איסטוק

רשות החשמל פרסמה היום (ד') את עדכון תעריפי החשמל לשנת 2023 ועדכון בסיס התעריף למקטע הייצור לחברת החשמל עבור השנים 2027-2022.

בהתאם להחלטות, התעריף לצרכן ביתי מייצג צפוי לעלות בכ-8.2% והוא צפוי להיכנס לתוקף ב-1 בינואר 2023.

ההחלטה על עדכון מודל חישוב עלויות הייצור לחברת החשמל מורכבת ממספר רב של שינויים וביניהם הפחתה של 35% בשיעור התשואה המוכרת לחברת החשמל על ההון העצמי, כך שתעמוד כעת על 6.8% במקום 10.4%, החוסכת כ-250 מיליון שקלים בשנה; הפחתת תשלומי הצרכנים עבור עלויות התפעול, ההנהלה ומטה החברה, בשווי של כ-150 מיליון ש"ח בשנה; שינוי שיטת ההחזר להון, כך שתיפרש על שנים רבות יותר, תוך הקטנת הנטל השנתי על הצרכנים בשווי של כ-750 מיליון ₪ בשנה ועוד.

כמו כן, החלת ההחלטה משנת 2022 מאפשרת את קיזוז החוב בגין הפחם כך שירד מ-4 מיליארד שקלים לכ- 2.5 מיליארד שקלים.

ההחלטה התקבלה במקביל לעדכון השנתי למחיר החשמל לצרכני חברת החשמל, ומשקפת עבודה מעמיקה שנערכה ברשות להידוק העלויות המוחזרות לחברה. החלטה זו אפשרה לרשות למתן את העלייה במחרי החשמל שכן ללא תיקונים אלה העלייה בתעריף החשמל לצרכן צפויה הייתה להיות גבוהה בהרבה.

לאחר החלת צעדים אלה, תעריף החשמל לצרכן ביתי מייצג יעלה ב-8.2% אחוזים. כידוע, עלות הפחם הגבוהה בעולם הובילה לעלייה בתעריפי החשמל בשנת 2022.

גורמים נוספים שהובילו לעלייה בתעריף הם עיכוב בבניית תחנות הכוח המופעלות בגז שיאפשרו את סגירת התחנות הפחמיות המזהמות באורות רבין; עיכוב בפרויקט הסבת שאר היחידות הפחמיות מיצור בפחם ליצור בגז ואי מתן אישור לשעות יצור נוספות בשל היתר הפליטה הניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה על יחידות 6-9 באתר אשכול של חברת החשמל; עליה חדה בשער החליפין; עליה מתמשכת במדד המחירים לצרכן; ועליות הריבית בארץ ובעולם.

על מנת לאזן בין הצורך לשמירה על יציבות פיננסית של משק החשמל לבין מיתון ההשפעה על הצרכנים במשק, החליטה הרשות על פריסת החוב שנוצר בגין הגידול החד בעלות הפחם בשנת 2022 לשלוש שנים. זאת על בסיס הנחה זהירה כי בשלוש השנים הקרובות יופחת השימוש ברוב המכריע של הפחם בייצור חשמל למשק הישראלי.

שינוי מרכזי נוסף המיושם עם עדכון תעריף החשמל הנוכחי הוא שינוי מקבצי הביקוש (משב"ים) בהתאם להחלטת הרשות שפורסמה ביולי 2022. מטרת השינוי היא התאמת מבנה התעריפים השעתיים למבנה המשק, הכולל ייצור באנרגיות מתחדשות באחוזים הגדלים משנה לשנה.

יישום ההחלטה על שינוי מקבצי שעות הביקוש ותמחור התעריפים בהתאם למודל שפורסם, מסייעים לתמרץ צריכה חכמה, באופן אשר יאפשר לצרכנים להסיט את צריכתם משעות העומס ובכך להוזיל בעתיד את עלות החשמל וכן לסייע בקידום מעבר לשימוש באנרגיות מתחדשות ואגירת אנרגיה.

על אף העלייה בתעריף, מחירי החשמל בישראל נמצאים מתחת לממוצע בעולם.

צילום: דוברות
צילום: דוברות