אילוסטרציה
אילוסטרציהצילום: דובר צה"ל

בימים האחרונים הוצגו לרמטכ"ל, רב-אלוף אביב כוכבי, המלצות הוועדה בראשות האלוף (מיל') ניצן אלון לבחינת פרשת הקצין מאמ"ן, סרן ת', מבחינה מערכתית ובראייה כוללת.

הועדה הוקמה בהנחיית הרמטכ"ל לבחינת אופן הטעמתם ויישומם של לקחי האירוע בצה"ל, ולבחינת מעמדו של ת' כחייל בעת פטירתו במתקן הכליאה הצבאי.

לאורך השבועות האחרונים ערכה הוועדה פעולות מקיפות על מנת ללמוד את פרטי הפרשה, את הלקחים שהופקו בעקבותיה ואת דרכי הטמעתם. במסגרת פעילות הועדה, בין היתר, נלמדו דו"חות הוועדות שהוקמו בעקבות הפרשה בראשות תא"ל (מיל') שער ותא"ל (מיל') לוריא, התקיים שיח ישיר עם ראשי ועדות אלה ועם בעלי תפקידים רבים בדרגים השונים בצה"ל ובמשרד הביטחון, נערכו סיורים ביחידתו של הקצין ובבסיס הכליאה הצבאי, התקיים מפגש עם הוריו של הקצין ובאות כוחם, בוצע עיון במסמכים רלוונטים ועוד.

הוועדה מצאה כי בהיבט הביטחוני, תהליך תחקור והפקת הלקחים, אשר נערך באגף המודיעין ועסק בצמצום הנזק הביטחוני החמור שגרם הקצין, היה סדור, מקצועי ואפקטיבי. בעקבות תהליך זה בוצעו פעולות בתחום הפיקודי, ובכלל זה בנושא הטמעת נורמות ערכיות. כמו כן, עודכנו תפיסות פעולה ונהלים במטרה לצמצם את הסיכון להישנות פרשה דומה. לצד זאת, המליץ אלוף (מיל') אלון לנקוט צעדים מסוימים נוספים הנוגעים להטמעת הלקחים שהופקו בכלל המערכים הרלוונטיים באמ"ן.עוד מצאה הוועדה כי בעקבות ועדת לוריא אשר ערכה בחינה רחבה ומקיפה ביחס לפעילות מערך הכליאה בחיל המשטרה הצבאית, התקיים תהליך מקיף, יסודי ומעמיק במטרה להטמיע לקחים מהפרשה. תהליך זה כלל פעולות רבות, לרבות תהליכים ארוכי טווח שעודם מתנהלים. הוועדה המליצה לקיים המשך בקרה ומעקב ביחס למערך הכליאה, ביצוע עבודת מטה לבחינת סוגיות הנוגעות למעמדם של כלואים שהשתחררו משירות וממשיכים לשהות בכלא הצבאי, ובחינה נוספת של המענה הרפואי לכלואים בהתאם למאפיינים המיוחדים של מתקן כליאה צבאי.

מעבר לאמור, הוועדה הדגישה את חשיבות הקשר הפיקודי הישיר ואת תפיסת האחריות המרחיבה של מפקדים בצה"ל גם כלפי פקודים שביצעו מעשים חמורים, זאת במקביל למיצוי הדין עמם והוקעת כל מעשה שאינו תואם את ערכי צה"ל, פקודות הצבא והחוק. לאור האירוע החריג שאירע, המליצה הוועדה לרענן את תפיסת הפיקוד בצה"ל בכלל, באמ"ן ובאכ"א בפרט, על פי עקרונות "האדם יקר" ובהתאמה למאפייני היחידות ולמשרתיהן, וזאת במטרה לצמצם את הסיכון להישנות אירועים דומים. הוועדה המליצה עוד כי באירועים ביטחוניים חריגים המצריכים צעדים בתחום ביטחון המידע, תיערך הערכת מצב עתית ביחס למגבלות בטחון המידע הנדרשות.

באשר למעמדו של קא"ב ת' בשעת מותו, הוועדה מצאה כי שירות הקבע של הקצין בצה"ל הסתיים כדין מספר חודשים לפני פטירתו, בתהליך שחרור תקין, ועל כן לא נקבר כחייל. יחד עם זאת, הוועדה סברה כי מדובר במקרה ייחודי הראוי לבחינה נוספת. בתום בחינה זו, המליצה הוועדה, ועל אף שהקצין ביצע במודע מעשים חמורים, להכיר בו כמי שלא השתחרר משירות בצה"ל והמשיך בשירות עד ליום מותו, באופן שיאפשר את הכרתו כחייל בצה"ל ותיבחן בהתאם הנצחתו כחלל צה"ל.

הוועדה נתנה משקל רב לעובדה שהקצין נפטר בבסיס כליאה צבאי והיה מצוי תחת משמורת צבאית, ולמעשה מיום גיוסו ועד מותו היה במסגרת צבאית. בהתאם לכך שמדובר במקרה ייחודי ויוצא דופן, סברה הוועדה שיש מקום לשיקולי חמלה ומתן משקל לבקשת משפחתו בעניין הנצחתו.

בעת הצגת ממצאי הוועדה ובפתח הדברים הודה ראש המטה הכללי, רב–אלוף אביב כוכבי, לאלוף (מיל') ניצן אלון ולחברי הוועדה בראשותו על בחינה יסודית, מקצועית, עמוקה ומנומקת.

בהתבסס על מסקנות הוועדה, הרמטכ"ל קבע כי קביעת מעמדו של קא"ב ת' בעת מותו הייתה תקינה ונכונה לנקודת זמן זו. לצד זאת, הועדה ביצעה בחינה נוספת של מעמדו לפנים משורת הדין, זאת לאור הנסיבות הייחודיות של הפרשה, לרבות הימצאותו במסגרת צבאית מיום גיוסו ועד למותו הטראגי במהלך מעצרו, בעת שהוא במשמורת בבסיס כליאה צבאי. הרמטכ"ל קיבל את המלצות הועדה, וקבע כי קא"ב ת' ז"ל יוכר בדיעבד כמי שהיה חייל בשירות בעת מותו.

הרמטכ"ל אמר כי "מדובר במעשים חמורים, אשר גרמו נזק בטחוני והיו בעלי פוטנציאל לנזק גדול אף יותר. עלינו לוודא שממשים את האמצעים שקבענו למניעת הישנות מקרים דומים בעתיד, באמצעות שיפור הליכי המיון והשיבוץ, ומנגנוני מעקב ובקרה במהלך השירות הצבאי. באשר לסוגיית ההכרה בקצין כחלל צה"ל, זוהי סוגיה ערכית מורכבת, אשר מצריכה לערוך איזון בין החומרה הרבה של מעשי הקצין, הנזק הביטחוני שנגרם והעובדה ששוחרר באופן תקין משירות, לבין פטירתו בהיותו תחת משמורת הצבא ובהמשך רציף לשירותו הצבאי, לרבות בקשת הוריו בדבר הנצחתו. ההחלטה התקבלה מתוך תפיסת אחריות מרחיבה של צה"ל כלפי משרתיו וכלפי אלו הנתונים תחת משמרתו, ומתוך גישה מתחשבת המשקללת את הנסיבות הייחודיות ובקשת הורי הקצין".

ההחלטות בעניין ההכרה בו כחלל צה"ל ובעניין חלקת קברו יתקבלו על ידי הגורמים המוסמכים במשרד הביטחון ובתיאום עם משפחתו. משפחתו של קא"ב ת׳ תלווה על ידי מערך הנפגעים ועל ידי מפקדיו כמקובל.

החקירה של היחידה לחקירות פנים בצה"ל באשר לנסיבות מותו של הקצין, מצויה בשלבי סיום. במסגרת החקירה נערכו פעולות חקירה רבות ומגוונות והושקעו מאמצים רבים כדי להגיע לחקר האמת ולברר את נסיבות המוות. עם סיום החקירה יועברו ממצאיה המלאים לבחינת הפרקליטות הצבאית.

האלוף במיל' ניצן אלון אמר בשיחה עם כתבים: "זהו מקרה ייחודי וכמעט תקדימי. זו משפחה ערכית וציונית ששירתה בצבא ובמערכת הביטחון. אנחנו עדיין לא יודעים אם הוא התאבד והנושא עדיין בחקירה".

"ההמלצות וההחלטות מהערב לא סוגרות את הפרשה", הוסיף. "לגבי ההשוואה לחללים אחרים - ת' לא פעל ממניע אידיאולוגי, ותרם במשך שנים ממרצו וכשרונו לביטחון המדינה. במלאכת האיזונים מצאנו לנכון להתחשב במשפחה ולפעול כלפיה בחמלה. ת' לא בגד ומשפחתו לא חטאה. לצד זאת, ההחלטה לקבור אותו כאזרח הייתה סבירה ולא תקלה".