מאיר פרוש ופרויקטור מירון יוסי דייטש
מאיר פרוש ופרויקטור מירון יוסי דייטשצילום: Yonatan Sindel/Flash90

שר ירושלים ומסורת ישראל, מאיר פרוש, הודיע לראש הממשלה, בנימין נתניהו, כי הוא מתפטר מתפקידו כשר הממונה על הילולת הרשב"י במירון לשנת תשפ"ג, בעקבות פיצולי הסמכויות על הפקת האירוע, ניסיונות להכשלת הפרויקטור, וחוסר היענות לצרכים הדחופים לקראת ההילולא הקרובה.

פרוש צפוי להתפטר מהממשלה בימים הקרובים לאחר שהתפטר מתפקידו כשר האחראי על הילולת מירון. פרוש ימשיך לכהן כסגן שר ויקבל סמכויות של שר במשרד ירושלים ומסורת.

במכתבו לרה"מ נתניהו מציין השר פרוש כי "עם כניסתי לתפקיד הובא לידיעתי שכחודש לאחר הבחירות, עוד בטרם מונה השר לשירותי דת, וכשכבר נודע ברבים שהאחריות על אירועי ההילולא עוברים למשרד ירושלים ומסורת ישראל, מיהר המרכז למקומות הקדושים לחתום על הסכם עם חברת ההפקה שניהלה את אירועי ההילולא בשנת תשפ"ב, לשם ניהול אירועי ההילולא בשנת תשפ"ג, וזאת בסתירה מוחלטת לאמור בדו"ח הפקת הלקחים של אירועי ההילולא תשפ"ב, וללא שום עדכון או תיאום עם השר הממונה העתידי".

"בשים לב לדו"ח הפקת הלקחים הנ"ל שהוגש לכלל הגורמים הרלוונטיים ב-30.06.2022 (ולא אלאה את אדוני במסקנות הדו"ח וד"ל), שקלנו רבות האם ראוי ונכון מקצועית להתקשר עם מפיק אחר".

"בשים לב לייעוץ משפטי שניתן לנו בימים האחרונים ושלפיו אין לנו כל מחויבות חוקית להמשיך את ההתקשרות עם חברת ההפקה, וכן שאם נחליט שאנו מעוניינים בנסיבות הקיימות להמשיך את ההתקשרות עם המפיק, כשרותו של ההסכם שנערך עימו לקראת ל"ג בעומר תשפ"ג מוטלת בספק, ויש לבטל את ההסכם כפי שנחתם ולהתאימו להוראות הזכייה במכרז בדומה להסכם שנחתם עמו בתשפ"ב ששונה מהותית בהסכם השנה".

"נאמר לנו כי במידה ונבחר לפעול עם חברת ההפקה יש ליצור התקשרות חדשה שתעגן את כפיפות חברת ההפקה ישירות לשר הממונה בהתקשרות שתכלול תנאים חדשים נוספים לטובת ביצוע מיטבי של ההילולא, כמו הטמעת כלל הנקודות של דו"ח הפקת הלקחים מאשתקד. ועוד – לאור כל אלו, ובראש ובראשונה מתוך אחריות ומחויבות להפקת אירוע מוצלח ובטוח עבור הציבור – נטינו לקבל את ההחלטה להמשיך את הקשר עם הספק הקיים באמצעות התקשרות מחודשת כאמור".

"דברים ברוח זו נמסרו למפיק בפגישה שערכו איתו נציגי משרדי בראשית השבוע. ברם, לצערי, בפגישה שהתקיימה אתמול בין נציגי משרדי לנציגי המשרד לשירותי דת ונציגי המרכז למקומות הקדושים שבה נמסרה כוונת משרדי לרכוש את שירותי המפיק הקיים באופן ישיר באמצעות התקשרות מחודשת, הודיעו לראשונה מנכ"ל המשרד לשירותי דת ונציג המרכז למקומות הקדושים ש"לא יקום ולא יהיה", וכי המרכז למקומות הקדושים מתנגד למתווה ההתקשרות עם חברת ההפקה המוצע על ידי המשרד; נציג המרכז למקומות הקדושים הביע עמדה נחרצת שלפיה על ההסכם עם חברת ההפקה להיות מול המרכז - מצב אשר לא מאפשר את העברת ניהול אירוע ההילולא לידי, כמתחייב".

"מלבד העובדה שמנסים לכפות עלי לקבל מפיק שנבחר ללא ידיעתי, נוסף כעת אבסורד נוסף בהודעה שניתנה לנו שאינה משתמעת לשתי פנים, לפיה המפיק וכלל ההתקשרויות יהיו כפופים למרכז למקומות הקדושים ולא אלי כשר הממונה על אירועי הילולת מירון".

"במצב דברים שכזה, שבו מוטלת עלי אחריות ללא סמכויות, ושבו הסמכויות מפוצלות ביני לבין המרכז הארצי למקומות הקדושים ולמשרד לשירותי דת, והמרכז הארצי מתנגד בתוקף להוצאת כלל הסמכויות והתפקידים הנוגעים לניהול ההילולא מידיו, מובן כי לא אוכל למלא את תפקידי ולממש את האחריות שהפקידה בידיי הממשלה. כמו כן חשוב לציין שהדבר אינו עולה בקנה אחד עם המלצות הביניים של ועדת החקירה, שלפיהן על הממשלה למנות שר אחראי אחד על ניהול, ארגון והפקת ההילולא. יצויין כי המתואר לעיל מנוגד להסכם הקואליציוני בין סיעת הליכוד בראשותך לבין סיעת יהדות התורה".

"אשר על כן, ובנסיבות שבהן המפיק של ההילולא אינו כפוף אלי ואף חברת הבקרה עליו אינה כפופה אלי, אני מודיע בזאת בניגוד להחלטה הנ"ל בנסיבות העניין כאמור אין ביכולתי לקיים את השליחות שהוטלה עליי בישיבת הממשלה לכהן כשר הממונה לניהול ההילולא השנה", לשון המכתב.