שמחה רוטמן
שמחה רוטמןצילום: Yonatan Sindel/Flash90

יו"ר ועדת החוקה ח"כ שמחה רוטמן הודיע כי כי הוועדה תצביע הבוקר (רביעי) על שניים מחוקי הרפורמה: פסקת ההתגברות וביקורת שיפוטית על חקיקה רגילה. זאת לקראת העלאתם בקריאה ראשונה במליאת הכנסת.

בעיתון "ישראל היום" דווח כי במהלך הדיונים לקריאה הראשונה שונה הנוסח כך שהרוב הנדרש לפסילת חוק יעמוד על 80% מההרכב המלא של שופטי בימ"ש העליון וכן הוטמעו הוראות הנוגעות לביקורת שיפוטית הנוגעת להליך החקיקה במקרים בהם החוק לא התקבל בכנסת ברוב או במספר הקריאות הדרושים לקבלתו על פי חוק יסוד, חוק או תקנון הכנסת

לאחר דיון ממושך נוסף, ועדת החוקה תצביע היום לקריאה ראשונה על הצעת חוק יסוד: השפיטה (תיקון – חיזוק הפרדת הרשויות) – ביקורת שיפוטית על חקיקה רגילה ופסקת התגברות. זהו הסדר נוסף מבין ההסדרים הכלולים בטיוטת הצעת חוק-יסוד: השפיטה שבהם דנה הוועדה.

ההסדר המוצע, עוסק בביקורת שיפוטית על חקיקה, וכולל את הרכיבים הבאים: הצבת דרישה שביטול חוקים, הגבלת תוקפם או שינויים ייעשו רק בבית המשפט העליון, בהרכב של כל שופטיו (למעט שופט שנמנע ממנו) ובתמיכה של 80% מההרכב, אשר קבעו כי "החוק סותר בבירור הוראה בחוק יסוד, שהרוב הדרוש לשינויה או התנאים לפגיעה בה קבועים בחוק יסוד" או כי החוק לא התקבל בכנסת ברוב או במספר הקריאות הדרושים לקבלתו על פי חוק יסוד, חוק או תקנון הכנסת.

כמו כן, ייקבע מנגנון להעברת שאלות חוקתיות לבית המשפט העליון ומנגנון התגברות שיאפשר לרוב של 61 ח"כים "לחסן" מראש חקיקה מפני ביקורת שיפוטית עליה, גם כשהחוק עומד בניגוד לאמור בחוקי היסוד, וגם "להתגבר" בדיעבד על פסק דין של בית המשפט שקבע כי החוק אינו תואם את חוקי היסוד, וזאת למשך פרק זמן של עד שנה מסיום כהונת הכנסת שחוקקה את ההסדר המתגבר, ואם התקבלה החלטה בכנסת העוקבת- תוקפו יהיה קבוע, תוך קביעת החרגה ביחס לסעיפים מסוימים בחוק -יסוד: הכנסת אשר נדרש כיום רוב של 80 ח"כים לשינויים.