ברלנד במירון
ברלנד במירוןצילום: David Cohen/Flash90

מנכ"ל ארגון ''בצלמו'' לזכויות אדם שי גליק פנה למשנה ליועמ"שית גיל לימון בדרישה שיאסור על מנהיג קהילת שובו בנים אליעזר ברלנד להוביל ''הדלקה'' בהילולת ל''ג בעומר במירון.

עיון בנוהל ההדלקות במירון מעלה כי ברלנד יוכל להדליק את מדורת ל"ג בעומר בהילולה מאחר והנחיית משרד הדתות אינה ברורה בנושא.

בנוהל ההדלקות נכתב כי "לא תינתן זכות הדלקה לגוף אשר הגורם/אישיות המופיע בבקשה כמדליק מטעמו, הורשע בעבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לערוך הדלקה וטרם חלפו שבע שנים ממועד ההרשעה".

גליק מציין בשיחה עם ערוץ 7 כי מהנוהל עולה שהאיסור על עבריין להדליק יחול רק כאשר השם מופיע בבקשת הגוף, אך מאחר ובבקשה של קהילת 'שובו בנים' לא צויין זהות המדליק, משתמע מכך שברלנד יוכל להדליק.

בנוסף, בתשובת היועצת המשפטית של משרד ירושלים ומסורת, שירן שושנה, לארגונים שפנו בדרישה לאסור על ברלנד להדליק נכתב בצורה מתחמקת כי "נציג קהילת 'שובו בנים' לביצוע ההדלקה בל"ג בעומר השנה ייבחר, כבשנים עברו, על ידי הקהילה מקרב חבריה, וכי לא היה בדעת הקהילה לבצע את ההדלקה באמצעות רבני הקהילה".

גליק תוהה על נוסח התשובה שנכתב בה כי "המדליק ייבחר על ידי הקהילה מקרב חבריה", בנוסף נכתב כי "לא היה בדעת הקהילה לבצע את ההדלקה באמצעות רבני הקהילה".

עוד הוא אומר כי אין כל עבירה פלילית בכך שברלנד ידליק, "המקסימום זו עבירה מינהלית. יהיה מחטף וברגע האחרון הוא ידליק והעונש על כך זה חליטת הצ'ק פיקדון שהפקידה הקהילה או שישללו את הזכות להדלקות לשנים הבאות".

לכן, הוא מבקש, שתהיה הנחיה ברורה בנושא ושהמשנה ליועמ"ש יסביר את הנוהל ובנוסף שיהיו סנקציות חריפות במקרה והוא ידליק. "אם יש הנחיה, המשטרה יכולה לאכוף ולתת הוראה לא להדליק", הוא מסביר.