WhatsApp
WhatsAppiStock

בית משפט השלום ברחובות דחה ביום חמישי האחרון תביעה שהגיש אדם נגד מנהלת קבוצת וואטסאפ שהסירה אותו ואת בת זוגו. לטענתו, חברי הקבוצה יצאו בהודעות נגדו באשר לנסיבות הוצאתו מהקבוצה.

האדם שהוצא מהקבוצה הגיש תביעת לשון הרע נגד המנהלת בסך של כ-140 אלף שקל. המנהלת טענה כי הוציאה אותו מהקבוצה בעקבות התנהגות לא הולמת שלו. התובע לא הציג לבית משפט ראיות ברורות לכך שפורסמו נגדו הכפשות את דברי גנאי.

השופט ישראל פת קבע כי פעולת הסרה מקבוצה, שאיננה כוללת כל אמירה נלווית, איננה יכולה להיחשב "פרסום" לעניין חוק לשון הרע. השופט דחה את התביעה, וחייב את עורך הדין התובע בהוצאות בסכום כולל של 8,500 שקל.

"דווקא התובע, כמשפטן האמון על קריאת החוק ועל ההלכות הפסוקות שהובאו לעיל, לעיין באלו עובר להגשת תביעתו. בהקשר זה אין מנוס מלהתייחס לסוגיית השימוש לרעה בהליכי משפט. בשולי עניין זה אעיר כי התובע עצמו היה מודע לקלישות טענותיו וניסה את מזלו, כפי שהדברים עולים מדבריו".

"משיקולים של מדיניות משפטית אין מקום לקבל הגשת תביעה זו, שיש בה משום שימוש בזכות משפטית שלא בתום לב, כמו גם פגיעה בחופש הביטוי של הרשתות החברתיות", חתם השופט.