הרב ד"ר אליהו רחמים זייני
הרב ד"ר אליהו רחמים זייניצילום: אסף מילר

ראש הממשלה מר בנימין נתניהו ראה לנכון - ולדעתי בצדק מוחלט על פי ההלכה - להזהיר לא רק אזרחי ישראל אלא גם כל יהודי הרואה לנכון לפקוד את מה שמחשיבים קברו של רב נחמן מברסלב בימים נוראים, להימנע השנה הזו ממנהגו זה לאור הסכנות האורבות לכל מי שדורכת כף רגלו באוקריינה.

את האזהרה הזו הוא השמיע על תקן מעמדו ותפקידו, גם מבחינה אזרחית וגם מבחינה תורנית. אבל דא עקא, הוא בחר בסגנון שממנו עלולה להשתמע פגיעה בהקב"ה והוא: "הקב"ה לא תמיד הגן עלינו, גם לא על אדמת אירופה ועל אדמת אוקראינה".

קבוצות שלמות של יהודים המתיימרים להיות 'אולטרה-אורטודוקסים' התנפלו בגסות בלתי נסבלת עליו מפאת דבריו אלה, ומשפטים המעוררים בחילה מהסוג "ראש המחנה האמוני' פוער את פיו בדברי כפירה חמורים. חצוף ומחוצף, גס רוח" מילאו את החלל התקשורתי. ואני שואל: הלא בוחן לבות וכליות ה' הוא יסוד אמוני אלמנטרי מבחינה תורנית, ומנין לכם שכוונתו הייתה מה שאתם מייחסים לו? הלא הצהרתו נכונה, שהרי אמת ויציב שאדמת אירופה הינה לא רק מכוסה בשטיח דם יהודי כבר כאלפיים שנה, אלא היא אף מכוסה כולה בימים עצומים של דם, ואוקריינה באוקיאנוסים של דם, ורק לפני מספר ימים כל יהודי ירא שמיים האזין לדבר ה' בפרשת כי תבא 'ואנכי הסתר אסתיר פני מהם והיה לאכול', וכי כל הדם הזה לא היה הגשמה של אותה נבואה שחורה וקשה?!

כמופקד וכדואג לבטחונם של יהודים בכל מקום בעולם, ולא רק בארץ קודשנו - וזה אפילו הגויים מבינים ומקבלים-, ראש הממשלה העיר, ובצדק, ליהודים המקדשים קברו של חכם הנטמן בחו"ל יותר מקברם של האבות בארץ קודשנו, שעם כל אמונתם בה' הראויה לכל כבוד, לא תמיד הסכים הקב"ה להגן עלינו בגולה, אז מה הבעייה?! אם תאמרו שמשום שהלשון 'לא תמיד הגן עלינו' יכולה להשתמע כביטוי לכפירה מסויימת, מניין לכם שזו הייתה כוונתו בדיוק?! ומדוע את היחס של כבוד שהוא חלק לה' בקוראו לו 'הקב"ה' שכחתם והתעלמתם, והדגשתם רק מה שנח לרגש קנאותכם העיוורת! כיהודים המתיימרים ללמוד תורה ולהעמיק בה, והחוזרים ושונים את אותה מעשה של איש שהעומד מעל גוייה דקורה וסכין זבת דם בידו, אתם יודעים שלא ניתן לקבוע בוודאות שהוא הרוצח, ופתאום שכחתם את כל כללי ההלכה והמוסר התורני, ומרשים לעצמכם לשפוט מחשבות אדם במיטב מסורתה של אותה מערכת משפט השנואה עליכם?!

והיכן מצאתם היתר לבזות ראש ממשלת ישראל בצורה כה מחפירה לעיני כל העמים, כאשר ידועה לכם היטב עמדת ההלכה לגבי הפוגע במנהיג האומה? ואיך לא שמתם לב שגישתכם זו היא בדיוק גישתם של כל המוחים נגד הממשלה אתה כרתם ברית, ואם כן איך אתם מעיזים להתרעם עליהם כאשר אתם נוהגים באופן לא פחות מחפיר?!

ועוד: האם שכחתם את כללי ההלכה, שהרי אמנם התורה עצמה קבעה 'הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא', אך הסבירו חז"ל 'יכול אפילו פניו משתנות? תלמוד לומר ולא תשא עליו חטא', ועברתם על הלכה פסוקה זו לגבי ראש ממשלת ישראל לעיני כל העולם, ועוד בערב ראש השנה, ללא כל נסיון או מאמץ ולו הקטן ביותר ללמד זכות על אישיות מכובדת המייצגת את עם ה' בעיני העולם. וגם לשיטתכם כמשוכנעים שכוונתו לא הייתה רצויה, מדוע לא נהגתם כדבעי ולא בקשתם ממנו לתקן את הניסוח הפרובלמטי הזה על מנת למנוע את היכול להשתמע כפסול, ואז הנזק היה מתוקן מכל הבחינות והיה מביא כבוד לכל עמנו?!

האם אינכם מבינים שבקנאות עיוורת כזו אתם הופכים את התנהגותכם לעניין אישי הנוגע בכם בלבד, ולא שואפת לטובת עמנו אלא פוגעת בו! האם לא ראוי שתחדלו לראות את עצמכם כמחזיקי האמת היושר ויראת ה' האולטימטיבית ביותר והבלעדית?! הלא ציוו לנו רבותינו 'קשט עצמך ואחרי כן קשט אחרים'?! אחרי שכתבתי כבר מאמר זה בשלמות, התפרסם שמי שאמר המשפט הבלתי נסבל הנ"ל, 'התנצל' באומרו שהברית עם ראש הממשלה איתנה. אין כאן כמובן כל שמץ של התנצלות, אבל האם 'ריכוך' זה בא להכשיר את המגמה לשחרר כל לומדי תורה, ללא כל סייג ובחינה, משירות בצה"ל ומהגנת בני עמנו בשם כלל הלכתי שלא היה ולא נברא, והסותר תורתו של הקב"ה שתמה 'האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה'?!

האם לשם השגת מטרה בלתי מוסרית בעליל זו, תסכימו להתעלם מ'כפירתו'?! הזה ביטוי ליראת שמיים?! נדמה לי שבימים אלה, שאיפה לתשובה אמיתית דורשת תיקון מיידי ומעמיק של התנהגות.

אבל האמת היא שיש מקום קטן ללמד עליכם קומץ זכות. ההתנפלות הפסולה הזו על ראש הממשלה חושפת את עומק המחלה הפוקדת את החברה בישראל: לא נשאר שום יחס של כבוד לא לאיש, לא לרעיון, לא לאומה, וכל דיון ואף החשוב ביותר הופך למלחמת חורמה עיוורת מכל הצדדים, והאמצעים היחידים שכולם רואים בהם אמצעים כשרים הוא השימוש באלימות, בבריונות, בהכפשות בלתי מרוסנות! ואיש אינו טומן ידו בצלחת, לא נציגי צבור, לא רמטכלי"ם ובכירי צבא לשעבר, לא ראשי ממשלות לשעבר, לא בכירים לשעבר, ואף לא אנשי הייטק שהדוניזם נכרי וקיצוני הופך אותם לאכולי שנאת אחים באשר אינם מסכימים אתם, ועוד ועוד.

בערב הימים המקודשים הבאים עלנו לטובה, נדרשת תשובה אמיתית מצד כולנו, כי אף השונא אלימות כזו נאלץ לעשות בה שימוש כדי להתגונן, והגיע הזמן לשים קץ להתנהגויות אלה על פי מידת הדין הקשה הזו, ההורסות כל חלקה טובה.

כל עמנו מתכנן ביום הקדוש של ראש השנה לעמוד לפני הקב"ה ש'יעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם', לכן עלנו כולנו לדעת שרק בזכרון עמידתנו לפניו מתוך שאיפה זו נוכל לזכות שיתקבל לרצון המשך תפילתנו 'תן כבוד לעמך תהילה ליריאך ותקווה טובה לדורשיך', ואז ורק אז, 'צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו', וביחד אתם כל עמנו.