מעבר הגבול בעזה
מעבר הגבול בעזהצילום: Atia Mohammed/Flash90

נייר עמדה חדש שפרסם פרופ' אבי בל, מומחה למשפט בינלאומי ועמית בכיר ב'פורום קהלת', מתייחס לסוגיות המשפטיות בעניין המצור על עזה, וטוען בין היתר כי ישראל יכולה להסתמך על מגוון טיעונים שיתמכו בהחרפת המצור על הרצועה.

המזכר מתייחס לשלוש שאלות נפרדות בתחום החוק הבינלאומי:

א. האם חלה על ישראל חובה לספק סחורה מכל סוג שהוא לרצועת עזה בתקופת מלחמה?

ב. האם חלה על ישראל חובה לסייע בהכנסת סחורות מכל סוג או פריטים הומניטריים לרצועת עזה, בפרט כאלה שמספק צד שלישי מסוים, ואם כן אלו סחורות ותחת אלו תנאים?

ג. האם התשובות לשאלות הללו משתנות אם ישראל הטילה מצור על עזה והאם מתקיים מצור כזה כעת?

בנוגע לשאלה הראשונה טוען פרופ' בל בין היתר כי: "ככלל, בהעדר חובה משפטית מיוחדת, מדינות אינן נדרשות לספק דבר לשטחי אויב. על כן, היות שלישראל אין חובה משפטית מיוחדת לתת הספקה לעזה )הסוגייה של סיוע הומניטרי תטופל בנפרד בהמשך(, ישראל זכאית להפסיק כל הספקה ישראלית – מצעצועים ועד מים".

בשאלת המחויבות של ישראל להכנסת סחורות לעזה, מסביר פרופ' בל: "בעניינה של רצועת עזה על ישראל חלה החובה המשפטית שלא לתת אספקה לשטח, נוכח שלטון החמאס בשטח. החלטה 1373 של מועצת הביטחון של האו"ם, על פיה כלל המדינות החברות: "יימנעו מלסייע בכל דרך שהיא, פעילה או סבילה, לישויות או לאנשים המעורבים בפעולות טרור.. ימנעו ממי שמממנים, מתכננים, מקדמים או מבצעים פעולות טרור את האפשרות להשתמש בשטחים שבשליטתם למטרות אלה נגד מדינות אחרות או אזרחיהן", לשון החלטת מועצת הביטחון של האו"ם.

פרופ' בל המשיך וכתב: "במלחמה הנוכחית, בהינתן שליטת החמאס בשטח, הניכוס שלו בעבר של סחורות הומניטריות והבוז הגלוי שלו לדיני המלחמה ולדרישות הומניות, קרוב לוודאי שכל סחורה או שירות הנכנסים לרצועת עזה ישכללו את המאמצים הכלכליים והצבאיים של האויב, ובמקרים רבים ישרתו באופן ישיר את הצרכים הצבאיים של חמאס. בהיעדר מנגנון אמין שיוודא שהסחורות מגיעות ליעדן – ומנגנון כזה לא ייתכן כל עוד חמאס שולט בשטח – על ישראל לא חלה כל חובה של סיוע בהספקה", כך כלשונו.

לסיום בעניין המצור על עזה, כתב פרופ' בל: "מכיוון שמצור הוא פעולה צבאית, חלים עליו דיני המלחמה הרגילים, לרבות צורך צבאי, עיקרון ההבחנה ועיקרון המידתיות. יש לחזור ולהזכיר שעדיין לא ברור אם ישראל אכן מטילה מצור. הטלת מצור על רצועת עזה ללא ספק עומדת בקריטריון של צורך צבאי, מאחר שהוא יגביר ויסייע ליעדי המלחמה של ישראל: הבסתה של תנועת הטרור חמאס שמנסה לבצע רצח עם, ושולטת ברצועת עזה".

לקריאת המזכר המלא של פרופ' בל לחצו כאן