דיון בועדת הכספים
דיון בועדת הכספיםצילום: נעם מושקוביץ/דוברות הכנסת

ועדת הכספים אישרה פה אחד את הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי לקריאה שנייה ושלישית.

על פי המתווה, לצד הפיצויים ביחס ליישובי ספר, והערים שצפויות להתווסף במסגרת הסיכומים שיקבלו ביטוי בתקנות נפרדות, יינתן מתווה מענקים לעסקים ביתר המדינה בתנאים הבאים:

תנאי סף לכניסה לתכנית המענקים להמשכיות עסקית הוא פגיעה של מעל ל-25% בחודש לדיווח חד חודשי או 12.5% לדיווח דו חודשי, ומחזור שנתי עד 400 מיליון ש"ח. עוד תנאי הוא מחזור של מעל 12 אלף ש"ח בשנת 2022, שנועד למנוע מתן מענקים לעסקים שנסגרו בפועל אך לא רשמי. בנוסח החוק המקורי הועמד המחזור על 18 אלף שקלים, אך לדרישת הוועדה ולמניעת פגיעה בעסקים קטנים במיוחד הוא הופחת.

במסגרת כך, לעצמאים ולחברות נקבעו מענקים בסכומים מוגדרים, בהתאם להיקף המחזור החודשי ואחוז הירידה במחזור בהשוואה לשנת 2022, החל מ-25% למחזור דו חודשי כאמור, כאשר ככל שהירידה גבוה יותר, כך הפיצוי גבוה יותר. במסגרת כך התווספה לדרישת הוועדה מדרגה נוספת למתווה זה ושונתה גובה מדרגה, כדי לאפשר לחלק מהעוסקים הפטורים להגדיל את גובה המענק.

על מנת למנוע פגיעה בנשים ששהו בחופשת לידה בתקופה הקובעת בשנת 2022 ומשרתי מילואים ששירתו בתקופה זו, כי שר האוצר יקבע, באישור ועדת הכספים של הכנסת, דרך אחרת לקביעת מחזור העסקאות בתקופת הזכאות או מחזור העסקאות הקובע לעניין תקופת הבסיס, עבור עוסק שהייתה לו פעילות מופחתת בשל תקופת לידה או הורות, או עוסק עצמאי שהייתה לו פעילות מופחתת בשל ימי שירות מילואים לפי חוק שירות מילואים. סיכום זה ייושם במסגרת הוראות ביצוע או בתקנות משלימות.

ליתר העסקים נקבעו מענקים המשקפים הוצאות קבועות ושכר: מענק הוצאות קבועות הוא דיפרנציאלי, כך שעסקים שנפגעו יותר במחזור יקבלו מענק גבוה יותר, רכיב ההוצאות הקבועות מתוך התשומות יעמוד על מקסימום 22% בהתאם למידת הפגיעה. שיעור ההשתתפות בשכר העובדים יעמוד על 75% כפול שיעור הפגיעה במחזור כפול הוצאות השכר. לדרישת הוועדה נקבעו מקדמים בהם מוכפל שיפוי השכר לכל ענף במקדם שנקבע לעניינו, כך שהיקף הפיצוי בגין השכר יגדל לעומת המתווה המקורי. תקרת הפיצוי תעמוד על 600 אלף שקלים במחזורים של עד 100 מיליון ותעלה בהדרגה לגג של 1.2 מיליון לעסקים בלי מחזור של עד 300 מיליון שקלים.עיקולים לגבי המענק לא יחולו גם על חברה ולא רק על יחיד כפי שהיה בנוסח המקורי.

הוכנסו לחקיקה גם מענים מותאמים לעסקים העובדים על שוטף פלוס, ליהלומנים ועסקים שפעלו תחת הגבלות נוכח שנת השמיטה בשנת 2022.

בנוסף הוכלל ענף החקלאות במסגרת החוק, לדרישת הוועדה, בהסכמת גורמי הענף ובסיוע ועדת הכלכלה שדנה בנושא, נוכח האופי הייחודי של הענף נקבע כי תקופת הבסיס והזכאות תעמוד על 4 חודשים - ספטמבר עד דצמבר 2022 בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2023. במקרה של עסקי חקלאות שנפגעו מעל 80 אחוז, המקדם הפיצוי המקסימלי יהיה 47%. כן הוכנסה התאמה לעסקי חקלאות חדשים.

למנגנון הפיצוי הוכנס גם ענף הבנייה - הענף הוכנס למודל עם מספר החרגות, במסגרת כך נקבע כי הפעילות הינה של ביצוע עבודה בפועל של קבלנים או קבלני משנה, הרשומים ברשם הקבלנים, כאשר מקדם הפיצוי יעמוד על 15% לתקופת הבסיס, כאשר התקופה תהווה את הממוצע של החודשים ינואר עד ספטמבר 2023.

לצד אלה נכללות בחוק הקלות בזכאות לדמי אבטלה, שבבסיסם איזון בין מענה סוציאלי לשמירה על תמריצים ליציאה לעבודה: הרחבת הזכאות גם לעובדים שיוצאו לחל"ת של 14 יום, ביטול ניכוי ימי חופשה צבורים מתקופת האבטלה, קיצור תקופת האכשרה הנדרשת ל- 6 חודשים עבודה מתוך 18, תוספת ימי אבטלה למי שמיצו את ימי הזכאות בתקופת הקורונה, אישור זכאות החל מסיום ההעסקה או היציאה לחל"ת.

לדרישת הוועדה הוכנסו הקלות נוספות לעניין זכאות לדמי אבטלה: גם עובדים מעל גיל 67 שהפסיקו לעבוד בתקופה זו יהיו זכאים למענק מיוחד בדומה למענק ההסתגלות בתקופה הקורונה, תקופת האכשרה לאנשים עם מוגבלויות לעניין זכאות לדמי אבטלה במסגרת חל"ת, הורדה ל-3 חודשים, בנוסף החל"ת לא יבוא במסגרת ימי ההגנה של אישה החוזרת מחופשת לידה והורות. כן נקבעה הארכה של תקופת התשלום המרבית לדמי אבטלה לאדם המתגורר בישוב שפונה, למשך חודשי המלחמה.

הצעדים תקפים החל מה-7 באוקטובר ועד ה- 30 בנובמבר, ושר האוצר בהסכמת ועדת הכספים רשאי להאריך עד סוף שנת 2023.

לגבי מענה לעסקים בעלי מחזור הגדול מ-400 מיליון שקלים, סוכם כי יובא לוועדה בנפרד מנגנון למתן הלוואות בערבות מדינה לעסקים עד לגובה של מיליארד שקלים.

לעניין בני זוג שנפגעת הכנסתם כי בן או בת זוגם משרת במילואים, סוכם כי אחת מהשניים: או שאלה ישופו במסגרת מנגנון שיובא בנפרד, הקובע שיפוי על אובדן שכר, במידה ויש להם ילדים עד גיל 14 או ילד עם מוגבלות, כאשר המתווה יוצג בפני הוועדה בתוך שבועיים, ויתחייבו אליו משרדי האוצר והביטחון בשעות הקרובות, או שיכנס לתוקף סעיף שנקבע בחוק, לפיו בן הזוג יוכל לצאת עצמאית לחל"ת.

בארגון לובי 99 הדגישו כי למרות לחצים רבים שהופעלו, לא נפרצה תקרת הפיצויים לעסקים גדולים בתוכנית הסיוע הכלכלי שעברה היום (רביעי) בוועדת הכספים, כך שרק עסקים עם מחזור שנתי הנמוך מ-400 מיליון ש"ח יקבלו פיצויים ויבטיחו את יכולתם לשרוד את התקופה הקשה.

"אין ספק שכלל העסקים בישראל נפגעו במידה כזו או אחרת מנזקי המלחמה, אבל מדובר בחלוקת כספים מוגבלת. לעומת העסקים הקטנים, לעסקים הגדולים יש גישה רחבה יותר לגיוס הון ואשראי, כוח מיקוח גדול יותר מול הספקים, וגמישות ניהולית שתאפשר להם לשרוד את החודשים הקרובים. לכן, היה חשוב לנו לוודא שהכספים שהמדינה מחלקת יגיעו לאותם עסקים שהכי זקוקים להם כרגע ויבטיחו את יכולתם להמשיך להתקיים גם ביום שאחרי", אמרו בארגון.