laptop
laptopצילום: ISTOCK

המאבק החרדי ברשת האינטרנט: רב חסידות גור בערד, הרב מרדכי חיים וולקוביץ', פרסם הוראה לשומעי לקחו לפיה אין לעבוד במקום סגור לבד עם מחשב, גם אם מחזיק מנגנון סינון על רשת האינטרנט.

"תחת הכותרת "תיקון גדול", כתב הרב וולקוביץ' כי "הננו להודיע שאין לעבוד במקום סגור לבד עם מחשב, אם אין אחרים שרגילים להיות במקום, אף שהוא חסום על פי כל הכללים".

לדבריו, שהיה לבד בסמיכות למחשב יכולה להוליד מכשלות רוחניות. "הדבר יכול להביא לידי מכשולים גדולים", הבהיר.

עוד כתב כי "מי שאין לו אפשרות אחרת יצטרך לקבל אישור מיוחד מ'ועדת הרבנים לענייני טכנולוגיה' ובנוסף להגיע אלי כדי לקבל אישור והכוונה באיזה אופן יותר לו".