הרב ד"ר חנן יצחקי
הרב ד"ר חנן יצחקיבאדיבות המצולם

כשעם ישראל כבר יוצא ממצרים, הקב"ה לא מוביל אותם בדרך הישרה לארץ ישראל, אלא מראש מוליך אותם בדרך עוקפת במדבר: "ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא".

ה' החליט שעם ישראל לא ילך בדרך הקצרה על שפת הים ממצרים לארץ ישראל, אלא ירדו דרומה "דרך המדבר ים סוף".

הפסוקים דורשים בירור- מהי הסיבה שהקב"ה עושה לבני ישראל סיבוב במדבר? הפסוק עונה "כי קרוב הוא". והשאלה היא: אדרבא, אם זה קרוב לארץ ישראל אז עדיף ללכת דרך שם, כי קרוב הוא- ככה יגיע במהירות לארץ ישראל, אל המנוחה ואל הנחלה. ומדוע ללכת בדרך עוקפת, במדבר?

רש"י כבר הרגיש בקושי וענה על פי המשך הפסוק: "כי קרוב הוא, פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה". כלומר דרך ארץ פלישתים קרובה למצרים, ואז ברגע שבני ישראל יראו מלחמה- הם ימהרו לשוב למצרים. כלומר, רש"י מפרש ש"כי קרוב הוא" אין הכוונה קרוב לארץ ישראל, אלא למצרים, ולכן הקב"ה העדיף לקחתם בדרך עוקפת- כדי שלא ימהרו לחזור אם יחוו קשיים בדרך.

גדולי החסידות פירשו ש"כי קרוב הוא" הכוונה שבאמת ארץ ישראל קרובה, וכניסה לארץ ישראל דורשת הכנה רוחנית ויציאה מהטומאה של מצרים, ולכן הקב"ה רצה שיתעכבו במדבר, כהכנה רוחנית לכניסה לארץ ישראל: מתן תורה, בניית המשכן ועוד.

ידידי הרב דניאל ויצמן הראה לי הסבר אחר לגמרי. בפרשת נח, כשמדברים על הצאצאים של שלושת בני נח, התורה מפרטת את בניו של חם: "ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען", ולאחר כמה פסוקים : "ומצרים ילד את לודים ואת ענמים....ואת כסלוחים אשר יצאו משם פלשתים..." (בראשית פרק י).

כלומר, העם הפלישתי הוא צאצא של העם המצרי. שני העמים הם קרובי משפחה.

עכשיו ברור מדוע ביציאת מצרים עם ישראל לא עבר דרך ארץ פלשתים! "כי קרוב הוא" העם הפלישתי הוא קרוב משפחה של העם המצרי, וכמובן שהפלישתים הם בצד של המצרים. לכן מובן המשך הפסוק "פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה"- הפלישתים יתחילו מלחמה עם היהודים כי הם קרובים של המצרים, ואז העם ישוב למצרים- בעל כרחו- כי הפלישתים יסגירו ויחזירו אותם למצרים.

זו הסיבה שעם ישראל לא עבר דרך ארץ פלישתים. לא רק בגלל הקרבה הפיזית למצרים, כדברי רש"י, אלא גם בגלל קרבת הדם שבין הפלישתים למצרים- דבר שיחזיר את בני ישראל לעבדות במצרים.

אולי לכן גם פרעה התחיל לרדוף אחרי בני ישראל רק אחר שלושה ימים, ולא מיד כשיצאו. הוא חשב שהם יעברו דרך ארץ פלישתים, ואז הפלישתים יעשו בשבילו את העבודה ובני ישראל יחזרו למצרים, ורק לאחר שראה שהם הולכים מסביב, ולא בדרך הישרה- החליט לרדוף אחריהם.

ואולי נלמד לקח לימינו- מי העמים שיש להם קשר דם עם הפלישתים? על מי אפשר לסמוך ועל מי לא?

הכותב הוא רב מכללת אפרתה