פעילים של מרצ
פעילים של מרצצילום: פלאש 90

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מציג ניצול חמור לרעה של הלוואות המדינה למפגלות, חובות עצומים שצברו לאורך השנים והפרת חוק דרכי התעמולה, זאת במסגרת דו"ח שפרסם היום (ב') המבקר על חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים שהשתתפו בבחירות לכנסת ה-25.

המבקר מצביע על ליקויים חמורים שנתגלו בנושא המימון הממלכתי שניתן לסיעות לכיסוי הוצאותיהן בתקופה השוטפת וקובע כי ישלל מהם מימון. כך, הליקוי שנמצא בסיעת מרצ, שכזכור לא עברה את אחוז החסימה ולא מיוצגת היום בכנסת, מראה כי הסיעה לא החזירה הלוואה ומקדמה לאוצר המדינה בסך מצטבר של 15.8 מיליון ש"ח. גם סיעת הליכוד זכתה לביקורת קשה ביהבט המימון, כאשר המבקר קבע כי נעשתה בליכוד פעילות שאיננה תקינה כגון: הוצאות בלתי תקינות בגין העסקת מועמדי הסיעה בתקופה השוטפת ללא תיעוד מספיק ושלא לפי קביעות המבקר, כמו גם פעילות שנעשתה בסיעת הליכוד שלא דווחה למוסד לביטוח לאומי. על כך קבע המבקר כי מסיעת הליכוד ישלל מימון שוטף בסך 150 אלף ש"ח. גם סיעת רע"מ 'זכתה' לביקורת קשה באותם סעיפים שבהם הואשמה סיעת הליכוד והמבקר קבע שלילת מימון שוטף ממנה בגובה של 100 אלף ש"ח.

בנוסף הציג המבקר את הנתונים המלאים בדבר יתרת קרן הלוואות לסיעות השונות והראה כי במשך קרוב לעשור זינקו החובות של אותן המפלגות בכ-440%, מיתרה כוללת של קרן ההלוואות בסך של 35 מיליון ש"ח בשנת 2014 ליתרת חוב כוללת של 189 מיליון ש"ח בסוף שנת 2022.

עוד חשף המבקר כי שתי הסיעות - הליכוד ויש עתיד - הפרו את הוראות חוק הבחירות (דרכי תעמולה), ועקב כך הן נדרשו לשלם הוצאות משפטיות, על פי החלטות יו"ר ועדת הבחירות לכנסת, בעקבות עתירות שהוגשו נגדן. אחת הסיעות חויבה בהוצאות משפטיות לאחר שנקבע מפורשות כי היא חזרה והפרה את חובת ההזדהות בפרסומיה והוראות נוספות של חוק דרכי תעמולה האוסרות על שימוש בסמל המדינה, בילדים ובצה"ל במסגרת תעמולת הבחירות. הסיעה הנוספת חויבה בהוצאות משפטיות לאחר שנקבע כי הפרה הוראה של חוק דרכי תעמולה האוסרת שימוש בצה"ל כחלק מתעמולת הבחירות. המבקר אנגלמן קבע כי הדוח בעניינן של שתי הסיעות האמורות אינו חיובי.

בביקורת על העסקת מועמדים, בני משפחה ובעלי זיקה למפלגה הועלה כי סיעת 'חזית יהודית לאומית' כללה בחשבונותיה לתקופת הבחירות הוצאות שכר עבור מועמד שנכלל ברשימת המועמדים של הסיעה בבחירות לכנסת, וכי שתי סיעות נוספות - הליכוד ורע"מ - כללו בחשבונותיהן לתקופה השוטפת הוצאות שכר בגין העסקה של ארבעה מועמדים שהתמודדו בבחירות לכנסת ה-25 מטעמן, זאת בלא שהוצגו אסמכתאות שיש בהן כדי להבהיר את היקף העסקתם, את אופן קביעת התמורה ואת מומחיותם המקצועית הנטענת.

המבקר קובע כי נוכח החשש שהעסקה בשכר של מועמדים ובעלי זיקה לסיעה עלולה לפגוע בעקרון השוויון, ועל מנת להימנע מניגוד עניינים ולו למראית עין, מכאן ולהבא על הסיעות להימנע מהעסקה בשכר של מועמדים, הן לתפקיד חבר הכנסת והן לתפקיד יושב ראש המפלגה ושל בעלי זיקה למפלגה "כמו כן, על הסיעות להימנע מהעסקת בני משפחה מדרגה ראשונה של בעלי תפקידים ושל מועמדים במפלגה, בין במישרין בין בעקיפין, וכל העסקה מעין זו תיחשב להוצאה בלתי תקינה", כתב המבקר.