Chief Rabbi, Rabbi Yitzhak Yosef
Chief Rabbi, Rabbi Yitzhak Yosefצילום: David Cohen/Flash90

בית המשפט העליון דחה בצהריים (יום ד') עתירות שביקשו להורות לשר החינוך יואב קיש, שלא להעניק את פרס ישראל בתחום ספרות תורנית ומשפט עברי לשנת תשפ"ד לרב יצחק יוסף.

העתירות הוגשו בין היתר לאחר שהרב יוסף אמר כי באם יגייסו בני ישיבות לצה"ל יאלצו החרדים לרדת מהארץ.

השופט יצחק עמית, שעמד בראש הרכב השופטים, קבע כי "קורפוס הפסיקה שהצטבר בנושא פרס ישראל מוביל למסקנה כי אין עילה משפטית להתערב בהחלטת השר לאמץ את המלצתה המקצועית של ועדת השופטים".

הוא התייחס לאמירות של הרב הראשי בשנים האחרונות, וכתב כי "יש לראות בחומרה את התבטאויותיו המקוממות והפסולות של הרב יוסף, דווקא בשל היותו עובד ציבור וסמכות רוחנית-הלכתית לציבור גדול, אך אמירות אלה הן בבחינת אמירות חיצוניות לפועלו המקצועי בתחום הספרות התורנית שבגינו הומלץ לקבלת הפרס".

השופט עמית הדגיש כי "פרס ישראל ניתן בגין הישגים מקצועיים, ועל אף הקושי המתעורר בעניינו של הרב יוסף, אין המקרה נופל בגדר מקרי הקצה שבהם יש לשקול נסיבות חיצוניות לתחום פועלו המקצועי של המועמד. פרס ישראל עומד למבחנו ולביקורתו של הציבור, אך הוא אינו אמור לשקף קונצנזוס של הציבור. לנוכח היות המלצת ועדת השופטים כמעט חסינה מפני התערבות - אין להיעתר לסעד המבוקש בעתירות ודינן להידחות".

השופט ח'אלד כבוב הצטרף לדעת הרוב וקבע כי "קשה למצוא ציבורים במדינה שלא 'זכו לקיתונות של בוז ועלבון תחת שבט לשונו של הרב". לעמדתו, לנוכח הפסיקה לאורך השנים לפיה להמלצת ועדת הפרס יש כמעט-חסינות, הגיעה העת "לומר בקול ברור: אין עוד מקום להגשת עתירות התוקפות את החלטת שר החינוך להעניק את פרס ישראל למועד כלשהו, יהיו התבטאויותיו הערכיות מכוערות ומבזות ככל שיהיו".

עו"ד בתיה כהנא דרור שהגישה עתירה נגד ההחלטה להעניק את פרס ישראל לרב הגיבה: "למרבה הצער, בית המשפט קבע לדחות את העתירות, ולהעניק בשם אזרחי ישראל את הפרס הממלכתי ביותר במוצאי יום העצמאות, לרב יצחק יוסף, שלא חדל גם עכשיו לבזות את מדינת ישראל, ערכיה וחוקיה, קורא לרדת מהארץ, מסית, ומבטא עמדות גזעניות כלפי מיעוטים נשים ועולים".

היא הוסיפה: "כל זאת במיוחד השנה, כאשר חיילינו מחרפים נפשם בקרב, להגנה על המולדת. מדובר בלא פחות מהשפלה לאומית, ופגיעה בחוסנה ובצדקה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית".