רשימת שירים

  1. והיא שעמדהמיכאל שטרייכר
  2. והיאאברהם פריד
  3. והיאפרחי מיאמי
  4. והיא שעמדה, דיינויוסי קרואני
  5. והיא שעמדהבן ציון שנקר
  6. אדיר הואשלמה קרליבך
  7. אדיר הואאברהם פריד
  8. א-לימרדכי בן דוד
  9. דיינופרחי מיאמי
  10. המעביר בניו, מי כמוךשלמה קרליבך

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות