עובד נקיון
עובד נקיון צילום: פלאש 90

הבוקר (ד'.12 5.9)  נפתח כנס משרד התמ"ת בנושא תעסוקה הוגנת, העוסק בחוק הגברת האכיפה על חוקי האכיפה ומשמעויותיו, בראשן העסקה הוגנת ככלי ליצור חברה הוגנת ולפתרון בעיות העוני והפערים החברתיים.

מינהל הסדרה ואכיפה ביקש לבחון את המודעות לחוקי העבודה ואת רמת הציות להם, הן בקרב אוכלוסיית העובדים והן בקרב המעסיקים. לצורך כך התבצע בשבועות האחרונים המחקר.

אוכלוסיית היעד שנבדקה היא אוכלוסיה "חלשה", המועדת יותר להפרה של חוקי עבודה ואוכלוסיה "חזקה" כקבוצת השוואה.

ממצאי המחקר מעלים כי שיעור השכירים שאינם יודעים את גובה שכר המינימום הנהוג במקום עבודתם, גבוה יותר בקרב הקבוצה החזקה (81.5%), מאשר בקרב הקבוצה החלשה (51.7%), סה"כ כ-66% מהמועסקים במשק. אחוז העובדים היודעים כי הפרת זכויות עבודה ע"י המעסיק היא עבירה פלילית גבוה יותר בקרב הקבוצה החזקה (88.2%), מאשר בקרב הקבוצה החלשה (73.2%).

עוד ניתן לראות כי אחוז העובדים היודעים כי באפשרותם להגיש תלונה במשרד התמ"ת נגד מעסיקיהם, גבוה יותר בקרב הקבוצה החלשה (76.1%), ביחס לקבוצה החזקה (68.6%). יתכן שתוצאה זו גבוהה יותר בקרב הקבוצה החלשה, כי היא המועדת יותר להפרות מצד המעסיק, מאשר בקרב הקבוצה החזקה.

כ-56% מהשכירים בקבוצה החזקה דיווחו כי קיבלו ממעסיקם מסמך המפרט את תנאי העסקתם זאת לעומת 44% בקרב הקבוצה החלשה, סה"כ כמחצית מהעובדים במשק.

20% מקבוצת העובדים החלשה טענו כי לדעתם, בשנה האחרונה הופרה אחת או יותר מזכויות העבודה שלהם במקום עבודתם, זאת לעומת הקבוצה החזקה שבה רק 10% סברו כך.

במשרד התמ"ת מנתחים את הממצאים ואומרים כי "הממצאים בקרב המעסיקים מציגים תמונת מצב מדאיגה מעט יותר: בעוד שנראה כי מרבית העובדים יודעים מהם זכויותיהם, מתגלה כי % 18 מהמעסיקים לא ידעו מהו השכר שיש לשלם לעובד בגין עבודה בשעות נוספות. 60% לא יודעים כלל מהו חוק ההודעה לעובד ו- 43% מהמעסיקים טענו כי בארגונם לא נמסר לעובדים מסמך המפרט את תנאי ההעסקה שלהם. כ-25%  מהמעסיקים אינם יודעים כלל מהי הלנת שכר".

באשר לגובה שכר העובדים טענו כ- 36% מהמעסיקים שאינם יודעים מהו גובה שכר מינימום לשעה,  44% שאינם יודעים מהו גובה שכר המינימום לחודש. 7.6% מהמעסיקים לא יודעים או לא מפרישים לעובדיהם ביטוח פנסיה כמחויב בחוק.

עם זאת נמצא כי כמחצית המעסיקים (54%) חושבים שחוקי האכיפה של התמ"ת מרתיעים ו- 60% ציינו כי קיימת אכיפה מספקת.