רו״ח שלמה רעני
רו״ח שלמה רעניצילום: באדיבות המצולם

שנת המס 2020 עומדת לפני סיומה והפעם בצל משבר הקורונה, זה הזמן לתכנון חבות המס של הנישומים - חברות, עצמאים ושכירים.

תכנון מס נכון פירושו פעולות שיש לבצע במהלך השנה ובסופה על מנת להגיע לחבות המס הנמוכה ביותר בדרך חוקית ולגיטימית.

חשוב להזכיר שני מונחים משפטיים חשובים - "המנעות ממס" ו"השתמטות ממס" הימנעות ממס פרושה הפחתת המס או דחייתו בדרך חוקית על ידי ניצול לשון החוק או פרצותיו כלומר תכנון מס, בעוד שהשתמטות ממס פירושה אי תשלום מס תוך הפרת החוק שזוהי עבירה פלילית. בפסקי דין של בתי המשפט בישראל נקבע כי זכותו של נישום לתכנן את עסקיו במטרה להקטין את חבות המס ובלבד שהעסקה אינה מנוגדת לדפוסים כלכליים מקובלים.

במטרה להאבק בתכנוני מס אגרסיביים הוסמך שר האוצר לקבוע בתקנות רשימה של פעולות המהוות תכנון מס שחייבות בדיווח וגילוי נאות.

סעיף 216(8) לפקודת מס הכנסה קובע כי אי דיווח על פעולה שהיא תכנון מס החייב בדיווח נחשב לעבירה פלילית שדינה שנת מאסר או קנס או שני העונשים כאחד.

מענקי קורונה

מדינת ישראל תומכת בעסקים אשר פעילותם נפגעה בשל התפרצות נגיף הקורונה באמצעות חלוקת מענקים לעצמאים, לחברות ולבעלי שליטה הזכאים לכך.

יש לשים לב לסוגי המענקים שניתנו ולמועדי הגשת הבקשות לגביהם, כדי לא להחמיץ את הזכאות.

רשות המסים פרסמה הבהרות לעניין רישום ותיעוד מענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים , בהתאם להוראות החוק לסיוע כלכלי, הקובע כי מענק סיוע לעצמאי, מענק סיוע לשכיר בעל שליטה ומענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות, לא יחשבו חלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי חוק מע"מ ולכן תקבול

המענק אינו חייב בהוצאת חשבונית מס אך יש להוציא קבלה על שם הלקוח "רשות המסים" על סכום המענק למעט, מי שמנהל את ספריו בשיטת החשבונאות הכפולה והמענק נכנס לחשבון בנק שהוא חלק ממערך הנה"ח. את הקבלה אין צורך לשלוח ללקוח.

יש לשים לב שהמענק אינו חלק מהמחזור העסקי ולכן אין לכלול את המענק בסכום המחזור לצורך מקדמות על פי סעיף 175(ב) לפקודה שכן, המענק אינו חלק ממחיר העסקאות.

ניכוי הוצאות לשכירים בתקופת הקורונה

התפרצות נגיף הקורונה אילצה רבים מהעובדים השכירים במשק לעבוד מהבית דבר שגרר לשכירים הוצאות גבוהות מהרגיל.

סעיף 17 לפקודת מס הכנסה מאפשר לנכות הוצאות שיצאו כולן ביצור הכנסתו של אדם בשנת המס. סעיף זה אינו מבחין בין עצמאי לשכיר ואינו שולל ניכוי הוצאות של שכיר רק מעצם היותו שכיר. לפי כך הוצאות הקשורות בייצור הכנסתו של השכיר יותרו בניכוי מהכנסתו ממשכורת לרבות הוצאות הקשורות בהכנת הדוח השנתי והטיפול בהליכי שומה וערעור וכן חלק מהוצאות הבית במידה והשכיר עובד מביתו.

הוצאות נוספות המוכרות לשכירים הן הוצאות המוגדרות כ"שמירה על הקיים", הכוונה היא לעובדים שכירים הנדרשים לשמור על רמה מקצועית קבועה, הוצאות אלו כוללות בין היתר ספרות מקצועית, ימי עיון, השתלמויות, דמי חבר בגין השתייכות לארגון מקצועי כמו לשכת רואי חשבון, לשכת המהנדסים וכיוצ"ב.

יחד עם זאת החוק מגביל במקרים מסוימים הגבלה מוחלטת (מעבר להגבלות החלקיות הרגילות לכלל הנישומים) ניכוי הוצאות מסוימות כמו הוצאות אחזקת רכב והוצאות טלפון שמוציא שכיר בביתו.

החזרי מס לשכירים בתקופת הקורונה

שכירים שאינם חייבים בהגשת דוחות למס הכנסה זכאים לקבל החזרי מס בגין ארועים או פעולות שהתרחשו במהלך שנות המס הקודמות .

קיימות סיבות רבות להחזרי מס כגון: קבלת נקודות זיכוי נוספות, עבודה לא רצופה במשך שנת מס אחת (סטודנטים, נשים בחופשת לידה, פנסיונרים וכיוצ"ב), עבודה נוספת, פיצויי פרישה, אבטלה, לידה, תשלומים לקופ"ג וביטוחי חיים, תרומות, חייל משוחרר, עולה חדש, מחלה קשה, ישוב ספר/פיתוח , חד הורי, תשלום מזונות, סיום לימודי תואר או מקצוע ועוד.

הזכאות להחזר מס מוגבלת ל- 6 שנים שקדמו להגשת הבקשה, לכן מומלץ להגיש בקשה להחזרי מס עד 31.12.2020 .

שכירים שיצאו לחל"ת החל מחודש מרץ או אפריל בשנת 2020, צפויים לקבל החזרי מס הכנסה שהם שילמו בגין שכרם בחודשים הראשונים של השנה, עד שיצאו לחל"ת, עקב העובדה שדמי האבטלה שקיבלו נמוכים משמעותית משכרם הרגיל.

בנוסף, שכירים שחזרו לעבודה לאחר תקופה של חל"ת, זכאים לתאום מס על בסיס מצטבר שנתי, כך שמס ההכנסה יחושב לפי הכנסתם החודשית הממוצעת כולל דמי האבטלה הנמוכים יותר משכרם, ולא לפי שכרם המעודכן שחזר לגובהו בתחילת השנה.

חובות אבודים / מסופקים בתקופת הקורונה

לנישומים המדווחים על בסיס מצטבר שיש להם חובות בעיתיים של לקוחות שגבייתם מוטלת בספק לרבות שיקים שלא כובדובמיוחד בתקופת הקורונה, חובות אלו יוכרו כהוצאה רק אם במהלך השנה נעשו כל הפעולות הנדרשות לגביית החובות ופקיד השומה שוכנע שאכן כך נעשה, יחד עם זאת יש לבדוק אפשרות לדרוש החזר מע"מ בגין חובות אלו, לכן מומלץ להשלים הליכי גבייה ולסיים את הטיפול בחובות אלו עד ל- 31.12.2020 לשם התרתם בניכוי בשנת 2020.

מקדמות מס בתקופת הקורונה

נישום שהקטין מקדמות בשנת 2020 והתברר שההקטנה אינה מוצדקת יחוייב בקנסות ,ריבית והפרשי הצמדה ממחצית שנת המס בגין סכום המס שהופחת לכן מומלץ לשלם את מלוא הפרש המס עד לסוף שנת 2020.

עצמאים ששילמו מקדמות בתחילת שנת 2020, ולאחר מכן הכנסותיהם ירדו בגלל משבר הקורונה, זכאים להחזר המס של המקדמות ששילמו, אותן אפשר לקבל עוד לפני המועד להגשת הדו"ח השנתי על הכנסותיהם, לפי בקשה שתוגש לפקיד השומה בהתאם להוראה מיוחדת שהוצאה לעניין זה לעצמאים.

חובות למס הכנסה בגין שנת 2020 צמודים למדד ונושאים ריבית החל מיום 1.1.2021 יחד עם זאת קיים פטור מלא מריבית והצמדה עד ל- 31.1.2021.

לכן מומלץ לשלם את יתרת המס עד 31 בינואר 2021 ובדרך זו להמנע מתשלום ריבית והפרשי הצמדה. יש לציין כי הריבית והפרשי ההצמדה על חובות מס אינם מותרים לניכוי כהוצאהלצרכי מס.

חישוב נפרד/מאוחד לבני זוג

סעיף 65 לפקודת מס הכנסה קובע כי יראו את הכנסת בני הזוג כהכנסת בן הזוג הרשום, משמעות הדבר שאם הכנסת בן הזוג האחד באה ממקור הכנסה משותף חישוב המס ייעשה במאוחד, במקרה זה בן הזוג לא יוכל לנצל את נקודות הזיכוי, הניכויים והזיכויים המותרים לו ולא יוכל גם להנות משעור מס שולי נמוך.

חישוב נפרד יתאפשר לבני זוג שיש להם מקור הכנסה משותף בהתקיים כל התנאים הבאים:

1. יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה.

2. כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה.

3. אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג נדרש שבית המגורים ישמש דרך קבע

את מקור ההכנסה ומרבית הפעילות תעשה בבית המגורים.

קיזוז הפסדים מהכנסות בני זוג בתקופת הקורונה

בני זוג שלאחד מהם היו הפסדים מהעסק עקב הקורונה, והשני שכיר המקבל משכורת, זכאים לערוך חישוב מס מאוחד בגין הכנסותיהם, לקזז את ההפסדים מעסק האחד, מההכנסות מהמשכורת של בן הזוג השני ולקבל החזר מס הכנסה ששולם בגין המשכורות.

שכיר הזכאי לקבל בונוסים או עמלות, כדאי לו לקבל אותם כבר בדצמבר 2020, כדי שיוכל לקזז כנגדם את ההפסדים העסקיים שיש לו, או לבן זוגו, בחישוב מאוחד ולחסוך מס ניכר בגינם.

חשוב לציין שהזכות לקיזוז הפסדים עסקיים שנוצרו בתא המשפחתי, היא גם כנגד כל ההכנסות שיש לאותם בני זוג, לא רק ממשכורות, אלא גם מהכנסות מדמי שכירות, הכנסות מריבית, דיבידנדים, ואפילו מפריסת פיצויי פרישה שקיבל אחד מבני הזוג.

רכישה או החלפת ציוד

רכישת ציוד בסוף שנת המס אינה משפיעה באופן מהותי על חבות המס שכן הפחת מחושב באופן יחסי לתקופת שימוש הציוד בעסק אך יחד עם זאת ציוד ישן שצפוי לעסק הפסד ממכירתו מומלץ למוכרו עד תום שנת המס כדי לנצל את ההפסד באותה שנה.

ציוד ישן הצפוי לעסק רווח ממכירתו כדאי לבדוק אפשרות לרכישת נכס חילופי וע"י כך לדחות את תשלום המס בהתאם לסעיף 96 לפקודת מס הכנסה המאפשר לקזז רווח הון ממכירת נכס מעלות נכס חילופי שנרכש תוך 4 חודשים לפני המכירה או 12 חודשים לאחר המכירה.

פחת מואץ בתקופת הקורונה

בהתאם לתקנות בעקבות משבר הקורונה נקבע כי נישום הפועל בישראל, יהיה רשאי לבקש, כי על ציוד (לרבות מכונות ורכב עבודה) שנרכש בתקופה מתאריך 1.9.2020 ועד 30.6.2021יחול פחת בשיעור כפול משיעור הפחת החל לגביו על פי הדין הקיים.

הפחת הנוסף יקטין את ההכנסה החייבת של אותם עסקים בשנים הקרובות, ויביא לכך שנטל המס עליהם יקטן באותם שנים. הגדלת שיעור הפחת לצורכי מס, והעמדתו על שיעור גבוה יותר לתקופת זמן קצובה, הופכת רכישת ציוד לכדאית יותר מבחינה כלכלית בתקופה זו, ומעודדת רכישה והפעלה של ציוד בתקופת ההטבה.

קרנות השתלמות

ניתן להפקיד לקרן השתלמות 4.5% מההכנסה השנתית של העצמאי עד לתקרה של 264,000 ₪. ההטבה המירבית המזכה בפטור ממס רווח הון בשנת 2020 היא הפקדה בסך 18,600 ₪.

אם קרן ההשתלמות היא עבור עובד שכיר אזי הניכוי אצל המעביד מותנה בכך שהעובד והמעביד מפקידים ביחס של 2.5% הפרשות העובד ו-7.5% הפרשות המעביד לטובת העובד.

חשוב לציין כי קרן השתלמות הינה אחת הדרכים היחידות לחסוך ולקבל את סכום ההשקעה כסכום חד פעמי פטור ממס בתום 6 שנות ותק או לאחר 3 שנים במשיכה לצורך לימודים או השתלמות.

לכן מומלץ להשלים עד סוף השנה תשלומים עד לגובה הסכום המרבי המותר בניכוי.

משיכת כספי קרן השתלמות לא נזילה בתקופת הקורונה

בעקבות משבר הקורונה, פורסמה בחודש יולי 2020 הוראת שעה המאפשרת למשוך כספי קרן השתלמות שאינה נזילה, בפטור ממס בסכום שלא יעלה על 7,500 ₪ לחודש.

הוראה זו חלה מתאריך ה- 10.08.2020 ועד לתאריך ה- 09.02.2021 בלבד.

אפשרות זו עומדת לרשות עמית/ה או בן/בת הזוג אשר פוטרו מעבודתם או יצאו לחל"ת או אשר הכנסתם החייבת הממוצעת פחתה, ולהם כספים צבורים בקרנות השתלמות. בהתאם להוראה זו, ניתן למשוך כספים מקרנות ההשתלמות, גם לפני שחלפה התקופה הנדרשת מיום ההפקדה לראשונה.

העמיתים הזכאים למשיכת הכספים נדרשים להצהיר כי הינם עומדים באחד מהתנאים הבאים:

1. העמית/ה או בן/בת הזוג פוטרו מעבודתם או יצאו לחל"ת החל מתאריך ה- 1 במרץ 2020 עד למועד הגשת הבקשה למשיכת הכספים לחברה.

2. ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת של העמית/ה ושל בן/בת הזוג ממשכורת, מעסק או ממשלח יד, ירדה החל מתאריך ה- 1 במרץ 2020 עד לתום החודש שקדם למועד הגשת הבקשה, ביחס להכנסתם בשנת 2019

עוסק פטור בתקופת קורונה

עוסק פטור נדרש לדווח עד ליום 31/1/2021 על מחזור עסקאותיו למע"מ. מחזור העסקאות של עוסק פטור בשנת 2020 עמד על סכום של 100,491 ₪.

המענקים שהתקבלו מרשות המסים (מענקים סוציאלים ומענקים להשתתפות בהוצאות) בעקבות משבר הקורונה לעסקים אינם חלק ממחזור העסקאות לצורך בחינת עמידה בתקרת מחזור ההכנסות.

יש לציין שהמענקים הללו חייבים במס הכנסה וחלקם חייבים גם בדמי ביטוח לאומי, ככול הכנסה אחרת מעסק ואינם חייבים במע"מ.

הפקדות לקופות גמל וביטוחי חיים

עובד שכיר/עצמאי או בת זוגם זכאים לקבל הטבות מס בגין הפקדות לקופות גמל ולביטוחי חיים. הטבות אלו מתורגמות בשני אופנים: ניכוי וזיכוי. ניכוי זהו סכום המקטין את ההכנסה החייבת לפני חישוב המס ואילו זיכוי זהו סכום המקטין את תשלום המס. שכירים ועצמאים יכולים להנות מהניכוי ומהזיכוי במלוא ההטבות וזאת בכפוף לשיעורים ולתקרות המצוינים בחוק.

לגבי עצמאים מעל גיל 50 המפקידים לקופות גמל יכולים להנות מהטבות מס מוגדלות.

לכן מומלץ להשלים עד סוף שנת המס תשלומים עד לתקרות המזכות בהטבות מס מירביות כדי להנות מהפחתות המס בשנת 2020 שכן ניכויים וזיכויים שלא ינוצלו באותה שנת מס לא ניתנים להעברה לשנת 2021.

פנסיה חובה לעצמאים

בשנת 2017 נכנס לתוקף חוק פנסיה חובה לעצמאים המחייב כל עצמאי מגיל 21 עד 60 שפעיל כעצמאי למעלה מחצי שנה להפריש לחסכון פנסיוני בהתאם להכנסתו החייבת השנתית של העצמאי, מי שמלאו לו 55 שנים ב-1/1/2017 פטור מחובת ההפקדה. ההפרשה לחסכון פנסיוני עד 16.5% מההכנסה החייבת מזכה במס ובנוסף לכך כל הרווחים שנצברו בחסכון הפנסיוני פטורים ממס רווח הון.

עצמאי שהפקיד לחסכון פנסיוני בהתאם לחוק יוכל למשוך כספים מקופת הפנסיה ללא חיוב במס במצב אבטלה (סגירת עסק או גיל פרישה) בתנאים מסוימים.

חשוב לשים לב ,עצמאי אשר לא הפקיד את הסכום הקבוע בחוק לחסכון הפנסיוני, יקבל קנס בסך 500 ש"ח. הקנסות יוטלו החל מ-01.12.2019, בשל שנת המס 2018 על ידי המרכז לגביית קנסות של רשות האכיפה והגבייה.

תשלומי ביטוח לאומי

עצמאיים זכאים לניכוי בשיעור של 52% מדמי הביטוח הלאומי ששילמו במהלך שנת המס לא כולל תשלום עבור ביטוח בריאות, הבסיס להתרת ההוצאה הינו בסיס התשלום בפועל לכן מומלץ לשלם הפרשים וחובות ישנים וכן להקדים את תשלום המקדמה של חודש דצמבר 2020 שזמן פרעונה המקורי 15.1.2021 עד לסוף שנת המס.

כמו כן רצוי להגדיל את מקדמות הביטוח במידה וצפוי רווח גבוה יותר בשנת 2020 ולשלמן עד לסוף שנת המס.

דחיית הכנסות והקדמת הוצאות

קיימות שתי שיטות חלופיות לדיווח על תוצאות הפעילות העסקית - דיווח על בסיס מצטבר ודיווח על בסיס מזומן.

לנישומים הרשאים לדווח על בסיס מזומן יש אפשרות להקדים את הוצאותיהם ולדחות את הכנסותיהם באופן חוקי שכן המבחן להכרה בהוצאות ובהכנסות הוא מועד ביצוע התשלום או התקבול אך הכל במבחן הסבירות וההגיון. הוצאות שניתן להקדימן: ספרות מקצועית, השתלמויות, צרכי משרד, תיקונים ואחזקה, רכישת קופה רושמת, שכר טרחת רו"ח ועו"ד וכיוצ"ב.

לגבי מעסיקים מומלץ לשלם את משכורות חודש דצמבר עד 31 בדצמבר 2020 לרבות השלמת הוצאות נלוות לשכר כמו קופ"ג, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים ותשלומים בגין פיצויי פרישה על מנת להבטיח את התרת ההוצאה בשנת המס 2020.

באשר לדחיית הכנסות על ידי דחיית קבלת הכסף יש לשים לב כי לעיתים דחיית התקבול עלולה לגרום להפסד כלכלי לעסק.

אם לנישום יש הכנסה נמוכה או הפסדים כדאי לדחות הוצאות ולהקדים הכנסות כדי להשאיר בידיו הכנסה מספקת לשם ניצול מדרגות המס הנמוכות, הניכויים והזיכויים האישיים המגיעים לו שכן לא ניתן להעביר הטבות מס אלו לשנה הבאה.

התארגנות כחברה או כעצמאי

לקראת תחילת שנת המס 2021 מומלץ לבחון מחדש את המבנה העסקי שבו פועל העסק בהתייחס להיבטים משפטיים, תדמיתיים ומיסויים. תכנון נכון של מבנה העסק יכול לסייע בהפחתת המס.

כאשר הכנסותיו של העסק גדלות כדאי לשקול להתאגד כחברה בע"מ ובכך לחסוך בתשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי.

יש לשים לב כי שעור מס חברות בשנת 2021 הינו 23% ושעור המס אצל עצמאי מגיע עד ל- 50%,בנוסף לכך חברה בע"מ לא משלמת ביטוח לאומי על רווחיה.

התאגדות כחברה בע"מ מאפשרת תכנוני מס נוספים כמו מכירת מוניטין ונכסים לחברה תוך ניצול הטבות המס בגין עסקה זו, רכישת נכסים מתוך רווחי החברה ופעולות נוספות אחרות לפי הענין.

עלי לציין כי מבחינה משפטית יש לחברה בע"מ יתרון משמעותי בשל אחריותם המוגבלת של בעלי מניות

חברות ארנק כבר לא משתלם

בשנים האחרונות הולכת ומתרחבת תופעה של שכירים ונושאי משרה בחברות בעיקר ברמות השכר הגבוהות המפסיקים את עבודתם במעמד של שכירים באותן חברות אך ממשיכים לתת את אותם השירותים באמצעות חברה שבשליטתן כאשר בפועל מתקיימים יחסים הדומים במהותם ליחסי עבודה בין החברה נותנת השירותים לבין החברה שמקבלת את השירותים.

רשות המסים סוגרת תכנון מס של תופעה זו הנקראת "חברות ארנק" באמצעות הוספת סעיף 62א' לפקודת מס הכנסה לפיו תחוייבנה חברות אלו לחלק את הרווחים שנצברו כך שבעל המניות היחיד יחוייב בשעור מס שולי ולא במס חברות למרות שמדובר בחברה, אם לפחות 70% מהכנסות החברה נובעות במישרין או בעקיפין מאדם אחד או קרובו במשך 30 חודשים לפחות, מתוך תקופה של 4 שנים החל משנת 2013 ואילך.

צמצום השמוש במזומנים

חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 נכנס לתוקפו ב- 1.1.2019. מטרת החוק היא לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור.

לשם כך, החוק קובע הגבלות על השימוש במזומן ובשיקים סחירים וקובע חובת הצהרה על אמצעי התשלום עמם התבצעה העסקה.

​החוק מגביל את העסקאות לגביהן ניתן להעביר תשלום במזומן לסכום של 11,000 ש"ח כאשר נותן או מקבל התשלום הינו עוסק, לסכום של 50,000 ש"ח כאשר שני הצדדים לעסקה אינם עוסקים.

החוק קובע קנס בגובה 15%-30% מהסכום ששולם במזומן בניגוד לחוק וכן ענישה פלילית של מעשה מרמה במטרה להתחמק מהאיסורים הקבועים בחוק, עבירה שעונשה המירבי הוא שלוש שנות מאסר.

​שר האוצר אישר את הצעת רשות המסים להפחית את הסכומים כך שבמקום 11,000 ש"ח, הסכום יופחת ל-6,000 ש"ח, ובמקום 50,000 ש"ח, הסכום יופחת ל- 15,000 ש"ח.

ספירת מלאי וקופה

ריווחיות העסק מושפעת בצורה ישירה מערך המלאי בסוף השנה. עסקים חייבים לספור את המלאי שברשותם בסמוך ל- 31.12.2020 (מ- 20.12.2020 עד 10.1.2021). חובה להודיע בכתב מראש לפקיד השומה על עריכת מפקד מלאי אם הוא מתבצע במועד שהוא יותר מ- 10 ימים ועד חודש לפני או אחרי 31.12.2020. ספירת המלאי מתבצעת באופן כמותי, את שווי המלאי ניתן לחשב במועד מאוחר יותר ולהציגו לפי עלות או שווי שוק הנמוך שבהם.

לפני סוף השנה מומלץ לבדוק היטב את טיב המלאי בעסק ובמידה וקיימים פריטים בעיתיים שהעסק מתקשה לממשם ("מלאי מת") יש לנסות להיפטר מהם עד 31.12.2020 או להציגם לפי שווים בשוק ובכך להקטין את חבות המס.

בהתאם להוראת הביצוע של רשות המסים נקבע כי נישום שבכוונתו להשמיד מלאי מכל סיבה שהיא, צריך להודיע בכתב 30 יום מראש לפקיד השומה על כוונתו זו. בפנייה יש לפרט אתכתובת המקום בו מאוחסן המלאי, המועד המתוכנן להשמדתו וכן את שווי המלאי המיועד להשמדה. פקיד השומה יחליט , לפי העניין האם להיות נוכח בזמן השמדת המלאי.

כמו כן יש לספור ולהכין רשימה של המחאות ומזומנים שימצאו בקופת העסק בסוף השנה.

רווחים והפסדים בשוק ההון

יחיד שהיו לו רווחים מניירות ערך רשאי עד תום השנה לממש ניירות ערך הגלומים בהם הפסדים ולקזזם כנגד רווחים שצמחו משוק ההון.

עלי לציין שפעולת הקיזוז אינה מתבצעת באופן יזום ע"י הבנקים.

הכנסות מהשכרת דירות למגורים בישראל

ישנם שלושה מסלולים לדיווח על הכנסות מהשכרת דירות למגורים:

1. מסלול הפטור לשנת 2020 הינו עד לסכום של 5,100 ₪ לחודש.

2. מסלול חיוב במס בשעור של 10% ללא הגבלת תקרה או פטור וללא קיזוז הוצאות

ובלבד שהמס ישולם עד ה-30/1/2021, תשלום מאוחר יותר עלול להביא לחיוב מס

מלא על ההכנסות משכירות.

3. מסלול בשעורי מס רגילים בניכוי הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה.

יחיד שברשותו מספר דירות שמושכרות למגורים אינו יכול לבחור ליישם את הפטור על דירה אחת ועל דירה אחרת לשלם מס לפי מסלול אחר, מבלי לפגוע בתקרת הפטור.

מומלץ לבצע בדיקה בנוגע לחבות המס בכל אחד מהמסלולים ולקבל החלטה מושכלת בהתאם לתוצאות הבדיקה.

עלי לציין כי בהתאם לעמדת רשות המיסים בזמן מכירת הדירה יופחת משווי הרכישה פחת בשעור הקבוע בתקנות גם במקרים בהם הנישום בחר במסלול הפטור או במסלול 10%, במצב זה מס השבח יהיה גבוה יותר.

לפי עמדת רשות המסים ובהתאם לפסיקה בנושא נקבע כי הכנסה מהשכרה של עד 5 דירות מגורים תיחשב כהכנסה פאסיבית, הכנסה מהשכרה של 10 דירות מגורים ומעלה תיחשב כהכנסה מעסק ובשעורי מס רגילים ואילו הכנסה מהשכרה של למעלה מ-5 דירות מגורים ופחות מ-10דירות תיבחן בהתאם למבחנים השונים שהובאו בחוזר של רשות המסים ועל פיהם יוכרע האם ההכנסה מעסק או הכנסה פאסיבית.

הכנסות משכר דירה למגורים בחו"ל

הכנסות מהשכרת דירה בחו"ל תחוייב במס אצל היחיד באחת משתי האפשרויות:

1. תשלום מס רגיל ותביעת הוצאות כולל זיכוי מס בשל תשלום המס בחו"ל.

2. תשלום מס בשעור 15% במקום שעור המס השולי החל עליו ללא אפשרות של תביעת הוצאות (פרט להוצאות פחת) וללא קבלת זיכוי ממס בשל תשלום המס בחו"ל.

יחיד שיבחר לשלם מס לפי שעור המס השולי שלו יוכל לנכות את מלוא ההוצאות ולקבל זיכוי בגין המס ששולם בחו"ל.

תרומות

סעיף 46 לפקודה קובע כי שכיר או עצמאי התורמים למוסד ציבורי או לקרן לאומית שאושרה על ידי שר האוצר בסכום העולה על 190 ש"ח יקבלו זיכוי בשיעור של 35% מסכום התרומה ובתנאי שסכום התרומה לא יעלה על 30% מההכנסה החייבת או על תקרה הקבועה בסעיף 46 לפקודה בסך 9,350,000 ₪ , הנמוך שבהם.

רשימת המוסדות שיש להם אישור לענין תרומות מופיע באתר האינטרנט של משרד האוצר.

שכירים יכולים לקבל את הזיכוי במסגרת משכורתם החודשית באמצעות המעסיק שקיבל אישור על כך במהלך שנת המס ואינם צריכים להמתין לסוף השנה על מנת לבקש החזר מס.

תרומות שניתנו בשנת המס שסכומן עולה על התקרה שנקבעה יינתן זיכוי מהמס בשלוש שנות המס הבאות בזו אחר זו ובלבד שלא יינתן זיכוי בכל אחת משלוש השנים בסכום העולה על התקרה באותן שנים.

ניהול ספרים ושמירתם

הוראות ניהול ספרים חלות על נישומים (עצמאים וחברות) שיש להם הכנסה מעסק או משלח יד וזאת בהתאם לסעיף 130 לפקודת מס הכנסה. מומלץ לבדוק לפני סוף שנת המס אלו ספרי חשבונות על העסק לנהל בשנת המס 2021 בהתאם לסוג העיסוק, מחזור ההכנסות, מספר המועסקים ופרמטרים אחרים.

על פי הוראות אלו יש לשמור את ספרי העסק במשך 7 שנים מתום שנת המס אליה הם מתייחסים או במשך 6 שנים מתום שנת הגשת הדוח לאותה שנה, לפי המאוחר שביניהם.

במקרים רבים מומלץ לשמור מסמכים חשובים שאינם חלק ממערכת החשבונות לתקופה ארוכה יותר.

הערה: המידע המוצג במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו תחליף לייעוץ מקצועי אישי.

____________________________

שלמה רעני הינו רו"ח בעל משרד לראיית חשבון, משפטן, מגשר, מרצה וחבר סגל בקריה האקדמית אונו. לשעבר עובד בכיר ברשות המסים.