רב מזכרת בתיה: לצמצם את מספר המפלגות לארבע עדיף שתיים

בנוסף כותב רב מזכרת בתיה כי יש לבצר את מעמדו של מי שייבחר לראשות הממשלה כך שלא ניתן יהיה לערער על מעמדו במהלך שנות כהונתו.

הרב אפרים זלמנוביץ' , כ"ז בטבת תשפ"א

הרב אפרים זלמנוביץ'
הרב אפרים זלמנוביץ'
צילום: באדיבות המשפחה

למען היציבות השלטונית ולצמצום הפיצול והשיסוי בחברה הישראלית יש לחוקק חוק שיצמצם את מספר המפלגות במקרה הטוב לשתיים כמו בארה"ב (50 מדינות) ובמקרה הפחות טוב מדינת ישראל זקוקה ללא יותר מארבע מפלגות; דתיים, ערבים, ימין ושמאל.

בחירת ראש הממשלה זו מצוות עשה מן התורה. בעל ספר החינוך כתב מצוה תצ"ז היא מצות מינוי מלך עלינו "שנצטווינו למנות עלינו מלך מישראל יקבצנו כולנו וינהיגנו כחפצו" ככתוב בתורה (דברים י"ז ט"ו) "שום תשים עליך מלך" הספרי מבאר: זו מצות עשה. היא מקנה יציבות שלטונית ומשרה אחדות.

"בתועלת הנמצא לעם בהיות עליהם איש אחד לראש ולקצין. כי לא יתקיים ישוב העם בשלום בלתי זה" (ספר החינוך). ראינו בספרי הנביאים חומר הקללה על עם שאין לו מנהיג נבחר אלא איש הישר בעיניו יעשה או אפילו "להיות אנשים רבים לראש במקום האחד".

אחרי שלוש מערכות בחירות, אין אזרח ישראלי שעיניו בראשו ואינו רואה את הרעה החולה שפגעה בנו כאשר שניים אוחזים בכתר ראש הממשלה וכל אחד טוען כולה שלי היא. ראש ממשלה מתוקף תפקידו חייב לשלוט ולהנהיג את האזרחים ביד רמה עד סוף הקדנציה. לכן יש לבצר את מעמדו של מי שייבחר לראשות הממשלה כך שלא ניתן יהיה לערער על מעמדו במהלך שנות כהונתו.

כולל הענקת חסינות מפני העמדה לדין כל עוד הוא מכהן בתפקיד.

מצוה ע"א מורה שלא לקלל נשיא שנאמר (שמות כ"ז כ"ז) "ונשיא בעמך לא תאור". כוונת הכתוב להזהירנו לא לדבר סרה על כל מי שהוא ראש שררה על ישראל בין ממשלת מלכות ובין ממשלת תורה. שורש המצווה, לפי שאי אפשר לישוב בני אדם מבלי שיעשו אחד מביניהם ראש על האחרים. לעשות מצוותו ולקיים גזירותיו.

מפני שדעות בני אדם חלוקים זה מזה ולא יסכימו כולם לעולם לדעה אחת לעשות דבר מכל הדברים, ומתוך כך יצא מביניהם הביטול והאסיפה בפעולות ועל כן צריך לקבל דעת אחד מהם אם טוב אם רע למען יצליחו ויעסקו בעסקו של עולם. פעם ימצא בעצתו וחפצו תועלת רב ופעם ההיפך וכל זה טוב מן המחלוקת שגורם ביטול גמור (ספר החינוך).

לדעת רבי אהרון הלוי מברצלונה (סוף המאה ה-13 מתלמידי הרשב"א) עדיף לבחור בראש ממשלה גרוע אולי אפילו עם קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו ובלבד להסיר את המחלוקות והפילוגים והשסעים שפשו בחברה הישראלית ההולכים וגוברים ממערכת בחירות אחת לחברתה.

דבר שיתכן אך ורק אם המפלגות שתפסדנה את הבחירות הבעל"ט תושטנה יד לראש הממשלה הנבחר ומפלגתו ויכירו בשלטונו ואף יתנו כתף להצלחת שלטונו ויציבותה.