נפצעתם? מדריך אחריות בחדרי כושר

תנועה לא נכונה או שימוש לא נכון במכשיר יכולים להביא לפציעה. קבלו מדריך לסוגיית האחריות על פציעות בחדרי כושר.

תגיות: חדר כושר
עו"ד ורד כהן ורענן בר-און , ט"ו באלול תשע"ט

אילוסטרציה
אילוסטרציה
צילום: אוראל כהן. פךאש 90

מי אחראי לפציעה במכון כושר?

החוק קובע את החובות המוטלות על מפעילי מכון כושר. בנוסף, חובה על המפעילים לנהוג בזהירות ולא ברשלנות כלפי המתאמנים. באם הופרה חובה המוטלת על מפעיל מכון הכושר או שהוא נהג ברשלנות, והוכח קשר סיבתי ברור בין הפרת חובה / הרשלנות לבין הנזק שנגרם למתאמן – ניתן לזכות בפיצויים.

כדי לקבוע מי אחראי יבחן בית המשפט אם היתה הפרת חובה או רשלנות מצד המכון והמדריכים. במקרים רבים בתי המשפט מייחסים רשלנות תורמת למתאמן (אם יכולים היו לצפות את הסיכון, יכולים היו להבחין במפגע, לא צייתו לכללים וכן הלאה).

יצויין, כי מעבר לאחריות האזרחית – הנזיקית, הרי העובר על הוראות חוק מכוני כושר מבצע גם עבירה פלילית וצפוי לעונשים הקבועים בחוק.

החובות המוטלות על מפעילי חדר כושר :

החובות על פי חוק המוטלות על מפעילי חדר כושר:

רישיון עסק: לפי חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), תשנ"ד – 1994, אסור לאדם לפתוח ולקיים פעילות בחדר כושר אלא אם יש בידו רישיון לפי חוק רישוי עסקים למכון כושר.

החוק מגדיר "מכון כושר" כ"מקום שבו מתאמנים במכשירים המפעילים את השרירים בתנאים של מאמץ גופני".

נוכחות מדריך : לפי החוק, בכל הזמן בו פועל מכון הכושר – יהיה נוכח במקום מדריך, המלמד את דרכי ההפעלה של המכשירים שבו ומפקח על המתאמנים בו. מדריך במכון כושר הינו בעל תעודת הסמכה לפי חוק הספורט, תשמ"ח – 1988, להדרכה בענף הספורט של כושר גופני ובריאות.

בנוסף, אם המתאמנים הינם קטינים – צריך להיות נוכח בחדר הכושר מדריך לאימון קטינים, והוא בלבד יהיה רשאי ללמד קטינים את דרכי הפעלתם של מכשירים במכון הכושר ולפקח על אימונו.
מכוני כושר מסויימים פטורים מחובת נוכחות של מדריך מוסמך, ועדיין קטינים אינם מורשים להתאמן במכון כושר מכל סוג אלא בנוכחות מדריך מוסמך לאימון קטינים.

קבלת הצהרה רפואית:

תנאי לקבלת מתאמן למכון כושר הינו המצאת שאלון רפואי הכולל הצהרת בריאות חתומה, המאשרת שהמתאמן אינו סובל מבעיות רפואיות העלולות לסכנו בשעת אימון במכון הכושר. לפי החוק, אם המתאמן השיב בחיוב על אחת השאלות בהצהרת הבריאות, יקבל אותו מכון הכושר רק לאחר שהמציא לו גם תעודה רפואית שבה אישר רופא שאין סיכון לבריאותו של המתאמן באימון במכון כושר.

מתאמנים קטינים צריכים לצרף להצהרת הבריאות / לתעודה הרפואית הסכמה בכתב חתומה על ידי אחד ההורים לאימון במכון כושר. הסכמה זו יכולה להינתן לאימון אחד או לסוגים של אימונים.
חובה על מכון כושר לדרוש ממתאמנים להמציא הצהרת בריאות אחת לשנתיים, ומתאמן שהיה צריך להמציא תעודה רפואית צריך להמציא תעודה רפואית אחת לשנה.

יש לזכור, מדגישים עורכי הדין בר-און וכהן, שהמצאת הצהרה רפואית אינה פוטרת את מכון הכושר מאחריות. אם המתאמן יוכיח רשלנות של המכון, ולרשלנות יהיה קשר סיבתי לנזק שנגרם למתאמן – תחול אחריות על המכון. כך למשל מתאמן שהתעלף, נפל ונחבל, והוכח שהמדריך עזב את המתאמן לפני ההתעלפות למרות שידע שהוא חש ברע. בית המשפט הטיל אחריות על המכון בגין האירוע וחייבו בפיצוי למתאמן.

חובות נוספות :

חובה לדאוג לסביבת אימון בטוחה ונטולת מכשולים, מעברים נוחים, מרחקים בטוחים בין המתקנים, תאורה תקינה וכן הלאה.

לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, על מנת לקבל רישיון למכון כושר צריכה רשות הרישוי להשתכנע, כי מכון הכושר ממוקם במקום מתאים, והמכשירים עצמם מוצבים במרחק סביר זה מזה.
חובה להצמיד לכל מכשיר, במקום בולט, הוראות היצרן לענין השימוש בשפה העברית, בשפה הערבית ובשפה האנגלית. על פי הוראות מינהל הספורט – בין מכשיר למכשיר נדרש מרחק של 60 ס"מ לפחות, ושל 1.2 מ' בין שורת מכשירים אחת לאחרת.

חובה להציג הוראות שימוש לכל מכשיר בשלוש שפות.

חובה לבצע בדיקות תקופתיות של המכשירים, לתחזק את המכשירים והמתקנים באופן שוטף ולסלק כל מכשיר שאינו תקין או אינו בטוח לשימוש.

חובה להשגיח, באמצעות המדריכים המוסמכים, שהמתאמנים במקום עושים שימוש נכון ובטוח במכשירים, ואינם מסכנים את עצמם או את הסובבים אותם.

חובת המפעילים לדאוג לכך, שהמדריכים לא יהיו אדישים כאשר הם רואים שמתאמנים מבצעים תנועות שגויות, או נוהגים באופן מסוכן. חובה לרענן את תפקודם של המדריכים ולהנחות אותם לפעול נכון עם המתאמנים.

חובה על מכון הכושר לרכוש ביטוחים מתאימים – ביטוח תאונות אישיות וביטוח צד ג'.

לא כל הפרת חובה של מכון הכושר – תזכה בפיצוי:

אם מכון הכושר הפר חובה כלשהי – עדיין צריך להוכיח שהפרת החובה היא זו שגרמה לפציעה ולנזקים.

כך למשל, במקרה בו מתאמן בחדר כושר לקה בליבו במהלך אימון ותבע את המכון בטענה שלא דרש ממנו המצאת אישור רפואי. אומנם, מכון הכושר הפר את חובתו לדרוש אישור רפואי, אבל עדיין לא הוטלה עליו אחריות. בית המשפט דחה את התביעה וקבע, שהתובע לא הוכיח קשר סיבתי בין אי המצאת אישור רפואי לבין האירוע הלבבי בו לקה המתאמן. לפני המקרה לא היה התובע חולה, ולכן אין ספק שאם היה מבקש אישור רפואי – זה היה ניתן לו, ולכן לא הוכח קשר בין אי המצאת האישור לבין האירוע.

הוכחת רשלנות מכון הכושר עשויה לזכות את הנפגע בפיצוי, אבל לא כל פציעה במכון כושר תיחשב כרשלנות המכון:

לא כל פציעה במכון כושר מטילה אחריות על בעל המכון בגין הנזק שנגרם למתאמן. כל מקרה לנסיבותיו.
כדי לקבל פיצוי בגין פציעה יש להוכיח רשלנות, וכן קשר סיבתי בין הפציעה לבין השימוש במתקנים או להנחיות המאמן.

כאשר התאונה היא תולדה של סיכון טבעי הכרוך בפעילות הספורטיבית, או חוסר זהירות של המתאמן עצמו – התביעה עלולה להידחות.

יש לזכור, שגם על המתאמנים מוטלת האחריות לקיים את כללי הבטיחות ולהימנע מיצירת סיכונים מיותרים לעצמם ולאחרים.

באחד המקרים נתקלה מתאמנת במתלה טלויזיה שהיה בחדר הכושר, ועדשות המגע שלה ניזוקו. בית המשפט פסק לטובתה פיצוי על אובדן עדשות המגע ועוגמת הנפש.

במקרה אחר, נפלה מתאמנת תוך כדי שימוש בהליכון. בית המשפט קבע, שהסיבה לנפילה ולפציעה היא העובדה שהמתאמנת לא תודרכה כראוי בענין שרוך הביטחון המפסיק את פעולת ההליכון כאשר אין המתאמן מפסיקו בעצמו. יחד עם זאת, יוחס לתובעת אשם תורם בשיעור של 40%, וסכום הפיצוי הופחת בהתאם.

לעומת זאת, בנסיבות אחרות, בהן החליקה מתאמנת ונפלה מההליכון, קבע בית המשפט, שעצם נפילת התובעת מההליכון אינו מלמד על מפגע כלשהו ועל התרשלות המכון. עצם העובדה, שאדם החליק או נפל אינו מלמד על מפגע / התרשלות. כך, נפסק, שלא הוכח שבמכון הכושר התקיים מפגע או סיכון בלתי סביר שהיה באחריות המכון.

מתאמן שנפצע כאשר רגלו נתפסה במרווח צר בין המכשיר לבין הקיר הסמוך – זכה לפיצוי, לאחר שנקבע, כי מיקום המכשיר יצר סיכון ונעשה באופן רשלני.

מתאמן אחר, שקיבל תכנית אימונים מסודרת ממדריך במכון סטה ממנה, על דעת עצמו, ובשל רצונו להשתתף בתחרות "מר ישראל". כך, החל המתאמן להתאמן על דעת עצמו בעומסים גדולים לצורך הגדלת מסת שרירים. בשל האימונים האינטנסיביים התפתחה אצלו דלקת במרפק, והוא נאלץ לעבור ניתוח ונקבעו לו אחוזי נכות. בית המשפט דחה את התביעה וקבע, שהמתאמן התאמן שלא בהתאם לתכנית האימונים שהותאמה לו, לא התייעץ עם גורמים מוסמכים וגרם בעצמו לנזקיו. בית המשפט קבע, שהמכון לא הפר את חובת הפיקוח המוטלת עליו, וכי לא היתה חובה לפיקוח צמוד הואיל והמתאמן לא רכש אימון אישי.

את מי תובעים ?

שתי אפשרויות יכולות להתנהל במקביל (כל עוד אין מקבלים פיצוי כפול):

האחת – תביעה על פי פוליסת הביטוח, כאשר גובה הפיצוי תלוי בתנאי הפוליסה. כאמור, מכון הכושר מחוייב על פי חוק לבטח את המשתמשים במתקניו בפוליסת ביטוח. מכוני הכושר מבטחים את עצמם בביטוח צד ג', הכולל את ציבור המתאמנים והמבקרים. הביטוח למעשה "מכסה" את מכון הכושר מפני תביעות שיוגשו נגדם על ידי מתאמנים שנפצעו באימון במכון. חלק מחדרי הכושר גם מבטחים את עצמם בביטוח אחריות מקצועית למדריכי כושר. כך, הנפגע יכול לתבוע את הפיצויים ישירות מחברת הביטוח שביטחה את המקום בו קרתה התאונה.

השנייה – תביעה נזיקית נגד הגורמים האחראים לפציעה.

יצוין, שאם הפגיעה אירעה כתוצאה מרשלנות או זדון של מתאמן אחר, כדאי לבדוק את אפשרות התביעה גם נגד מכון הכושר במידה שהתרשל (למשל אם הכניס כמות גדולה מידי של מתאמנים, לא דאג לנוהלי ביטחון ובטיחות הולמים, וכן הלאה). אם אין רשלנות של המכון או הפרת חובה של המכון – ניתן לתבוע באופן אישי את מי שגרם לתאונה.

מה עושים במקרה של פציעה ?

מיד לאחר הענקת עזרה ראשונית לפצוע, הזעקת עזרה ופינויו לקבלת טיפול רפואי (תוך הקפדה כי ברישומים הרפואיים יצויין, שהפגיעה התרחשה בחדר כושר), לאסוף ראיות ככל האפשר, שמא יהא קשה לאתרן בהמשך.

כך למשל, צילום זירת האירוע, מכל זוויותיה, תיעוד וצילום הפגיעה והסימנים הקשורים אליה (סימני החלקה, דם, ציוד לקוי בו אירעה הפגיעה).

חשוב לצלם מכמה זוויות, ואף לצלם סרטוני וידאו במידת האפשר. יש לתעד את הנזקים הגופניים, לרבות עם הופעתם והתפתחותם.

יש לרשום את פרטיהם המדוייקים של העדים לאירוע (לרבות תפקידיהם) ומידת נוכחותם במהלך האירוע, ולנסות לגבות מהם הצהרה בכתב על נסיבות האירוע.

ביצוע רישום של פרטי האירוע במדוייק, לרבות מיקום, תאריך, שעה והגורמים שהובילו להתרחשותו, תיעוד השתלשלות האירועים מיד לאחר האירוע, דיווח למפעיל ולאחראי בחדר הכושר, וכדו'.

יש לברר את פרטי הביטוח של מכון הכושר, ולבצע את הפעולות הנדרשות כמפורט בפוליסת הביטוח ותנאיה.

כמובן, יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי, על מנת לנהוג באופן מושכל ונכון.

עו"ד רענן בר-און וורד כהן
צילום: משרדם