עריכת צוואה
עריכת צוואה iStock

כל אדם מגיע לעולם הזה לזמן קצוב, ואינו יודע את יומו ואת גורלו. לפיכך, בכל גיל חשוב לערוך צוואה על מנת להשאיר הוראות למקרה של פטירה חלילה בדבר הורשת הנכסים והרכוש ליורשים המתאימים.

אחת הצוואות הנפוצות הקיימות כיום בישראל היא צוואה הדדית. זוהי צוואה אשר נערכת על ידי בני זוג. המשמעות של צוואה הדדית היא, כי כל אחד מהצדדים מתחייב בצוואתו להוריש את כל הרכוש שלו לאחר מותו באופן המקובל ומוסכם מראש על שניהם.

נציין, כי כל צוואה ניתנת לשינוי עתידי. ברם, לגבי צוואות הדדיות חלים כללים ומגבלות ייחודיים, אשר נקבעו בתיקון משנת 2005 של הוספת סעיף 8א. לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 (להלן – 'חוק הירושה').

מהי צוואה הדדית?

להלן נביא בקצרה ההוראות הרלוונטיות של חוק הירושה, ככל הנוגע לעריכה של צוואה הדדית:

בני זוג רשאים לערוך עבורם צוואות, מתוך הסתמכות הדדית של בן הזוג האחד על צוואתו של בן הזוג האחר. הצוואות יכולות להיעשות בין אם היורש (הזוכה) לפי כל אחת מן הצוואות הוא בן הזוג האחר, ובין אם הוא גורם צד שלישי. ניתן לערוך את הצוואות באמצעות שני מסמכים אשר נערכו במקביל באותה העת, או יחדיו במסמך אחד. ביטול של צוואה הדדית יהיה תקף אך ורק אם יתקיים אחד מאלה:

במהלך חייהם של שני בני הזוג: המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור על כך הודעה בכתב למצווה השני; כאשר אם נמסרה הודעה כזו – בטלות שתי הצוואות ההדדיות;

לאחר פטירת אחד מבני הזוג: כל עוד לא חולק העיזבון – אזי בן הזוג אשר נותר בחיים ומעוניין לבטל את צוואתו חייב להסתלק (שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש), מכל מה שהוא היה אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שנפטר; ולאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל מה שהוא ירש לפי הצוואה ההדדית בחזרה לעיזבון (ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה, אזי ישיב את השווי הכספי של מה שירש).

ההוראות שבסעיפים קטנים 1 ו-2 לעיל יחולו אם לא נקבעה בצוואות ההדדיות הוראה שונה, אך הוראה אשר שוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואות במהלך חייהם של שני הצדדים היא בטלה.

כעולה מן האמור לעיל, הרציונלבצוואה הדדיתהוא האלמנט של הסתמכות. צוואה כזו יכולה להיערך במסמך אחד, או כצוואות הנערכות בשני מסמכים נפרדים, במקביל. המצווים לא חייבים לצוות את הרכוש האחד לשני. כל עוד שני בני הזוג הם בין החיים – כל אחד מהם רשאי לבטל את צוואתו בהודעה למשנהו ואז שתי הצוואות הן בטלות. ביטול לאחר פטירה – אפשרי רק בכפוף למגבלות שבחוק לעניין זה.

נציין, כי לגבי צוואות אשר נערכו לפני שנת 2005, התיקון לחוק אינו חל. ברם, ככלל, בתי המשפט נוטים לפרש את הצוואות לאור הוראות החוק.

יתרונותיה של הצוואה ההדדית

צוואה הדדית יכולה ללא ספק להראות על אהבה גדולה בין בני הזוג ועל אמון מלא: הם עד כדי כך סומכים זה על זה, עד שהם מוכנים להוריש את רכושם המשותף באופן מוסכם, תוך הסתמכות האחד על השני.

כמו כן, עריכת צוואה הדדית יכולה בוודאי להרגיע את בני הזוג וליתן להם שקט נפשי, כך שאם אחד מהם ילך אל בית עולמו לפני האחר, בן הזוג הנשאר לא ייפגע כלכלית ויוכל להמשיך ולנהל את שגרת חייו, עד כמה שניתן.

ולבסוף, הרכוש בין בני הזוג מצטבר לאורך זמן רב, ולא תמיד ניתן לקבוע איזה נכס או חשבון בנק שייך לאחד מבין הצדדים. צוואה הדדית גם נועדה למנוע סכסוכים על רכוש בין בני זוג, ולאפשר להם ליהנות מכל הרכוש במקרה של מוות של אחד מהם, או לקבוע מה בדיוק שייך למי במצב של פטירה.

למה כדאי לשים לב כאשר חותמים על צוואה הדדית?

ראינו כי צוואה משותפת יכולה להקל על חלוקת הרכוש בין בני הזוג, אך לפני שחותמים עליה, חשוב לשים לב לכמה דברים חשובים:

 • חלוקת הרכוש לילדים – באפשרותם של בני הזוג לקבוע שרק לאחר מות שניהם יוכלו ילדיהם או יורשיהם לקבל את הרכוש. פעולה זו מונעת מצב שבו בן הזוג הנשאר מנושל מנכסיו או מסולק מדירתו.
 • מעמד בן הזוג הנשאר – בני הזוג יכולים לקבוע את מעמדו של בן הזוג הנשאר והגישה שלו לרכוש. כך למשל, קיימת אפשרות לבחור אם לבן הזוג הנשאר יהיו מגבלות כלשהן על הרכוש, או לחלופין, הוא יוכל לעשות ברכוש כרצונו.
 • ביחד ולחוד – את הצוואה ההדדית ניתן לערוך במסמך אחד או כשני מסמכים נפרדים (נעיר, כי ההמלצה המשפטית היא לחתום על שני מסמכים נפרדים, מסיבות שקצרה היריעה מלפרטן כאן).
 • דורשת את נוכחותם והסכמתם של שני הצדדים – עריכת הצוואה מצריך את נוכחותם של שני בני הזוג.
 • הנושא של צוואה הדדית הוא מורכב ורגיש – לכן, כדאי לערוך את הצוואות באמצעות עורך דין המתמחה ומנוסה התחום של צוואות וירושות.
 • ניתן להפקיד צוואות הדדיות למשמורת אצל הרשם לענייני ירושה (יש להגיע באופן אישי, ולא ניתן באמצעות עורך דין, או מיופה כוח).

מתי אפשר לבטל את הצוואה ההדדית?

כאשר מנסחים צוואה הדדית, חשוב לדעת כי מדובר בצוואה משותפת שבעקרון לא יהיה כדאי לשנות במקרה של מותו של אחד מבני הזוג.

אך ישנם מקרים שבהם ניתן לבטל את הצוואה ההדדית, כפי שצוין לעיל:

המקרה הראשון – הוא מצב שבו שני בני הזוג נמצאים בחיים. על מנת לבטל את הצוואה, די בכך שרק אחד מבני הזוג ירצה לעשות זאת וישלח הודעה בכתב לבן הזוג השני. במקרה כזה, שתי הצוואות באופן אוטומטי ייחשבו במבוטלות.

המקרה השני – הוא מצב שבו אחד מבני הזוג נפטר לפני שהספיקו לחלק את העיזבון בין הצדדים. במצב זה, על מנת לבטל את הצוואה ההדדית, יאלץ בן הזוג האלמן לוותר על החלק שלו בצוואה ולהסתלק מהעיזבון. ברם, אם העיזבון כבר חולק ובן הזוג אשר נותר בחיים מעוניין לבטל את הצוואה, בן הזוג היורש ייאלץ להחזיר את חלקו ליורשים האחרים. נעיר, כי נושא זה הוא מורכב ועשוי לעורר בעיות, שכן מה יקרה כאשר לבן הזוג אין אפשרות כספית להחזיר את מה שיירש לעיזבון?!

נוסף על כך, בעת ניסוח הצוואה, קיימת אפשרות לקבוע בהוראותיה סעיף עם הנחיות לביטולה, בשונה מהוראות החוק (אך לא ניתן למנוע את אפשרות הביטול באופן מלא וגורף).

איך ניתן לממש צוואה הדדית?

כאשר אחד מבני הזוג הולך לעולמו, רשאי בן הזוג השני, או היורשים על פי הצוואה, לממש את זכותו/ם ליישום הוראותיה של צוואה ההדדית של המנוח/ה.

ולמה הכוונה?

על מנת שלצוואה יהיה תוקף חוקי לא מספיקה הצוואה עצמה, אלא יש לבצע תהליך הנקרא 'בקשה לצו קיום צוואה'. המשמעות היא, כי גורם רשמי, היכול להיות הרשם לענייני ירושה, או בית הדין הרבני, יאשר את הצוואה כדין וייתן לה תוקף משפטי חוקי. רק באופן הזה, יהיה ניתן לקבל את נכסי העיזבון, למשל: לקבל כספים מחשבון הבנק, להעביר דירת ירושה בטאבו, וכיו"ב.

אלה שלבי תהליך קיום צוואה בישראל שחשוב לדעת:

 • לגבי צוואה הדדית, כמו כל צוואה, יש להגיש בקשה לקיום צוואה, בפני הרשם לענייני ירושה (שהוא הגוף האמון על הנושא מטעם מדינת ישראל), או בבית דין רבני
 • אם לא קיימת ברשות בן הזוג הנותר צוואה הדדית מקורית, אלא רק ההעתק שלה, יש צורך להגיש בקשה לצורך קיום צוואה של העתק הצוואה, בהליך של בקשה שנועדה להוכיח צוואה שאין בידי המבקש עותק מקורי שלה.
 • בקשה לצו קיום צוואה מגישים באמצעות המערכת המקוונת של משרד המשפטים (כרוך בתשלום אגרה).
 • יש למסור לרשם לענייני ירושה את הצוואה המקורית תוך 7 ימים.
 • הבקשה מועברת במקביל למשרדי האפוטרופוס הכללי, אשר יחליט האם ברצונו להתערב בהליכים, אם לאו.
 • הרשם לענייני ירושה יפרסם את דבר הגשת הבקשה ברשומות ובעיתון יומי, על מנת שמי שמעוניין להתנגד לבקשה (אם יש) יוכל לעשות כן.
 • אם הוגשה התנגדות – יעביר הרשם את הנושא לטיפולו של בית המשפט לענייני משפחה כדי שיידון בנימוקי ההתנגדות.
 • אם לא הוגשה התנגדות, והאפוטרופוס הכללי לא מצא לנכון להתערב בהליך – הרשם ינפיק צו קיום צוואה.
 • הצו יישלח באופן דיגיטלי למבקש (לכתובת הדואר האלקטרוני שלו).
 • במקביל, הרשם יעביר את הצו גם לידיעה של הגורמים הציבוריים או המוסדות הרלוונטיים (כגון: בנקים, חברות ביטוח, לשכת רישום מקרקעין, ועוד).

רוצים לערוך צוואה הדדית בראש שקט? פנו לעורך דין צוואות מומחה

אם אתם רוצים לערוך צוואה הדדית ולהיות בטוחים שבן הזוג הנשאר בחיים, או היורשים עליהם סיכמתם בצוואות ההדדיות שלכם אכן יקבל/ו בעתיד את כל המגיע לו/הם, חשוב להיעזר בעורך דין לענייני צוואה וירושה.

רק עורך דין המתמחה ועוסק בתחום יוכל לערוך לכם צוואה מקצועית, אשר תקנה לכם בטחון וודאות משפטית לאחר אריכות ימיכם ושנותיכם.

עורך דין לצוואות ינחה אתכם בכל הקשור לאפשרויות לעריכת צוואה הדדית שלכם, ויסביר לכם את כל התהליכים הכרוכים, בעיות הכרוכות, מנגנונים של פתרונות משפטיים, ועוד.

אין להכביר במלים, צוואה הוא מסמך מאוד חשוב ורגיש. הנושא של צוואות הדדיות הוא מורכב מהבחינה המשפטית, בהרבה יותר לעומת צוואה רגילה.

במאמר זה, סקרנו רק חלק קטן מהנושא הרחב והמסועף הזה. צוואה נועדה ליום סגריר, ולכן לאחר פטירה יתכנו קשיים ובעיות במימושה, אם לא נערכה באופן מקצועי, מקיף ומדויק. משכך, חשוב לפעול בזהירות ובאחריות בנושא. שי להקפיד על ביצוע התהליך של עריכת צוואה כמו שצריך, תוך בדיקת כל הפרטים של מכלול הנתונים, הרצונות, המטרות, האינטרסים והמצבים האפשריים השונים.

לכן, כל מה שאתם צריכים לעשות הוא לבחור לעצמכם עורך דין מנוסה ומקצועי, בעל ידע בתחום המשפטי של דיני צוואות וירושות, כזה שכבר ערך מאות על מאות של צוואות הדדיות לבני זוג, כולל במקרים מורכבים או עתיר ירכוש, אשר יכול להעניק לכם את הייעוץ המשפטי הטוב והנכון ביותר בשבילכם.

לפני שאתם פונים לעורך דין מסוים, בררו עליו מידע ופרטים ואספו המלצות. צוואה לא עורכים בכל יום, ולכן חשוב מבחינתכם שהיא תתבצע באופן מקצועי ואיכותי למען השקט הנפשי שלכם ושל משפחתכם.

לסיום, נאחל לכם עד מאה ועשרים שנה, המון בריאות ואושר.

עורך דין עמית ורד הוא עורך דין ונוטריון מוסמך, בעלים של משרד עורכי דין המתמחה בדיני משפחה, צוואה וירושה, כול לעריכת צוואות רגילות, צוואות הדדיות וצוואות מורכבות.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו