מי כתב את מגילת קהלת?

נראה שאת ספר קהלת כתב קהלת, שלמה המלך, שנאמר "דברי קהלת בן דוד". אולם ע"פ הגמרא (בבא בתרא טו,א) "חזקיה וסיעתו כתבו קהלת".

הרב בראון דסברג , כ"ז בתשרי תשע"ד

פעם קראתי מאמר הלכתי שאבא הכ"מ ערך. בסוף המאמר הופיעה "הערת עורך", שסתרה את המסקנה ההלכתית של המאמר. "למה פרסמת מאמר כזה?" שאלתי את אבא. הוא חייך וענה לי "בשביל הערת השוליים שבסוף".

לכאורה נראה שאת ספר קהלת כתב קהלת, שלמה המלך, שנאמר "דברי קהלת בן דוד". אולם ע"פ הגמרא (בבא בתרא טו,א) "חזקיה וסיעתו כתבו קהלת", כיצד זה ייתכן?

נדמה שזה גם פשט הפסוקים. דברי קהלת מתחילים בפרק א,יב "אני קהלת הייתי...", ומסתיימים בפרק יב,ז. בפסוקים הראשונים והאחרונים מדברים על קהלת בגוף שלישי, ונראה שאלו "הערות עורך" לפני ואחרי דברי קהלת עצמו. ע"פ הגמרא דלעיל, חזקיה וסיעתו כתבו את ההערות הנ"ל עם פרסום הספר.

הגמרא (שבת ל,ב) מספרת ש"בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפני שדבריו סותרין זה את זה, ומפני מה לא גנזוהו? מפני שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה". ע"פ גמרא זו, גם ספר קהלת פורסם רק בגלל המסקנות שהופיעו ב"הערות העורך" של חזקיה וסיעתו.