"וטהר ליבנו לעבדך באמת''

עבודת ה' באמת היא עבודה ברצון כנה לקרבת ה' ולא משום שיקול סביבתי כזה או אחר.

הרב יהונתן אורן , כ' באלול תשע"ח

יהדות הרב יהונתן אורן
הרב יהונתן אורן
עצמי

בתפילות שבת, במועדים וכן בתפילות הימים הנוראים, אנו חוזרים ומבקשים בתפילת העמידה "שַׂבְּעֵנוּ מִטּוּבֶךָ וְשַׂמְּחֵנוּ בִּישׁוּעָתֶךָ, וְטַהֵר לִבֵּנוּ לְעָבְדְּךָ בֶּאֱמֶת". מילים אלו שמרטיטות מחדש בכל שנה את נימי נפשנו במלל ובניגון, דורשות עיון.

מהי טהרת הלב? ומדוע טהרת הלב דרושה לעבודת אמת? ומהי עבודת אמת וכיצד נדע האם אנו עסוקים בעבודת ה' באמת או שמא עבודה אחרת?

בספר 'אורחות צדיקים' (שער עשרים ושלוש) נותן לנו המחבר קוים לאבחנה מהי עבודת ה' באמת:

"ואיזה דבר נקרא קריאת אמת? זהו המפנה לבו מכל דבר שבעולם, ומתקרב אל הקדוש ברוך הוא לבד, ושכלו הולך ומתחזק להידבק באור העליון, וישים מחשבתו בחשקו תמיד. ...אבל אם התפלל בהנעת שפתיו אל הכותל, ומחשב בענייני העולם, ויקרא בלשונו, ולבו בענין אחר. או שיחשוב להתכבד היאך קולו ערב כדי למצוא חן בעיני בני אדם לקבל מהם שבח, אז אין עבודתו אמת, והוא מאותם שנאמר עליהם (ירמיה יב ב'): "קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם". לכך אנו מתפללים: "וטהר לבנו לעבדך באמת", שנעשה כל עבודתנו באמיתות, ונאמין בלב שלם ובנפש חפצה, ולא מפני אנשים, ולא עבור ממון או רעות רוח".

עבודת ה' באמת היא עבודה ברצון כנה לקרבת ה' ולא משום שיקול סביבתי כזה או אחר. העבודה צריכה להיות שלא מן השפה ולחוץ. עבודה שבה האדם תוכו כברו. דרישת סף גבוהה מעמיד לנו בעל 'אורחות חיים' בפרושו, סף זה מהווה אידיאל נשגב לעבודת האדם ולכן דורש לב טהור, לב נקי, לב שדרוש מאמץ עליון לפעול על מנת שיהיה כך. לב נקי כזה היה לאהרון הכהן שהכתוב מעיד עליו שיצא לקראת משה המדברה בלב שמח: "..וְגַם הִנֵּה הוּא יֹצֵא לִקְרָאתֶךָ וְרָאֲךָ וְשָׂמַח בְּלִבּוֹ: "(פרשת שמות). על ליבו של אהרן הכהן היה מונח החושן שזכה בו בזכות אותו לב נקי ששמח לצאת משה ולתת לו את ההנהגה בנקיות למרות שהיה אחיו הצעיר ולמרות שמשה רבינו יזכה בכל הכבוד והגדולה שאולי היה מגיע לאהרן.

יתרה מזו, יש להוסיף עוד נדבך בהבנתנו, מתוך הבנת הפסוק המוכר לנו מ'אשרי יושבי ביתך' -  "קָרוֹב ה' לְכָל קֹרְאָיו לְכֹל אֲשֶׁר יִקְרָאֻהוּ בֶאֱמֶת". מדוע עונה ה' לקוראים אליו באמת? האם רק בגלל שלא עסקו בדברים אחרים וכיוונו את בקשתם לה' בלבד? כנראה שלא רק משום כך, שהרי אם כך גם הרשעים המכוונים בכל מאודם לדברי רשע ותפל יזכו לקרבת ה' בזכות הכוונה. יש לומר שסיבת המענה האלקי לקוראים לו באמת היא גם ואולי בעיקר משום שקריאתם היא למטרת דברים של אמת ולא למטרת דברי שווא. כמו שמסביר רבי צדוק הכהן מלובלין (פרי צדיק לפרשת וילך ושבת תשובה אות כ"א) :

"ואף שמתפללין על 'בני חיי ומזוני' יהיה המכוון רק לדבר אמת שיסייענו לעבודת השם יתברך. 'בני' להדריכם שילכו בדרך ה' ו'מזוני' כדי שיהיה לבו פנוי לתורה ועבודה וכן 'חיי'. וכן נאמר קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת, שיהיה הקריאה והתפלה על דבר אמת".

עלינו לכוון בתפילתנו שכל מה שאנו מבקשים יהיה למטרות של קדושה, של טהרה, של קרבת ה', זוהי 'קריאת אמת'. ומתוך כך נראה לומר, שכוונת המילים בתפילה "וְטַהֵר לִבֵּנוּ לְעָבְדְּךָ בֶּאֱמֶת" היא שאנו מייחלים לכך שעבודתנו - נוסף לכך שתהיה פנימית ולא חיצונית כפי שכתב הארחות צדיקים - תהיה גם בעלת תוכן של אמת, תוכן רצוי וראוי המכוון רק למטרות נעלות.

נשאף שעבודת ה' שלנו תהיה לא רק ככלי להשגת מטרותינו הקטנות והיום יומיות, 'בני חיי מזוני', אלא שמרום פסגת שאיפותינו יהיה שכל מאוויינו יהיו לשם שמיים. וגם הצרכים הקטנים שאנו זקוקים להם, נתפלל עליהם מתוך הבנה עמוקה שהם מרכיב חשוב ואנו זקוקים להם בעבודת ה' הגדולה שלנו כיהודים הרוצים בקרבת ה'. הבקשה ל'טהרת הלב' לפי הבנה זו מוסיפה עוד פן, בקשה לכך שהלב שלנו, שרוצה ומתאווה לדברים רבים, יהיה טהור ומה שמניע את רצונו, תהיה מטרה נעלה וקדושה.

יהי רצון שנזכה לשנה שכולה תהיה מכוונת כלפי מעלה, שנה של עבודת אמת על כל אופניה. ומתוך ניגון ותפילת המילים "וְטַהֵר לִבֵּנוּ לְעָבְדְּךָ בֶּאֱמֶת", נזכה לכתיבה וחתימה טובה לנו ולכל ישראל אמן.

הרב יהונתן אורן הוא ראש מדרשת טל בקמפוס טל של המרכז האקדמי לב. מדרשת טל תקיים ביום רביעי הקרוב (כ"ה אלול) יום עיון לנשים בסימן "וטהר לבנו לעבדך באמת" שיעסוק בנושא טהרת הלב בעבודת ה', בהשתתפות הרב הראשי לישראל דוד לאו, הרב שמואל אליהו, הרבנית ימימה מזרחי, הרב יוסף צבי רימון ועוד.