דוד המלך: הסדרה עם החמאס נועדה לכישלון

מדין תורה אסור לדרוש בשלומם וטובתם כי צוררים הם לנו. אסור לגלות כלפיהם כל רגש חמלה. אסור לדרוש בשלומם וטובתם.

הרב אפרים זלמנוביץ' , כ"ה בסיון תשע"ט

יהדות הרב אפרים זלמנוביץ'
הרב אפרים זלמנוביץ'
צילום: באדיבות המשפחה

לו חי דוד המלך בימינו, היה מסביר לממשלה; כל משא ומתן להסדרה עם החמאס נועד לכישלון. מניסיונו האישי, למד דוד המלך עד כמה חשוב לקיים את צו האלוהים האוסר לדרוש בשלומם ולפעול לטובתם של טרוריסטים.

דוד המלך חש על בשרו את ההשלכות; לא רק שהשיחות לא הניבו הסכם  שלום אלא ההיפך; הביאו עליו ביזיונות, צרות ומלחמות. זאת יש לדעת, באין הסכם שלום כל ויתור מדיני או מחווה הומניטארי רק מחזק את שלטון החמאס על תושבים, ומגביר את הטרור. גם שיפור ברמת החיים של תושבי עזה יתכן רק אחרי מיטוט שלטון החמאס ופירוז עזה. תנאים הכרחיים להשגת הסכם שלום בין ישראל ועזה.

טרוריסט הבא להרגך, אחת דינו - "השכם להרגו". זו פצצה מתקתקת. חובה לבצע בה חיסול ממוקד. דין רודף חל עליו. על עמלק נאמר (שמות י"ז ט"ז) "כי יד על כס יה. מלחמה לה' בעמלק מדור דור". זו אותה המלחמה שיש לנהל נגד החמאס. כן למדנו לגבי מדין "ויאמר ה' אל משה לאמר: צרור את המדיינים והיכיתם אותם כי צוררים הם לכם בניכליהם אשר ניכלו לכם על דבר פעור ועל דבר כזבי בת נשיא מדין אחותם המוכה" (במדבר כ"ה ט"ו). מפרש בעל מדרש תנחומא שם "מכאן למדו רבותינו ז"ל אם בא להרגך השכם להורגו".

התנ"ך מספר שדוד המלך שלח משלחת רצון טוב אל חנון בן נחש, מלך עמון. "ויאמר דוד אעשה חסד עם חנון בן נחש" (שמואל ב' י' ב'). ביד עבדיו, שלח תנחומים על מות אביו. "ויבואו עבדי דוד ארץ בני עמון. ויאמרו שרי בני עמון אל חנון אדוניהם. המכבד דוד את אביך בעיניך, כי שלח לך מנחמים. הלוא בעבור חקור את העיר ולרגלה ולהפכה שלח דוד את עבדיו אליך. ויקח חנון את עבדי דוד ויגלח את חצי זקנם ויכרות מדוויהם בחצי עד שתותיהם". מלך עמון  משלח אותם מפניו ומביישם, לא לפני שהוא מגלח את חצי זקנם וקורע מעליהם את מכנסיהם. דוד בא לעשות טוב וחוטף ביזיונות, צרות צרורות ומלחמות" (שם).

דיפלומטיה שגויה זו עומדת בניגוד לדבר ה', המצווה על איסור קיום יחסים דיפלומטים עם עמון ומואב ודומיהם. אמר ה' לדוד: אל תהי צדיק הרבה (קהלת ז' ט"ז) שלא יהא אדם מוותר על התורה, ושולח לנחם בני עמון ולעשות עמו חסד וטובה. אמת, כתבתי "כי תקרב אל עיר וקראת אליה לשלום" (דברים כ' י'). אעפ"כ לבני עמון ומואב לא תעשו כן (שם תנחומא).

עליהם או על דומיהם ציוויתי "לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם" (שם כ"ג ז'). יען כל מי שבא עמהם במידת הרחמים, לבסוף בא לידי ביזיון ומלחמות וצרות". כאן מדובר בבני מדין ודומיהם, הצוררים אותנו בנכליהם (דברי מרמה ואונאה). עם רשעים ורוצחים שכאלה, אין לנהל משא ומתן - אחת דינם למות. עובדה, דיפלומטיה שגויה זו גרמו לכך שדוד המלך לא רק חטף בושות, ביזיונות וצרות בצרורות אלא אף הסתבך במלחמה גדולה (עיין שמואל ב' פ"י).

בצאת בני ישראל ממצרים, העם הראשון שהעז לבוא להילחם נגדנו היה עמלק.  כאמור "ויזנב בך את הנחשלים אחריך". גיבור על חלשים. עמלק, הפך סמל ודוגמא לעם, המכחיש את קיומו של אל אחד יחיד ומיוחד. עמלק האמין בתורת המקריות. בעולם שנוצר ולא בכוח עליון. עם המבקש להשמידנו. פעל ופועל עד עצם היום הזה כדי לחסל את רעיון החרות, אותו אנחנו נושאים בגאון ומנחילים לעולם כולו. זאת יש לדעת, כל עוד יש אחיזה לאמונה במקריות, אין האמונה באלוהים יכולה להתנחל בלבבות כראוי. מכאן "מלחמה לה' בעמלק מדור דור".

רבי יהודה אומר (סנהדרין כ' ב'): שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ; להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה. התורה מצווה לישראל עם כניסתם לארץ למנות להם מלך. כאמור בתורה (דברים י"ז ט"ו) "שום תשים עליך מלך". וישב על "כס יה" ככתוב "וישב שלמה על כסא ה' למלך" (דבה"י א' כ"ט כ"ג). בפסוק "כס יה" משמעותו כסר המלכות והוא קדם ל"מלחמה לה' בעמלק". רבי יוסי למד מכאן "שנצטוו להעמיד להם מלך תחילה ורק אחר כך למחות זרעו של עמלק". אחרי שהטרור (עמלק – כל עם לק דם) ימחה מתחת שמי השמים, בא יבוא השלום. בהעדרו לא יקום בית המקדש.

עמלק לא התפעם למראה יציאת בני ישראל ממצרים בנסי ניסים. אטם אזניו מלשמוע את קול האלוהים בהר סיני שהתהלך מקצה העולם עד קצהו. קול המשפיע ביותר על ההתנהלות האנושות כולה מאז ומעולם. אל מול שינוי היסטורי ענק זה, העז עמלק להרים יד כדי לעכב את גאולת ישראל וגאולת העולם. הוא מבצע פעולות טרור ומבקש למנוע מאתנו מלשוב אל ארץ אבותינו. כמתואר בתורה "זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. אשר קרך בדרך ויזנב בך את הנחשלים אחריך" (דברים כ"ה ז').    

העם דרש משמואל הנביא (א' ח' ו') למנות לו מלך "והיינו גם אנחנו ככל הגויים, ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמתנו". מתפקידיו לצאת ולהילחם באויבים. לשם כך מינה את שאול המלך וציווה אותו להרוג את עמלק. שאול חמל על אגג מלך עמלק האויב המר של ישראל. על כך נענש והורד מכסאו.

הרב קוק קבע: לממשלת ישראל יש דין מלך. לכן, אין לה זכות קיום אלא אם תפעל ללא לאות ובכל הכוח להסיר כל איום קיומי על ישראל. עם מדינות ואומות מצווה  לכרות ברית שלום. עם ארגון טרור כמו החמאס, המבקש להשמיד את ישראל ולהרוג את כל היהודים חובה לנהל מלחמת חורמה. הן זה ארגון טרור המצהיר בריש גלי את שאיפתו להשמיד את מדינת ישראל.

מדין תורה אסור לדרוש בשלומם וטובתם כי צוררים הם לנו. אסור לגלות כלפיהם כל רגש חמלה. אסור לדרוש בשלומם וטובתם. אמר ריש לקיש: כל מי שנעשה רחמן על אכזרים, נעשה אכזר על רחמנים (מדרש קהלת רבה פרשה ז').  כל הניסיונות לרגיעה מצד חמאס נכשל. אחרי כל משא ומתן והסכם עם החמאס נחלנו אכזבות ובושות וסבבי מלחמות. לכן יש להתחיל במבצע מכת בכורות. חיסול ממוקד שלא ייפסק עד שהחמאס יתפרק מנשקו.