עת לעשות לה'

לאור המבוכה השוררת בחלק מן הציבור החרדי לאומי, אני מוצא חובה לעצמי להרים את תרומתי לבירור ההדרכה התורנית.

הרב שבתי סבתו , י"ב באלול תשע"ט

יהדות הרב שבתי סבתו
הרב שבתי סבתו
באדיבות לשכת הרב סבתו

הנה התורה כתבה דברים מפורשים: "הוכח תוכיח את עמיתך" ללא סייג, ובא שלמה המלך ובית דינו ופירשו: "אל תוכח לץ פן ישנאך" (משלי ט, ח) ועל פי הנחייה זו באו חז"ל וקבעו ברוח קדשם "כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע" (יבמות סה:) כלומר למצוות התוכחה יש תכלית ברורה ואם היא לא תושג או אם תתקבל תוצאה הפוכה, הרי שמצוה להימנע מן התוכחה. הוראה זו קיימת כל עוד אנו פועלים בתחום חכמת התורה.

לא כן בתחום הנבואה. כאן קיימת חובה להעביר את המסר הנבואי בלי לקחת בחשבון את התגובה.

ישעיהו הנביא מקבל פקודה אלוקית: "קול אומר: קרא! והוא מגיב: "מה אקרא? כל הבשר חציר... כלומר אין שומע ולמי לקרוא? אולם הקול האלוקי איננו מרפה: "יבש חציר נבל ציץ ודבר אלוקינו יקום לעולם" אלו שאינם שומעים היום יחלפו מן העולם בעוד ש-דבר ה' הוא לדורות עולם.

יוסף הצדיק סיפר את חלומותיו פעמיים לאחיו למרות ששיער בחכמתו כי תגובותיהם תהיינה שליליות, כי הוא ראה בחלומותיו מסר נבואי שיש להשמיעו מבלי להתחשב בתגובותיהם.

היום אין מי שיתיימר לומר שהוא שליח נבואי ועל כן הכרח הוא לפעול בחכמת התורה ולהתחשב בתוצאות הצפויות.

והלכה פסוקה היא בהלכות תרומות (רמב"ם תרומות ה, א) שלמרות שהתורה כתבה מפורשות שיש להפריש את הפרי המשובח, שנאמר "...בהרימכם את חלבו ממנו", קבעו חז"ל שבמקרה ואין כהן שיקבל את התרומה והיא עלולה להתקלקל כגון תאנים, עדיף להפריש גרוגרות (תאנים מיובשות) שהן פחות משובחות אבל יתרונן הוא שהם מתקיימות. ואין הלכה כדעת רבי יהודה שבכל מקרה יש להפריש את המשובח אף שהוא עתיד להתקלקל.

מכאן מוכח בעליל שחובה להתחשב בתוצאה אם המצווה עלולה להחטיא את מטרתה.

השעה היא שעת חירום ופיקוח נפשות רבות מישראל המתגוררות ביהודה ושומרון. גם ספק פיקוח נפש נדון לחומרא ולאור העובדה שהסקרים מצביעים בבירור (גם אם הם עולים ויורדים על גבול אחוז החסימה) שיש רשימות שלא יעברו את אחוז החסימה וקולותיהם האבודים יסייעו לרשימות המצהירות על כוונותיהן לחילון מדינת ישראל ולהחלת חוקים נאורים מבית מדרשן של מדינות אירופא ה"נאורות".

אני קורא בעוז וללא גמגום להצביע לרשימת "ימינה"

הנלחמת למען ארצנו תורתנו ועמנו, שלזמן הזה זהו הסדר הנכון של קודקודי המשולש שיסודותיו באבות האומה: אברהם (תורה ודרך ה'), יצחק (ארץ ישראל), ויעקב (עם ישראל). סדר החשיבות נקבע על פי סדר כוונות הגויים המאיימים בהשמדתנו והיום כיבוש ארץ ישראל היא בראש מעייניהם. בתקופת השמד של היוונים והרומאים, התורה עוברת לראש הרשימה, ואילו בזמן פרעה מלך מצרים, המן האגגי, וגרמניה הנאצית, גידול עם ישראל הוא הראשון במעלה).

רשימת "ימינה" מייצגת את הציבור הדתי לאומי על גווניו הרבים ומצוידת בנציגות אשר נהירין לה רזי המהלכים הפוליטיים להשגת מירב היעדים המקודשים לנו עד כמה שאפשר. תמרונים פוליטיים הם מקצוע קשה וכשם שעלינו לבחור ברופא המקצועי כך עלינו לבחור בנציגים פוליטיים מקצועיים בעלי לשון ותבונה, נקיי כפיים, שיש להם נסיון מוכח ויכולות גבוהות בשכנוע והשגת יעדים, כנציגים שיש לנו ברשימת "ימינה".

ולכל הנושאים את דגל החשמונאים אזכיר את זכריה בן אבקולס שענוותנותו החריבה את ביתנו (גיטין נו.).