כל יהודי זכאי לאזרחות ישראלית

כל יהודי הוא גם ישראלי אבל לא כל ישראלי הוא יהודי. בכל אופן, היהדות מאפשרת לישראלי שאינו יהודי, להפוך ליהודי אם התגייר כהלכה.

הרב אפרים זלמנוביץ' , כ' בטבת תש"פ

אהבת ישראל מחייבת הענקת אהבה לכל אדם שנברא בצלם. חכמים  הכירו  בנוכרי שאינו עובד עבודה זרה ואוהב ישראל כחסיד אומות העולם שיש לו חלק לעולם הבא. 

כל יהודי הוא גם ישראלי אבל לא כל ישראלי הוא יהודי. בכל אופן, היהדות מאפשרת לישראלי שאינו יהודי, להפוך ליהודי אם התגייר כהלכה. ישראלי שאינו יהודי והוא אזרח מן השורה במדינת ישראל, במידה ותומך בזכות השלטון היהודי בארץ ישראל יש להעניק לו מעמד של "גר תושב" (ע"ז ס"ד ב').

רוב יהודי התפוצות, לדאבוננו, הולכים ומאבדים את קשר שלהם  עם היהדות  וגם עם מדינת ישראל. בבחינת "וישמן ישורון ויבעט" (דברים ל"ב ט"ו). אינם לומדים תורה. אינם מקיימים מצוות. אינם נישאים לבן זוג יהודי והקשר למדינת ישראל הולך ונחלש. יהודים! אחים! צו השעה! לקרב נדחי ישראל! לחנכם לאהבת ה' העם והארץ. הצעד הראשון הוא להעניק אזרחות ישראלית לכל דורש והוא מזרע ישראל אף אם הוא מתגורר בתפוצות. בכך נחזק את המדינה וגם נקרבם אל היהדות.

בזוהר (אחרי מות) כתוב: הקב"ה, העם, התורה והארץ חד הם. בלעדיהם אין כל זכות קיום לעם היהודי. כשם שלכל יהודי יש חלק בתורת ישראל, יש לו גם חלק בארץ ישראל. "תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקוב" (דברים ל"ג).

ירושה היא לישראל (שמו"ר תרומה). משה הוריש את התורה לכל יהודי. תורה מונחת בקרן זווית כל הרוצה לבוא וללמוד יבוא וילמד (קידושין ס"ו א'). בה כתוב שה' מבטיח לנו "והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם ליצחק וליעקוב ונתתי אותה לכם מורשה אני ה' "(שמות ו' ה'). סוד קיום עם ישראל; בנוי על האמונה, התורה והארץ.

אנחנו בנים לאברהם אבינו, אבי המאמינים. אמר לו בורא העולם: "הבט נא השמימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם ויאמר לו: כה יהיה זרעך. והאמין בה' ויחשבה לו צדקה ויאמר אליו: אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרישתה" (בראשית ט"ו ה'). היום אנחנו עדים שבזכות האמונה באלוקי ישראל והדבקות בתורה ובמצוות, שרדנו את הגולה וזכינו בארץ הקודש. ישראל מאמינים בני מאמינים (ספרי בהעלותך).

הרב שאול ישראלי כתב "חז"ל למדונו שהאמונה באלוהי ישראל ונביאי האמת והצדק היא תכונת יסוד בנפש האומה הישראלית... מקורה בנקודה הפנימית של צלם האלוהים שבאדם הישראלי". הוא אשר כתב הרמב"ם באגרת תימן "וכבר הבטיחנו הבורא ית' ... והודיענו שכל מי שעמד על הר סיני שהם מאמינים בנבואת משה רבינו, ובכל מה שבא על ידו, הם ובניהם ובני בניהם עד עולם".

באותו מעמד עברו בני ישראל הליך גיור. הם וכל זרעם עד עולם  נכנסו בברית. כולל נשמותיהם של העתידים להתגייר (עי' שבת קמ"ו א'). נמצא שבשעה שקיבלנו את התורה בהר סיני, באו בברית עם בורא עולם כל הנפשות שבכל הדורות כולל גם כל נפשות הגרים אלא שנשתהו עד הזמן בו עומד הגר הבא לפני  בית הדין ומתגייר. הוא אשר כתוב בספר דברים (כ"ט י"ד) "ולא אתכם לבדכם אנוכי כורת את הברית הזאת ואת האלה הזאת כי את אשר ישנו פה עמנו היום עומד לפני ה' אלוהינו ואת אשר איננו פה עמנו היום".

החיד"א לומד מלשון חז"ל "גר שנתגייר" ולא אמרו "גוי שנתגייר" שמזלו של הגר כבר קיבל את התורה במעמד הר סיני. זרע ישראל אף שאינו יהודי על פי ההלכה המקובלת, אם בא ומבקש לגיירו כהלכה מצווה גדולה לקרבו בדרכו של הלל הזקן. מצווה לקבץ את נדחי ישראל לארץ ישראל ולקרב לתורה. על פרשת אשת יפת תואר כתב רבינו חיים בן עטר: נשמות הגרים הן נשמות קדושות שהיו שבויות בידי הסטרא אחרא. וצא ולמד כמה וכמה גדולי עולם באים מהאומות ורות המואביה תוכיח. שמעיה ואבטליון ואונקלוס הגר ... .

נוכרי שקיבל בפני שלושה חברים שבע מצות בני נח אין מונעים אותו מישיבת הארץ, שהרי אין לחוש עוד משום "פן יחטיאו אותך" כיון שנוהג כגר תושב. לכן מותר לתת לו חניה בקרקע ואין חל בו איסור לא תחנם. יש מהאחרונים שכתב שאם יש לנוכרי קנין על קרקע בארץ ישראל או יש לו חזקה עליה לעולם הוא מותר בישיבה בארץ (אינציקלופדיה תלמודית  כרך ו' גר ותושב).

הרמב"ם סובר שאין דין גר ותושב נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג. הראב"ד חולק עליו והכסף משנה משווה ביניהם. היום אין מציאות של עובדי אלילים, והעולם מקיים שבע מצוות בני נח. לכן מותר גם לגויים לגור בארץ ישראל מדין גר תושב, אף כי אין היובל נוהג כיום. ככלל, מדינת ישראל מחויבת להעניק לנוכרי החי עמנו ומכיר בשלטוננו על הארץ את מלוא זכויות אזרח כמו שמעניקים ליהודים. כך פסקו הרב א. י. הכהן קוק והרב י. א. הרצוג ועוד.

הרמב"ם (הל' מלכים ה' י"ד) פסק "נוהגים עם גרי תושב בדרך ארץ וגמילות חסדים כישראל". חכמים ציוו על התנהלות מכובדת זו אפילו כשמדובר בעכו"ם "לבקר חוליהם ולקבור מתיהם עם מתי ישראל ולפרנס ענייהם בכלל עניי ישראל מפני דרכי שלום" שנאמר (תהילים קמ"ה ט') "כי טוב ה' לכל רחמיו על כל מעשיו". שלמה המלך אמר על התורה (משלי ג' י"ז) "כי כל דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום". ק"ו בגר ותושב ובן בנו של ק"ו שמצוה לכבד ולאהוב גר צדק. "כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם ואהבת לו כמוך" (ויקרא י"ט).

המאירי פסק שכל העמים הגדורים בנימוסים הגונים ביחסים שבין אדם לחבירו נחשבים לגרים ותושבים בכל חיובי האדם. לכן יש להעניק להם זכויות אזרח מליאות כפי שאנחנו נוהגים בישראל גמור. "הא כל שהוא ממין הגדורים בדרכי הדתות ועובדי האלוהות על איזה צד אע"פ שאמונתם רחוקה מאמונתנו, אינם בכלל זה אלא הרי הם כישראל גמור לדברים אלו" (שיטה מקובצת ב"ק קי"ג).

היום אין יותר עכו"ם ואין חשש שיחטיאו אותנו לעבודה זרה. לכן במדינת ישראל מותר לגויים לחיות כאן עמנו בשלום ושוויון זכויות ואין להפלות בין אזרח ואזרח.