למלשינים אל תהי תקוה

חז"ל חרצו את דינו של מלשין, ואמרו שאין לו תקנה.

הרב ישראל אריאל , כ' באדר ב תשס"ח

יהדות לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7

בעקבות הפרסומים בעניין ההסתבכות של צעיר ברשת השב"כ, מן הראוי להביא כמה מקורות להסברת חומרת הבעיה מבחינת ההלכה.


אין זה סוד שהשלטון מנסה לגייס סוכנים לשירות הביטחון, ולהחדיר אותם לכל רבדי האוכלוסייה היהודית לגילוי כל תופעה "חריגה", דיבור "חריג" וכדו'. קיים מעקב אחרי צעירים ומבוגרים, וכל דיבור חריג נרשם ונבדק
אין זה סוד שהשלטון מנסה לגייס סוכנים לשירות הביטחון, ולהחדיר אותם לכל רבדי האוכלוסייה היהודית לגילוי כל תופעה "חריגה", דיבור "חריג" וכדו'. קיים מעקב אחרי צעירים ומבוגרים, וכל דיבור חריג נרשם ונבדק. אנשי היישובים והגבעות מעשיהם נתונים למעקב, וזאת בהאזנות סתר ובהשתלת סוכני שב"כ בכל חבורה גדולה או קטנה. השב"כ לא תמיד מצליח, אבל הוא מנסה ללא ליאות לגייס סוכנים ומקורות בדרכים מגוונות.

את הנזקים של המלשינות ראינו בפינוי גוש קטיף, והנזק אין לו שיעור: למגורשים, לשדרות ואשקלון, ועתה המדינה כולה בסכנה. אומנם אין לנקות מאשמה את החיילים והשוטרים שעסקו בגירוש, אך למלשינים ולמאזינים ושאר אוספי ה"מודיעין" יש חלק מרכזי באשמה, ולאלו אין סליחה, אין מחילה ואין כפרה!

להבנת חומרת העבירה, להלן לקט מקורות קצר בענייני מלשינות.

במסכת ראש השנה (י"ז, א') אומרים חז"ל: 'המסורות, והמשומדים... יורדין לגיהנם, ונידונין בה לדורי דורות'. כך גם ב'סדר עולם רבה' (ג) נאמר: 'המסורות - גיהנם ננעלת בפניהם ונידונין בתוכה לעולמי עולמים... ולא עוד אלא ששאול כלה והן אינן כלין'.

אלו דברי הרמב"ם בענין זה (הלכות דעות ז', א'): 'המרגל בחבירו עובר בלא תעשה, שנאמר: לא תלך רכיל בעמיך… עוון גדול הוא וגורם להרוג נפשות רבות מישראל… אי זהו רכיל? זה שטוען דברים והולך מזה לזה ואומר: כך אמר פלוני כך וכך שמעתי על פלוני... הרי זה מחריב את העולם… אמרו חכמים שלש עבירות נפרעין מן האדם בעולם הזה ואין לו חלק לעולם הבא… ולשון הרע כנגד כולם'.


המלשין על חברו, עובר על איסור מן התורה (דברים כ"ז), ככתוב: 'ארור מכה רעהו בסתר'. ראה מה שכתב הרמב"ם בהלכות חובל ומזיק ח', י'. שם מובאת סידרת הלכות המתייחסת למלשינים בזמן הזה
המלשין על חברו, עובר על איסור מן התורה (דברים כ"ז), ככתוב: 'ארור מכה רעהו בסתר'. ראה מה שכתב הרמב"ם בהלכות חובל ומזיק ח', י'. שם מובאת סידרת הלכות המתייחסת למלשינים בזמן הזה. הלכות אלה הן מן החמורות שישנן ביד החזקה לרמב"ם.

אדם שנכשל והלשין, הדבר מחייב כפרה ותשובה כמובא ב'אורחות צדיקים' 'שער התשובה': 'המלשין על חבירו... ומעליל עליו, ולוקח ממונו… לפיכך, יפרע לחבירו כל מה שהפסיד, ויבקש ממנו מחילה, וילקה, ויתענה'.

אולם למעשה, לא ניתן לעשות תשובה על הלשנה שכן, ברוב המקרים אין המלשין יודע את תוצאות ההלשנה: מיהו הסובל ממנה, כמה אנשים מסביבו סובלים, לכמה שנים השפיעה ההלשנה, כמה כסף הפסיד האיש כתוצאה מן ההלשנה, ואולי כל חייו נהרסו כתוצאה ממנה.

אכן, חז"ל במסכת דרך ארץ חרצו את דינו של מלשין, ואמרו שאין לו תקנה עולמית: 'המשומדים והמסורות... עליהם הכתוב אומר... מעוות לא יוכל לתקון!' ההלשנה מביאה אסון ושיעבוד על ישראל: כך מובא בשמות רבה (א', ל') כאשר נודע למשה כי יש מלשינים במצרים, כדוגמת דתן ואבירם, אמר: 'אכן נודע הדבר... היה משה מהרהר בלבו ואומר: מה חטאו ישראל שנשתעבדו מכל האומות? כיון ששמע דבריו [של דתן] אמר: לשון הרע יש ביניהם, היאך יהיו ראויים לגאולה? לכך אמר: אכן נודע הדבר! עתה ידעתי [בגלל] אי זה דבר הם משתעבדים... שעמדו דתן ואבירם והלשינו עליו'.

מאידך, כשישראל יודעים להסתיר סוד הדבר מביא גאולה, כמובא בבמדבר רבה (כ'): 'בזכות ארבעה דברים נגאלו ישראל ממצרים... שלא שינו את לשונם, ולא גילו מסטורין [סודות] שלהם. שמשה אמר להם: ושאלה אשה משכנתה כלי כסף וכלי זהב, והיה הדבר הזה [הסוד] מופקד אצלם שנים עשר חדשים ולא גילה אחד מהם למצרים'.


מחלת ההלשנה מלווה את עם ישראל לדורותיו: היו מלשינים בישראל בימי מלכות רומא, ומשום כך תיקנו חז"ל ברכה מיוחדת בתפילת 'שמונה עשרה' לאבדנם. יהודים הפכו למלשינים בשואה, וכך הרגו באחיהם לא פחות מן הגויים
כולנו שואלים: מדוע צה"ל הגדול נוחל תבוסה מול קבוצה קטנה של מחבלים? ועוד שואלים אנו: מדוע תלמידי ישיבה יקרים נרצחים בלב ירושלים? הרי לנו תשובה מדברי חז"ל (במדבר רבה פרשה יט): 'תינוקות שהיו בימי דוד, עד שלא טעמו טעם חטא, היו יודעין לדרוש את התורה ארבעים ותשע פנים טמא – וארבעים ותשע פנים טהור, והיה דוד מתפלל עליהם ואומר (תהלים יב): אתה ה' תשמרם!... ואחר כל השבח הזה יוצאין למלחמה ונופלין? [זאת] על ידי שהיה בהן דילטורין [מלשינים]... אבל דורו של אחאב - כולו עובדי עבודת כוכבים היו, ועל ידי שלא היו בהם דילטורין יוצאין למלחמה ונוצחין... דורו של שאול כולן היו דילטורין! תדע לך, כשהיה שאול רודף אחר דוד, היו הכל אומרים עליו לשון הרע לשאול... לפיכך היו נופלים במלחמה'.

מחלת ההלשנה מלווה את עם ישראל לדורותיו: היו מלשינים בישראל בימי מלכות רומא, ומשום כך תיקנו חז"ל ברכה מיוחדת בתפילת 'שמונה עשרה' לאבדנם. יהודים הפכו למלשינים בשואה, וכך הרגו באחיהם לא פחות מן הגויים. יהודים הלשינו על אחיהם ברוסיה הסובייטית ושלחו את אחיהם למוות במחנות העבודה בסיביר.

אם ברצונך להצטרף לרשימה "מכובדת" זו - הצטרף. תמצא בגיהינום הרבה חברים, מאז דתן ואבירם עד מחריבי גוש קטיף. אך מי שטרם נכנס למלכודת ורוצה להציל את עצמו ואת עולמו, העצה היעוצה לו – נתק מגע!