דין אנס כדין רוצח

רב מזכרת בתיה מגנה בתוקף את מכתב הרבנים, "נכתב בסתירה גמורה לכלל הידוע שכל המרחם על אכזרים סופו להתאכזר לרחמנים".

תגיות: גוש קטיף
הרב אפרים זלמנוביץ' , כ"ג באדר תשע"א

מכתב הרבנים נכתב בסתירה גמורה לכלל הידוע שכל המרחם על אכזרים סופו להתאכזר לרחמנים. העונש; דין מוות. ובימינו, מאסר עולם. ובנוסף, חובה להשית עליו פיצויים כדין החובל בחבירו, גופנית ונפשית.

התורה משווה באופן המפורש והברור ביותר, שדין אנס הוא כדין רוצח "ואם בשדה ימצא האיש את הנערה המאורשה והחזיק בה ושכב עמה ומת האיש אשר שכב עמה לבדו ולנערה לא תעשה דבר כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה" (דברים כ"ב כ"ו).

לכן, מלבד הענישה החמורה המשתתת על האנס, הזהה לעונש המושתת על הרוצח, באה התורה ומחייבת את האנס לשלם גם פיצויים ולסייע בשיקום הקורבן. "כי ימצא איש נערה בתולה אשר לא אורשה ותפסה ושכב עמה ונמצאו" (דברים כ"ב כ"ט) ע"י עדים, חייב לשלם קנס בושת פגם וצער (כתובות מ' ב').

לגבי חומרת המעשה כמעט ואין הבדל בין המפתה (לדוגמא יחסי מרות) לאונס (בכח הזרוע). שנינו במשנה (כתובות ל"ט
מלבד הענישה החמורה המשתתת על האנס, הזהה לעונש המושתת על הרוצח, באה התורה ומחייבת את האנס לשלם גם פיצויים ולסייע בשיקום הקורבן.
א'): המפתה חייב לשלם שלשה מיני תשלומים, והאונס ארבעה. המפתה נותן בושת פגם וקנס. ומוסיף עליו האונס שנותן לה גם את דמי צער; שציערה במה שאנסה. מה בין אונס למפתה? – האונס נותן דמי צער והמפתה אינו נותן דמי צער.

שמענו מפי הקרבנות ששיקומן אורך שנים רבות ולא אחת הן נושאות עמן את הפגיעה הקשה בחירותן, לאורך כל ימי חייהן. אפילו הטרדה מינית פוגעת בהן פגיעה נפשית הדורשת לא אחת טיפול רפואי צמוד במשך חדשים ושנים.

בית הדין אמור להעריך את שיעור הבושת לפי חשיבות המבייש (ואפקט הפרסום). לגבי הקנס אין הבדל באונס ומפתה בת מלך או בת הדיוט.

הלכה נוספת זהה לאנס ולרוצח: אם מאיימים על מישהו במוות אם יסרב לבוא על הנערה המאורסה - יהרג ואל יאנוס אותה, ממש כמו במקרה ומאיימים על מישהו במוות במידה ויסרב לרצוח - יהרג ואל ירצח. אומרים לו: מה חזית דדמא דידך סומק טפי, דילמא דמא דחברך סמיק טפי. מי אמר לך שדמך חשוב מדם חברך. ברצח הורגים את הנפש. באונס הורגים את נפשה של הנאנסת.

הלכה נוספת זהה לאנס ולרוצח: ראית פלוני מבקש לאנוס אישה, מחובתך לעצור אותו בכל מחיר ולמנוע ממנו מלבצע זממו, אפילו אם לשם כך עליך להרוג את המבקש לאנוס. וכן הדין ברודף אחרי בן אדם לרוצחו נפש, מחובתך לעצור בכל מחיר בעד הרוצח מלבצע רצח, אפילו בנפשו של רודף. תחילה, יאיים על הרודף להרוג או לאנוס לבל יבצע זממו. אם לא שעה לאזהרתו, יפגע באחד מאבריו ואם לא יעזור והרודף ימשיך לבקש נרדף, חובה להרוג הרודף.