'נוהל חניבעל' - מבט הלכתי

מבט הלכתי מתומצת על סוגית 'נוהל חניבעל' בצה"ל, המיועד למקרה של חטיפת חייל, כפי שפורסם בכרך האחרון של תחומין.

הרב ישראל רוזן , כ"ב בתשרי תשע"ב

הרב ישראל רוזן
הרב ישראל רוזן
שלומי שלמוני

בכרך האחרון של 'תחומין' (כרך ל"א, בעריכת מכון 'צומת' ובהוצאתו) שהופיע בחודש אייר תשע"א (בידי ה'שבעה' לעורך-בחסד של כרכים שנתיים אלו, הרב אורי דסברג ז"ל שנספה בתאונת דרכים מחרידה) התפרסם מאמר הלכתי על 'נוהל חניבעל' בצה"ל.

נוהל זה עוסק בצעדים צבאיים מיידיים שיש לנקוט כאשר חייל צה"ל נחטף, כולל כאלו שיש בהם חשש לפגיעה בחטוף. הנוהל נוצר בשל החשש שמא ח"ו יהיה בידי אויבינו חייל חטוף, והם ינצלו זאת לעסקת חילופי שבויים כפי שאנו חווים בימים אלו, בעיסקת 'שליט'. הנוהל לא זכה לדיון ציבורי מנקודת מבט אתית ובטחונית. דובר צה"ל מעולם לא פרסם את פרטיו, ולטענתו חלק מהנוהל כבר בוטל. ב'תחומין', שהיא הבמה המרכזית לדיוני תורה, חברה ומדינה, הנושא עלה בשנה האחרונה.

כותב המאמר, הרב אלעזר גולדשטיין ממכון 'משפטי ארץ' בעפרה, העוסק בסוגיות משפטיות ציבוריות וממלכתיות, דן בסוגיא תחת כותרות המשנה הבאות: א) היש היתר להרוג את החטוף. ב) האם מותר לחטוף להתאבד? ג) אבדן יחיד להצלת רבים. ד) מחלוקת הרב גורן (תומך) והרב נריה (מתנגד) בהתאבדות אנשי מצדה לפי תיאורו של פלביוס. ה) שיקולי מוראל וחילול השם. ו) הסתכנות לחילוץ חטופים. ז) שיקולי פיקוח נפש במלחמה ועוד. המחבר מסכם את משנתו בקשר ל'נוהל חניבעל' בפיסקאות דלהלן:

1. האיסור לרצוח הוא כה חמור והוא קודם אפילו לצורך הצלת רבים, שכן "אין דוחין נפש מפני נפש". לכן, אין מקום להריגת חייל חטוף משיקולים של חישובי תועלת בעתיד.

2. אסור לאדם לאבד עצמו לדעת. שאול המלך אשר נפל על חרבו יש דעות שהמעשה היה אסור, ויש שלימדו זכות כיון שהיה צפוי לייסורים בידי הפלשתים, או משום שממילא היו הורגים אותו מיד. מהרש"ל מצדיק את שאול בגלל חשש סכנה לרבים מישראל אם היה נופל בידי הפלשתים. לדבריו, הנסיבות דומות להתאבדות חייל חטוף שלא יסכן רבים.

3. הרבנים נריה וגורן זצ"ל נחלקו בעקבות סיפור מצדה אם מותר לחייל הנופל בשבי לאבד עצמו לדעת. לדעת הרב גורן מותר גם לסייע לו בהתאבדותו.

4. בימינו, המאבק על החזרתו של כל חייל נובע מתפיסת ערך חיי האדם, ולא יתכן שהדרך למנוע מאבק זה תהיה באמצעות פגיעה בחיי אדם.

5. מותר לצאת למבצע צבאי שמטרתו שחרור החטוף, או פגיעה בחוטפים, גם אם יש בכך סיכון לחיי החיילים המחלצים והחייל החטוף עצמו. אסור לצאת למבצע שמטרתו פגיעה בחיי החטוף.

8. אמנם בדיני מלחמה שיקולי פיקוח נפש שונים מחיים 'אזרחיים' רגילים, עדיין תקף הכלל ש"אין דוחין נפש מפני נפש". לכן אין להציב מטרה למבצע הצבאי לפגוע בחייל החטוף.