מותר ומצווה להקיף את מקום המקדש

הרב אלישע וולפסון, ר"מ בישיבת ההסדר צפת, מגיב למאמר שכתב הרב סילבצקי מישיבת מרכז הרב בעניין העלייה להר הבית.

הרב אלישע וולפסון , ג' בשבט תשע"ח

יהודים בהר הבית
יהודים בהר הבית
Photo by Zack Wajsgras/Flash90

קראתי את דברי הרב אברהם סילבצקי שליט"א אשר פורסמו בערוץ שבע, בהם הוא מבקש לטעון כי העולים להר הבית בהיסתמכם על שיטת הגר"ש גורן זצ"ל והגר"ד ליאור שליט"א, נכנסים בהליכתם בצד מערב לספקות חמורים של איסור כרת.

הקורא את דבריו יכול לטעות ולהבין כי העולים היום להר הבית נכנסים למקום שלכולי עלמא יש בו חשש איסור כרת. כאשר לאמיתו של דבר, ההולכים ב"מסלול הרגיל", הולכים במקום שלפי רוב ככל הפוסקים אין בו חשש כל שהוא כלל ועיקר.

כבר פסק הרדב"ז: "אין ספק כי האבן הזאת אשר תחת הכיפה היא אבן השתיה אשר עליה היה הארון בבית קדש הקדשים לצד מערב. הילכך מי שעולה בעליות אשר לרוח מערב או הנכנס לראות מהפתח אשר לצד מערב צריך לשער שיהיה בינו לבין הכיפה יותר מאחד עשר אמה שכך היה בין כותל מערבי של העזרה לכותל ההיכל ועובי הכותל כי הכותלים נתקדשו".

הרדב"ז פוסק להלכה ולמעשה כי מותר להתקרב בצד מערב עד סמוך מאוד לכותל מבנה כיפת הסלע, באופן שהמתרחק עשרה מטרים מכותל הכיפה בוודאי אינו נכנס למקום האסור (11 אמה ועוד 6 אמה של עובי כותל העזרה =17 אמה, כפול 0.58 ס"מ = 9.86 מטר) . ואף על פי כן העולים היום להר הבית מחמירים מאוד ומתרחקים עשרות מטרים ממבנה הכיפה, ובכך יוצאים מידי כל חשש איסור.

את פסק הרדב"ז הביאו להלכה החיד"א, השערי תשובה וכף החיים (אור"ח סי' תקס"א). ואת המסורת שהאבן אשר תחת הכיפה היא אבן השתיה, הביאו רבים מגדולי הפוסקים להלכה (ראה בספר 'המסורת על מקום המקדש' מאת הרבנים נועם שפירא ויוסי פלאי).

שיטת הגאון הרב שלמה גורן זצ"ל-

הרב גורן קיבל להלכה את המסורת על מקום המקדש, וכתב שזו מסורת המקובלת על כל הקדמונים. אלא שמחמת שאחז בשיטתו של ה'חזון איש' שהאמה היא 58 ס"מ, הייתה לו קושייה גדולה על המסורת. מכיוון שכאשר מציבים את המקדש לפי שיעור זה, נמצא שעזרת נשים והחיל מגיעים עד סמוך מאוד לכותל המזרחי. וזה אינו אפשרי, שהרי חייב להיות מרווח משמעותי במזרח לכל ציבור העולים להר בית ה'.

מכיוון שכך העלה הרב השערה שנפלה טעות לשון במסורת, ובאמת אבן השתיה היא מקום המזבח, ובמקום לשנות אבן השיתין שנו אבן השתייה. ע"פ שיטה זו, המקדש כולו היה יותר מערבה.

ראשית צריך לדעת, שכאשר נוקטים באמה בת 48 ס"מ כשיטת הגר"ח נאה, אשר היא השיטה המקובלת להלכה לפי רוב הפוסקים, אזי אין כל קושי על המסורת, ואם כן ברור שיש לסמוך על המסורת ואין בזה כל בית מיחוש.

בנוסף לכך, העמדת מקום המזבח במקום אבן השתייה אינה אפשרית כלל מבחינה טופוגרפית ועוד, כפי שהוכיח הרב קורן שליט"א בספרו 'חצרות בית ה' פ"ה, וכן ר' אשר גרוסברג במאמרו ב'תחומין' כרך טז'.

ואכן צריך לדעת שגם שיטת הגאון הרב דוב ליאור שליט"א היא שמעיקר הדין הלכה כרדב"ז, ולחומרא בלבד סובר שצריך לחשוש לשיטת הרב גורן.

עכ"פ על פי שיטת הרב גורן, ביקש הרב סילבצקי לטעון שאין אפשרות ללכת במערב, שלהבנתו לפי שיטה זו העזרה והחיל מגיעים עד סמוך מאוד לכותל המערבי, באופן שכיום אין אפשרות לעבור שם.

אך נראה לעניות דעתי כי טענה זו נסתרת מיניה וביה, שהרי כל הסיבה שהרב גורן סר מהמסורת המקובלת, היא מחמת שלא נשאר מרווח לציבור ללכת בצד המזרחי. ולפי דברי הרב סילבצקי, אין מרווח לציבור ללכת בצד המערבי, ואם כן, מה הועילו חכמים בתקנתם?!

ועוד, וכי יעלה על הדעת שהעזרה והחיל הגיעו עד סמוך לכותל ההר עד שלא ניתן כלל לעבור שם?

הרי המשנה אומרת כי היה שטח של הר הבית גם במערב, "מעוטו במערב", כמו כן, שנינו "כל הנכנסין להר הבית נכנסין דרך ימין ומקיפין ויוצאין דרך שמאל" (מדות פ"ב, א-ב). בנוסף לכך, אנו יודעים כי היו סטווים (אצטבות) סביב הר הבית (פסחים דף יג: ועוד, ויוסף בן מתתיהו כותב כי רוחבם היה 30 אמה, מלחמת היהודים ה,ה,ב), אם כן ברור שהיה שטח משמעותי של הר הבית בצד מערב, ולפי דברי הרב סילבצקי אין כלל מרווח משמעותי המאפשר הליכה לכלל הציבור!

הלכך נראה לעניות דעתי ברור שאין כל מקום לחשש שמעלה הרב סילבצקי, שהרי בוודאי היה מרווח משמעותי של הר הבית סביב העזרות והחיל, לכל האלפים שהיו עולים להר בית ה' ומקיפים את מקום המקדש.

בנוסף לכך, אפילו אם נכנסים לשטח העזרה – וודאי שלא עוברים לשיטת הרב גורן על איסור כרת.

ראשית, חיוב כרת שייך רק באדם שנכנס במזיד למקום האסור.

שנית, הרב מביא שבמשך 1,400 שנה אחר חורבן בית שני, נהגו ישראל כשיטת הראב"ד והמאירי שאין כיום כלל איסור בכניסה לשטח העזרה, אף שלמעשה מורה להחמיר כרמב"ם.

יתירה מכך סובר הרב, כי בעלייה להר מקיימים מצוות כיבוש, ולצורך כיבוש מותר להיכנס אפילו לעזרה, ואף שאינו מורה לנהוג כן לכתחילה, איסור כרת בוודאי שאין כאן.

בנוסף לכך, בהוראתו לרבים (שהתפרסמה בעיתון 'הארץ' י"ג שבט תשמ"ו.) לא הזהיר הרב גורן כלל שלא לעבור במערב הר הבית, וזו לשונו: "גם לדעת הרמב"ם רוב רובו של הר הבית שלפנינו מותר בכניסה לכל הדעות, כאשר מקפידים לא להכנס לאזור כיפת הסלע, שם היה מקום המקדש". (וראה בספרו של הרב ישראל אריאל שליט"א 'המקדש אורו של עולם' עמ' 176)

אם כן, נראה ברור שגם לשיטת הרב גורן אין כל חשש בהליכה סמוך לכותל בצד מערב.

העולה מכל האמור, כי העולים להר בית ה' בטהרה ובמורא מקדש, לאחר טבילה במקווה וחליצת נעליים כהלכה והולכים לפי ה"המסלול הרגיל", לא נכנסים לשום חשש, וזוכים לקיים את דבר ה' "לשכנו תדרשו ובאת שמה" ולפדות את מקום השכינה מידי זרים.

בתפילה שנזכה לפעול עם א-ל לחזות בשוב ה' ציון בגאולה שלימה ברחמים.

תגובות למייל: 13elisha26@gmail.com