חזרנו הביתה

רבונו של עולם התגלה לנו במהפך האדיר שעשה עם עם ישראל במאה השנים האחרונות. תמיהה גדולה אני תמה על כל מי שאינו רואה זאת.

הרב משה גנץ , ל' בניסן תשע"ח

דגל ישראל
דגל ישראל
צילום: איסטוק

ביום מועד מטפסים על המגדל להתמצאות. כמו אדם ההולך בדרך סבוכה ותועה בה. הדרך מפותלת, והוא איננו יודע לאן היא מוליכה אותו. הוא יכול לעלות אל המגדל. משם יראה שטח הרבה יותר גדול. ואז יקבל תמונה יותר ברורה על מצבו.

אנחנו מסובכים בבעיות, כרגיל. והסבוכים מעוררים תהיות וחולשות. אבל ביום העצמאות אנחנו עולים למגדל, ומשם רואים אופקים יותר רחבים של ההיסטוריה, ומקבלים פרופורציות נכונות.

המציאות הברורה והפשוטה היא, שאחרי אלפיים שנות גלות חזרנו הביתה – ועכשיו אנחנו בבית. ולא היתה זאת סתם חזרה. זו היתה חזרה אחרי השואה הנוראה!

התחלנו במתי מעט, ועכשיו מרכזו של עם ישראל, מיליונים של יהודים נמצאים כאן. ברוך ה', עברנו ממצב גלות של "כצאן לטבח יובל" – כשאין דרך להתגונן – למצב שבו אנו מסוגלים להשיב מלחמה שערה. לא תמיד אנחנו עושים זאת בחכמה. אבל אנחנו יודעים שאיננו חסרי אונים.

זכינו לריבונות. – גם בה אין אנחנו משתמשים תמיד, למרבה הצער, באופן הנכון. אבל היכולת בידינו. כל הצרות והסבוכים הקשים שלנו הם פרטים – אמנם קשים – בתוך סיפור ההצלחה שלנו.

והסבוכים אינם רק סבוכים בטחוניים ופוליטיים. כל אלה נובעים מסבוכים רוחניים קשים. – וקודם כל מאי ההבנה היסודי של חלק מבוני הארץ ושל חלק מתושביה היום – מי אנחנו ומה אנחנו עושים כאן.

ואף על פי כן. כל אלה אינו אלא פרטים – קשים ככל שיהיו – בתוך המציאות האדירה של – ברוך ה', חזרנו הביתה!

אבל עדיין לא אמרנו את העיקר. העיקר הוא, שהמגדל שלנו הוא רבונו של עולם! מגדול עוז שם ה' בו ירוץ צדיק ונשגב.

ושובנו הביתה אינו רק מציאות ארצית, אלא הוא התגשמות של הבטחה שמימית. – "ושב ה' א-לקיך את שבותך"!

וכך אמר ר' אבא (סנהדרין צח א): אין לך קץ מגולה יותר מזה שנאמר, "ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא".

"קץ מגולה" פירושו הוא, שאין אתה צריך להסיק אותו מדרשה של פסוק המורה על תאריך מסוים, או מתוך גימטריא, אלא אתה לומד אותו מן המציאות הגלויה לכל!

כשתראה שארץ ישראל נותנת פרותיה בעין יפה לבני ישראל השבים אליה מארצות גלותם – דע שמגיע הקץ!

על כן – המגדל שדברנו עליו בתחילה, כשם שהוא מאפשר לנו לראות את העבר, לראות את הדרך העצומה שכבר עשינו, כך הוא מאפשר לנו לראות גם את העתיד. אנחנו כבר נמצאים ב"קץ המגולה".

צרות גדולות, גשמיות וגם רוחניות, יש לעם ישראל. אבל בע"ה נצא מהן.

וככל שאמונתנו תהיה יותר גדולה ועמוקה, ומעשינו יהיו יותר הגונים וישרים, כך יקבל דבר ה' מעמד יותר חזק בארץ.

היום הזה הוא לנו מעין אדיר של אמונה. אמונה כפשוטה. רבונו של עולם התגלה לנו במהפך האדיר שעשה עם עם ישראל במאה השנים האחרונות. תמיהה גדולה אני תמה על כל מי שאינו רואה זאת.

אנחנו שמחים שמחה גדולה על התגלות קדוש ה' הגדול. ואנחנו מתפללים תפלה גדולה לרבש"ע שיזכנו לישועה שלמה בקרוב. ומתוך יום המועד הזה נשאב כוחות להיות שותפים פעילים במעשה ה' הגדול אשר עשה. ולהגדיל ולהעמיק את אמונתנו עד שתקרין לכל מרחבי עם ישראל.

הרב משה גנץ, ר"מ בישיבת ההסדר בשעלבים