נקווה שהמנהיג המיועד יידע להיות כהן נאמן

יש לזכור ש'יושב בשמים ישחק' ומעבר לכל מחשבות אדם ויצרי מעללי איש יש מנהיג לבירה.

הרב ינון זמיר , כ' באלול תשע"ט

הרב ינון זמיר
הרב ינון זמיר
צילום: המרכז אקדמי לב

אחר הנחת הביכורים והנפתם ניגש מביא הביכורים לפני הכהן כדי לקיים מצוות מקרא ביכורים. תיאור הכהן בפסוק מעורר שאלה: "ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו.." (כו, ג).

המילים "אשר יהיה בימים ההם" אינן מובנות וכי יעלה על הדעת שבכל דור ימשיכו להביא ביכורים לאהרן הכהן זכר צדיק לברכה? פשוט הדבר שמביא הביכורים ימסרם אל הכהן שיהיה בימיו. יש מחז"ל שקראו את הדברים בנימה אפולוגטית, כדברי רש"י: "אין לך אלא כהן שבימיך כמו שהוא", בלשוננו – זה הכהן שלנו ואיתו ננצח.

גישה שונה בספרי (כי-תבוא פי' רחצ) המפרש את הביטוי כהכשר הלכתי לביכורים שנתקבלו ע"י כהן פסול לעבודה. תוספת ביאור לספרי נמצא במלבי"ם: "משום שנאמר להלן הגדתי היום לה' א-להיך , שמייחד שמו של הקב"ה על הכהן שלא ייתכן רק ליחידי סגולה, שלא יעלה על דעתו, שהכהן אין ראוי לזה לכן אמר שאין לך אלא כהן שבימיך".

בהמשך המדרש מובאת גם תוספת הטעמה חשובה: "וכי עלתה על דעתנו כהן שאינו בימיך? אלא כהן שהוא כשר ומוחזק לך באותם הימים...וכן הוא אומר (קהלת ז, י) "אל תאמר מה שהיה שהימים הראשונים היו טובים מאלה" (ספרי שם).

כידוע ברבות הימים עמדו לישראל כהנים שאינם ראויים ואפילו כהנים גדולים שלא ידעו לקרוא.. (יומא א, ו) ובכל זאת, לפעמים הגעגוע הוא פרי הנוסטלגיה ואיננו אמיתי מצד עצמו ובהחלט יש לעבוד בצורה תמימה עם מה שיש..

מהרמב"ן על אתר עולה נימה חדשה. בניגוד לגישה המתנצלת המובאת ברש"י ביחס לערכו הפחות של הכהן לעומת קודמיו, טוען הרמב"ן שבעבודת הכהן אין בפחיתות הערך האישיותי חסרון בעצם עבודת הכהן. הרמב"ן לכן מסביר את הביטוי כפירוש הספרי. עומק דברי הרמב"ן באים לידי ביטוי בדברי ר' צדוק (פרי צדיק לפרשה, א') "דכל כהן כיוון שהוא מזרע אהרן הכהן הוא מבורר במידה זו שהשי"ת נותן לו מורא שמים", בכל כהן מזרע אהרון מוטבעת היכולת לשמש כצינור נאמן, צדיק יסוד עולם, ועל ידי התבטלות לשליחות ולתפקיד ומתוקף המעמד הקדוש באמת יזכה והשליחות תלביש אותו בבגדי הכהונה הנכונים עד שיהיה ראוי שיאמר עליו 'לה' א-להיך'.

ברגעים אלה, בהן עוד נספרות פתקאות אחרונות והרכבת הממשלה הינה תעלומה המעלה חששות לא מעטים, כמושכל ראשוני יש לזכור ש'יושב בשמים ישחק' ומעבר לכל מחשבות אדם ויצרי מעללי איש יש מנהיג לבירה.

על גבי זה יש להתפלל להצלחת עם ישראל ולא לסמוך על תמרונים פוליטיים. ויחד עם זאת, נקווה שהמנהיג המיועד, שעל פי האופציות הנראות לעין כנראה לא בדרגתו הרוחנית של שמואל או דוד, יהיה מנהיג שיידע להיות כהן נאמן, להתבטל לשליחות שנפלה בחלקו ולמינוי של כלל ישראל שבשמים (אפילו ריש גרגותא משמיא! ב"ב צא:) ושל בוחריו שבארץ, והתפקיד החשוב וגודל המעמד יתקן אותו בעצה טובה והקב"ה ישלח לו וליועציו מאורו הטוב וייתן שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה.

הכותב הוא ר"מ בית המדרש במרכז האקדמי לב שמציין בימים אלה יובל להיווסדו