ועדת החינוך, התרבות והספורט קיימה ישיבה בנושא קריטריונים לקבלת תלמידות בחינוך החרדי. בעקבות תלונות רבות שהגיעו לוועדה, לפיהן בנות ממוצא ספרדי אינן מתקבלות למוסדות החינוך העצמאי (בית יעקב) בשל מוצאן, והדבר מהווה אפליה עדתית.עו"ד פיני בסיס, המייצג את העותרות, אמר בוועדה כי "באלעד יושבות 30 ילדות ספרדיות בנות 6 בבית. מתוך 140 ילדות ספרדיות, רק 70 התקבלו. לעומת זאת, 90 תלמידות אשכנזיות התקבלו מתוך 93 שנרשמו. זו אפליה ברורה."ח"כ חיים אמסלם מש"ס, הפתיע את חברי הועדה כשאמר, "הבעיה נובעת מהספרדים עצמם. אני בעד שכל זרם ילמד במוסד משלו, אך יש ספרדים רבים הרוצים ללמוד בחינוך האשכנזי דווקא."ח"כ משה גפני השיב לטענות ואמר כי "הספרדים יצרו מפלגה ומערכת חינוך משלהם. לפיכך, איני מבין למה הם רוצים לשלוח את ילדיהם לחינוך שלנו, בעת שכל זרם שולח את ילדיו לחינוך מהזרם שלו. אין אפליה עדתית בחינוך העצמאי. באלעד היחס בין ספרדים ואשכנזים הוא כ-50/50, ואולי אף רוב לתלמידות ממוצא מזרחי. כל הבנות האשכנזיות התקבלו, כי אין להן מוסד חינוכי אחר. לבנות הספרדיות יש מוסדות ספרדים אחרים, שאינם מלאים."המפקחת על החינוך העל-יסודי החרדי במשרד החינוך, אמרה כי המשרד גיבש נוהל חדש לקבלה למוסדות אלה, כדי להבטיח קבלה שוויונית ושקופה לכל הבנות, כאשר קבלה תיערך על סמך בחינות, אישור או דחייה יינתנו להורה בכתב, והורים יוכלו לערער, "בבדיקה מדגמית שערכתי, מצאתי שרוב בתי הספר עמדו בנוהל החדש."יו"ר הוועדה ח"כ מיכאל מלכיאור סיכם, כי כל ילד זכאי באופן שוויוני ללמוד תורה. זה פשע, אם הדבר לא נעשה כך. יש אמנם התקדמות בנושא, אך לא כל הבעיות נפתרו, אני עדיין יכול לשמוע את הכאב.