האוניברסיטאות: נתוני השכר ימסרו לות"ת

ראשי האוניברסיטאות הודיעו לממונה על השכר באוצר, כי יעבירו את נתוני השכר במוסדותיהם לות"ת ולא לו, זאת על פי החוק ע"פ פרשנותם.

שלמה פיוטרקובסקי , ז' באב תשס"ט

פרופ' יצחק אפלויג, יו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) ונשיא הטכניון, שיגר היום מכתב לאילן לוין, הממונה על השכר באוצר, בו הוא מודיע לו כי על פי החלטת ור"ה מישיבתה אמש ,יועברו בימים אלה נתוני השכר שביקש הממונה לועדה לתכנון ותקצוב ( ות"ת )  של המועצה להשכלה גבוהה – שהינה הגוף הממלכתי, העצמאי והנפרד הממונה, המתקצב והמפקח על תקציבן של האוניברסיטאות המחקר.

למרות העובדה כי קיימים חילוקי דעות עקרוניים בין האוניברסיטאות לבין הממונה על השכר – באשר למידת הפעלת סמכותו מתוקף חוק יסודות התקציב – חוק שאינו חל לדעת ראשי האוניברסיטאות על ההשכלה הגבוהה (עמדת האוניברסיטאות מגובה בחוות דעת של משפטנים מובילים המצורפות למכתב), מציין פרופ' אפלויג כי "כפי שהכרזנו פעמים רבות בעבר אנו מעוניינים להגיע עימך, מרצוננו, להסכמות לגבי רמות השכר הראויות אוניברסיטאות. הסכמות אלו חיוניות כדי למנוע זעזועים במערכת  ההשכלה הגבוהה וכדי לאפשר פעילותה התקינה".

כמו כן פונה פרופ' אפלויג במכתבו בבקשה, "בשם נשיאי אוניברסיטאות המחקר, להניח לעוד זמן קצר את המחלוקת המשפטית העקרונית ואת צעדי האכיפה השנויים במחלוקת, ולהכנס עימנו לדיונים מזורזים שיוגבלו לתקופה קצרה כדי להגיע להסכמות".

את מכתבו מסיים פרופ' אפלויג בציינו, כי "למיטב ידיעתנו והבנתנו בכלל, ובפרט לפי מודלים לפיתרון שהופעלו על ידך במגזרים אחרים, לנוכח המלצות פרופ' צבי זוסמן ולאור החלטות הממונה על רמות השכר בקופות החולים מ-2007, הפערים המעשיים בינינו אינם גדולים, וניתנים לגישור ולסיכום מהיר בגישה עניינית וברצון טוב הדדי".