שטייניץ
שטייניץ צילום: פלאש 90

שר התמ"ת, בנימין (פואד) בן אליעזר ושר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, מינו היום ועדה לבחינת מדיניות ההטבות מס והמענקים במסגרת חוק עידוד השקעות הון. תפקיד הועדה יהיה לבחון את מבנה התמריצים הקיים כיום בחוק, ולהציע שינויים במכלול התמריצים הקיימים בו, בראיית מיקוד וייעול המשאבים להשגת צמיחה בת קיימא במגזר העסקי תעשייתי ופיתוח פוטנציאל הזדמנויות התעסוקה בפריפריה.בראש הועדה יעמוד מנכ"ל משרד האוצר, חיים שני וחבריה יהיו: מנכ"ל משרד התמ"ת (כמ"מ יו"ר הועדה), שרון קדמי,  מנהל מרכז ההשקעות בתמ"ת, חזי צאייג, סגן הממונה על התקציבים, ערן פולק ומנהל אגף א' ברשות המסים, אופיר כהן. לדיוני הועדה יוזמנו, דרך קבע: נציג המועצה הלאומית לכלכלה, נציג המטה לקידום הנגב והגליל במשרד התמ"ת, נציג הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, נציג מינהל הכנסות המדינה במשרד האוצר, נציגי הלשכה המשפטית במשרד האוצר ובמשרד התמ"ת.המדינה מפעילה באמצעות חוק לעידוד השקעות הון (התשי"ט – 1959) את מסלול התמריצים העיקרי לעידוד המגזר העסקי ובראשו המגזר התעשייתי. התמורות הרבות שחלו במאפייני התעשייה המסורתית והטכנולוגית בישראל, כמו גם בכלכלה הגלובלית, מחייבים בחינה מעמיקה של מבנה התמריצים הקיים בחוק כיום.בהודעה שמסרו השניים נכתב כי דוחות רבים שנכתבו אודות החוק לעידוד השקעות הון והשפעותיו על המשק הישראלי, כמו גם דוחות מבקר המדינה שהתייחסו למנגנוני הקצאת ההטבות ודו"ח בנק ישראל בנושא, מצביעים על צורך אמיתי בדיון מקצועי שיקיף את מכלול השפעות החוק. הועדה תבחן אם חוק עידוד השקעות הון אכן מהווה מכשיר מרכזי בידי הממשלה לשיפור כושר התחרות של המגזר העסקי בישראל כלפי השוק הבינלאומי ולהשגת מטרות מרכזיות נוספות כמו תמיכה בפוטנציאל הזדמנויות התעסוקה בפריפריה, וכל זאת על אף היקף המשאבים הנרחב המוקצה במסגרת הטבות החוק. מעבר לכך, ייתכן כי מבנה התמריצים הקיים מסיט משאבים רבים גם למגזרים אשר ספק אם נדרשת תמיכה ממשלתית בפועלם. 

עוד נמסר כי נדבך מרכזי נוסף שדורש בחינה מהותית היא השתלבות הטבות המס במסגרת החוק במדיניות המס הכוללת, השפעת החוק על בסיס המס ושיעורו במשק, ומידת האטרקטיביות שהחוק מייצר בהקשר זה ביחס לתחרות הבינלאומית על תעשיות עתירות הידע.הועדה התבקשה להתייחס בהמלצותיה גם להתאמת התמריצים הניתנים מכוח החוק לסוגיות של השבחת הון אנושי בתעשייה המסורתית, שדרוג ואימוץ טכנולוגיות, הגברת אטרקטיביות לתעשיית טכנולוגיה עילית, חיזוק וסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בעלי פוטנציאל צמיחה והגברת מיקוד ההטבות בפריפריה לצורך שיפור תשתית התעסוקה וההון האנושי בפריפריה. כמו גם לפישוט, ייעול והגברת השקיפות במנגנוני הקצאת המשאבים מכוח החוק ולמנגנוני הערכה ובקרה אחר אפקטיביות התמריצים על פני זמן.הוועדה רשאית לפעול באמצעות ועדות משנה והעסקת יועצים חיצוניים, ככל שיידרש ותשמע במהלך דיוניה את הצדדים הנוגעים בדבר, לרבות נציגי המגזר העסקי, על פי סדרי עבודתה כפי שתקבע.המלצות הוועדה, יוגשו לשרים לא יאוחר מיום 20 במאי 2010, בטרם הצגתם לקבינט החברתי כלכלי לא יאוחר מיום 15 ביוני 2010.