רבנים, מרצים בכירים וחוקרים, יחד עם תלמידים ואנשי רוח נאספו לכנס מיוחד העוסק בחזון הרמב"ם בסימן משפט וקדושה, בו דנו באופיה ומהותה של חברה יהודית ריבונית לאור התורה כפי שזו עולה ממשנתו של הרמב"ם.

הכנס, שהוא מסדרת כנסים אודות מפעל משנה תורה, התקיים בישיבה הגבוהה וישיבת ההסדר אור וישועה בחיפה בראשות הרב אליהו רחמים זייני, מהווה ציון דרך משמעותי במפעל "משנה תורה" אשר הוקם לפני כשש שנים בישיבה ביוזמתו של הרב יוחאי מקבילי. אם עד כה המפעל עסק בהוצאת כתבי הרמב"ם, ביאורם והנגשתם לכלל ישראל, עתה הוא מתקדם למטרה הכללית של המפעל, עיסוק בחזונו של הרמב"ם שאיננו עוסק רק באדם הפרטי אלא בענייני כל החברה כולה.

ניהול מדינה יהודית לפי התורה

בכנס הושק לראשונה ספר ביאור לכל משנת הרמב"ם בענייני המשפט העברי הכולל את הספרים נזקים, קניין, משפטים ושופטים מבוארים בשיתוף פעולה עם תלמידי חכמים ודיינים ממכון "משפטי ארץ". הספר הנו למעשה ספר יסוד מרכזי בניהול חברה ומדינה יהודית וסדרי המשפט והשלטון לפי התורה ובו בנוסף להלכות הרמב"ם וביאורם, מופיעים נספחים מעשיים - שטרי מכר דירה, חוזה שכירות ועוד המבוססים על ההלכה ותקפים לחוק בישראל כיום.

ראשון הדוברים, הרב אבי גיסר, רב הישוב עופרה ויו"ר מכון "משפטי ארץ", תיאר את חשיבות המפעל, "כל הלומד משניות יודע שעל אף חשיבות המשנה, כל העוסק בלימוד קדשים וטהרות, חייב לבדוק מה פסק הרמב"ם בסוגיא. כשם שר' פנחס קהתי זצ"ל הנגיש את לימוד המשנה מחדש לעם ישראל, כך הביאור מנגיש את "משניות הרמב"ם", את ההלכה למעשה לעם ישראל".

הרב גיסר ייחד את שיעורו למקום הצדק במשנת הרמב"ם בו יצר הבחנה ברורה בין היחס בין פרטים בתוך החברה המבוסס על צדק, לבין היחס של החברה, הכלל, אל הפרטים שבו שאיננו יכול להיות מבוסס על צדק אלא על לפנים משורת הדין. על הרשות ללכת לקראת האזרח בתנאי שאינו מנצל זאת לרעה וחייבת להלכה גם בגרמא על אף שאזרח רגיל פטור מנזק זה.

ראש העיר חיפה, שהרגיש צורך מיוחד לבוא ולהשתתף בארוע על אף המשבר ברשויות המקומיות, פינה מזמנו ודרש בכנס על ענייני הלכות לשון הרע וסיפר שכעו"ד חקר והוקסם מדברי הרמב"ם בנושא שהרי אפילו אבק לשון הרע התורה אוסרת. "יוצא שלעיתים אדם יכול להכשל בעבירה זו אף אם לא אמר או עשה דבר אלא בהבעת פנים בלבד יכול לפגוע בחברו ולעבור על דברי תורה".

דמוקרטיה על פי התורה

בחלק המשפט, הציג הפרופ' אליאב שוחטמן ממכללת "שערי משפט" מתוך מקורות רבים את התיחסות רבותינו בכלל והרמב"ם בפרט בנושא מקומו של עורך הדין בבתי הדין. הרב רצון ערוסי, רב קרית אונו וראש "מכון משה" למשנת הרמב"ם, שהם שותפים פעילים למפעל, העביר שיעור על מקומה של הדמוקרטיה בקהילות ישראל בגלות ובשיבה לארץ. הרב הדגיש את מקום הדמוקרטיה בחברה, את תפקידו של מלך המשיח ואת המגבלות ההכרחיות מצד ההלכה שבהן אין מקום לדמוקרטיה וזאת על פי דברי הרמב"ם בספרו. כדוגמא הרב הביא את דברי הרמב"ם על חזרת הקורבנות בבית המקדש, שהרי אין רשות לחברה דמוקרטית ככל שתהיה להוציא חוק האוסר עבודת קרבנות בבית המקדש, כפי שמדינות מסוימות אסרו שחיטה כשירה בתחומיהן.

משנה תורה לכל

עורך הספר והעומד בראש המפעל, הרב יוחאי מקבילי ציין את מבנה הפנימי של משנה תורה, מן הפרט אל הכלל. הסביר את המטרה הגלויה של הרמב"ם בחיבור, ומתוך כך את התפקיד הראשוני שהרמב"ם ייעד לספרו. "לא את התלמוד ביקש הרמב"ם להחליף, אלא את המשנה", כספר יסוד, גוף ידע סדור שעל האב להנחיל לבנו, כפי שעלה מדקדוק הדברים בהלכות תלמוד תורה. את המטרה האסטרטגית, הסמויה של הרמב"ם, לשמש ספר יסוד לכל רב, בין אם עתיד לשמש בסנהדרין ובין אם לאו, הסביר הרב מקבילי בפרוטרוט, וביחוד על המשמעויות המנהיגותיות של הספר, על הפוליטיקה שבו, ועל ההנהגה שחסרה לנו.

טהרה בעידן המודרני

חלק נכבד ביצירתו של הרמב"ם עוסק בדיני טומאה וטהרה לפרטיהם, על אף שהדברים מבוררים היטב בפסוקי התורה, כיוון שמאז שחרב בית המקדש אנו לא חיים אותם ביום יום וכולנו בחזקת טמאי מת, נעשים אפילו פשט פסוקי התורה לדבר מופלא שאיננו מוכר, הגדולה של הרמב"ם היתה בכך שהיה מסוגל להבין את דיני הטהרה על ידי ליקוט מפסוקי התורה ומדברי חז"ל, להכריע את ההלכה ולהביאם על כל פרטיהם בלי להשמיט אפילו הלכה אחת, בצורה מסודרת, על אף שהיה חי מעל אלף שנים לאחר חורבן הבית. אחת השאלות אותה העלה בכנס הרב עזריה אריאל, ראש הישיבה הגבוהה "בית הבחירה" שליד "מכון המקדש" השותף למפעל הביאור, הוא נושא הניגוד לכאורה בין שמירה על חיי טהרה והביאה לבית המקדש לבין העיסוק בחיי המשפחה היום יומיים המביאים את האדם לטומאה פעמים רבות. הרב אריאל הסביר לפי דעת הרמב"ם את שימת הדגש על הקדושה דוקא בתוך הבית, ובניגוד לכהן הגדול תדיר במקדש, הרי אין דרישה מהיהודי לשמור תדיר על הטהרה אלא להתקדש בביתו, ולשמור על הטהרה רק בעיתים מזומנות כשבא להראות פני ד' ששם ודאי ההגעה למקום אשר יבחר ד', צריכה להעשות באופן מיוחד ובהתעלות השמורה לרגע בו האדם מגיע למפגש עם הקודש עם כל ההתרגשות המיוחדת של מאורע זה. הרב ציין, שלמעט דינים בודדים, ההשלכה של היות האדם מישראל טמא על התנהלותו איננה קימת ואיננה מקשה על היכולת לחיות חיי מעשה מלאים.

עולם המחקר ככלי בידי פוסקי ההלכה

הרצאה לא שגרתית היתה של פרופ' זהר עמר מאוניברסיטת בר-אילן, שותף טבעי למפעל ויועץ לזיהוי בעלי חיים וצמחים, בו תיאר מחקר שעשה לפי בקשתו של הראשון לציון, הרב שלמה עמר שליט"א. בעקבות פסק הרמב"ם המבוסס על התלמוד לפיו ניתן לבדוק האם בהמה טהורה לפי יכולת התגבנות של החלב שלה, (לפי התלמוד, רק חלב בהמות טהורות יכול להפוך לגבינה), חקר פרופ' עמר התגבנות של בעלי חיים רבים, טמאים וטהורים. תוצאות המחקר שהוצגו לפני באי הכנס, מלבד להראות את ההתאמה המוחלטת בין מסורת ישראל לבין תוצאות המחקר, הרי הראו כלי לסייע לפוסקים לבדוק כשרות של בהמות המוטלות בספק. כבדרך אגב, לפי תוצאות המחקר, חלב הג'ירפה, הג'רמוס והאיל האדום מתגבנים. פרופ' עמר ציין שהוא מביא את דברי חז"ל ואת תוצאות מחקרו לפני פוסקי ההלכה וההכרעה בעניין תלויה בהם שהרי הוא איש מחקר ולא פוסק.

"התלמוד כמקור ההלכתי המחייב"

בעקבות דבריו, הרב אליהו רחמים זייני, ראש הישיבה, הביא מסורת בידיו לגבי כשרות הטווס אותו שחטו בצפון אפריקה, לפי הגמרא מסורת בשחיטת עופות מספיקה לקביעת כשרות עוף. הרב אמר לבאי הכנס שמי שמעוניין להחמיר ולא להסתמך על המסורת זו בעיה שלו בלבד ושלא יאכל. הרב ציין שהוא מחנך את תלמידי הישיבה לקריאה ישרה של התלמוד ללא פלפולים ושעלינו להיות כפופים לפסקי התנאים והאמוראים אף במקום בו אחרונים כתבו דברים הסותרים את פשט התלמוד ואין מקום בהלכה להחמרות של פוסק זה או אחר נגד דין תלמודי מפורש. בהרצאה הגותית הרב ביאר את היחס לחיי קדושה במשנה תורה להרמב"ם והראה שהרמב"ם מסיים את קבצי הלכותיו במאמר מוסרי ערכי, הרב הראה את הרף הגבוה של הקדושה אותו מציב הרמב"ם ואת האתגר הגדול בו יהודי נדרש להתמודד כדי להגיע אליה, למול עמדת המקובלים אשר אמנם מציבים רף נמוך יותר כבסיס אך מזמינים את האדם להתקדש ולהתעלות מעלה מעלה.

"תמיד השיח הציבורי מפחיד אותנו על ה"אסון" שעלול לקרות אם נהפוך למדינת הלכה", מספר י' מבאי הכנס, "מנסים להשוות את עולם ההלכה למתרחש באיראן ולקחת דוגמא ממשטרים רדיקליים ומשוליים קיצוניים בחברה, הכנס מראה לנו את ההסתכלות הרחבה של עולם התורה והיחס שלה לפרט ולכלל, איך חברה מתוקנת המושתתת על צדק, משפט אמת וגמילות חסד לפי כל חוקי התורה, מסוגלת להיות המקום הנעים ביותר והשלם מבחינה ערכית לחיות בו ולהיות אור לעמים".

להאזנה לכנס לחץ כאן

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו