האוצר יתן פתרונות כספיים לחברת החשמל

מנכ"ל משרד האוצר שיגר מכתב אל יו"ר דירקטוריון בו הבהיר כי המדינה חוזרת ומאשרת כי תיתן ערבות, או פתרונות מימוניים אחרים.

אבי חיים , ז' בסיון תשע"ב

האוצר יתן פתרונות כספיים לחברת החשמל-ערוץ 7
חברת חשמל
הלל מאיר

מנכ"ל משרד האוצר שיגר היום (שני) מכתב אל יו"ר דירקטוריון חברת חשמל בנושא יישום מתווה הפתרון התזרימי לחברה.

במסגרת המכתב, ובהמשך לדיונים שנערכו בין הנהלת החברה לבין משרד האוצר באשר למצוקה התזרימית בה נתונה החברה לאור המשבר החמור באספקת הגז הטבעי, הבהיר מנכ"ל משרד האוצר ליו"ר הדירקטוריון:

1. המדינה חוזרת ומאשרת כי תיתן ערבות, או פתרונות מימוניים אחרים, לגרעון התזרימי המצטבר של חברת החשמל הנובע מעלות הדלקים העודפת של החברה ובהתאם לצרכי תזרים המזומנים הנובעים מרכש דלקים אלו.

2. בהתאם לעיקרון בסעיף 1 לעיל, הממשלה תפעל בימים הקרובים להעמדת ערבות מדינה בסך 3 מיליארד ₪ לגיוס אגרות חוב בהנפקה לציבור על פי תשקיף בישראל, והכל בכפוף לאישור ועדת הכספים של הכנסת.

בנוסף, תעמיד הממשלה פתרונות מימוניים בהתאם לעקרונות המתווה האמור בסעיף 1 לעיל בהיקף של כ 1.1 מיליארד ₪ וזאת בהתאם לצרכיה התזרימיים של החברה למימון עלות רכש הדלקים העודפת ובשים לב לכרית הביטחון הנדרשת.

3. החברה תפעל כמיטב יכולתה להעמדת מקורות מימון נוספים במסגרת פעילות החברה השוטפת.