אושר בקריאה ראשונה: היכל התנ"ך יוקם בי-ם

הצעת חוק היכל התנ"ך בירושלים אושרה בקריאה ראשונה. שורה של שאלות עקרוניות יעלו לדיון לקראת הקריאה השניה והשלישית.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ו' בתמוז תשע"ב

אושר בקריאה ראשונה: היכל התנ"ך יוקם בי-ם-ערוץ 7
כנס התנ"ך תשס"ח
מכללת הרצוג

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק היכל התנ"ך בירושלים של חה"כ רוני בר-און (קדימה) ובנימין בן-אליעזר (העבודה).

על פי ההצעה יוקם היכל התנ"ך בירושלים שמטרותיו יהיו איסוף, שימור, טיפוח והנחלה של התנ"ך ואוצרות התרבות, האמנות, הרוח והפילוסופיה הנובעים ממנו, לחברה הישראלית ולעם היהודי. היכל התנ"ך יהיה תאגיד ויוכפף לביקורת מבקר המדינה.

בחוק מוצע לקבוע את מוסדות ההיכל ותפקידיו וכן שהמדינה תעמיד לרשות ההיכל מקרקעין הדרושים לפעילותו.

בדברי ההסבר להצעה, נכתב כי "בהצעת החוק המתפרסמת בזה מוצע להקים בירושלים את היכל התנ"ך כתאגיד שמטרותיו יהיו איסוף, שימור, טיפוח והנחלה של התנ"ך ואוצרות התרבות, האמנות, הרוח והפילוסופיה הנובעים ממנו, לחברה הישראלית ולעם היהודי. לשם השגת מטרות אלו יפעל ההיכל להנגשת אוספיו לציבור ויקיים בין היתר פעילות תרבותית, ספרותית וחינוכית בתחומים הנוגעים לתנ"ך ופעילויות מחקר, ובין היתר, קבוצות מחקר, סמינרי מחקר הרצאות פומביות וכנסים בהשתתפות חוקרים".

עוד נאמר בדברי ההסבר, כי "היכל התנ"ך יפעל להטמעת נושאים הקשורים לתנ"ך בחברה הישראלית בכלל ובקבוצות אוכלוסייה כגון תלמידי מוסדות החינוך, חיילי צה"ל וחניכי תנועות הנוער בפרט, ויוכל לשמש מסגרת לפעילות של גופים שונים העוסקים בתחום. כמו כן ישמש ההיכל מוקד לביקורי תיירים מהעולם ומרכז בין-לאומי לפעילויות ולמיזמים עולמיים, כגון מיזם " עמי העולם כותבים את התנ"ך", ששותפיו בו 45 מדינות ומאות אלפי אנשים הכותבים את התנ"ך בשפתם ובכתב ידם. מוצע לקבוע את מבנה ההיכל ומוסדותיו, את מספר החברים במועצתו, את בעלי התפקידים בו והוראות הנוגעים לכהונתם, את אופן מינוי ראש ההיכל ואת תפקידיו".

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה שנייה ולקריאה שלישית תידרש שוב ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, בין היתר, לשורה של הכרעות, בין השאר בשאלות מטרות היכל התנ"ך ותפקידיו, מבנה מוסדות ההיכל וחלוקת התפקידים ביניהם, בעלי התפקידים בהיכל ותקופת כהונתם, שאלת הקצאת המקרקעין להיכל התנ"ך ומימון פעילות ההיכל, לרבות האפשרות לגבות דמי כניסה או אגרות בעד השירותים שיספק ההיכל.

כמו כן תדון הוועדה ביחס שבין תפקידי היכל התנ"ך, כפי שייקבעו, ובין תפקידי גופים אחרים שהוקמו בחקיקה וסמכויותיהם, ובין היתר יד יצחק בן-צבי, בית העצמאות, הספרייה הלאומית, רשות העתיקות, בית התפוצות ומרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי, ובשאלת היחס להוראות חוק המוזיאונים, התשמ"ג- 1983.

9 ח"כים תמכו בהצעה, לא היו לה מתנגדים או נמנעים והיא תוחזר לוועדת החינוך, התרבות והספורט להכנה לקראת קריאה שנייה ושלישית.