כסף שטרות
כסף שטרות פלאש 90

החל מה- 1/1/13 יכנס לתוקף שינוי בשיעורי ההפרשות בגין פנסיה לחודש עבור עובד בהתאם לצו ההרחה לפנסיה חובה. כך מסר עו"ד שלמה יצחקי הממונה הראשי על יחסי עבודה במשרד התמ"ת.

ההפרשות החדשות הן: חלק המעביד לגמל - 5%; חלק העובד לגמל -5%; הפרשות המעביד לפיצויים -5%  סך הכול 15% מהשכר (עד גובה השכר הממוצע במשק).

הסכם הפנסיה שנחתם בין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים וההסתדרות הכללית ומכוחו הוצא צו הרחבה, הינו בתוקף מיום 1.1.08.

הצו הטיב עם העובדים במשק בקביעת חובת הפרשה לפנסיה עבור כל עובד, זכות שלא עמדה לרבים מהעובדים במשק. מיום תחילת הצו הצטרפו  כ- 1000,000 מבוטחים חדשים. עם זאת, לגבי עובדים רבים טרם הוחל הסדר ביטוח. מעסיקים שאינם מקיימים את חובתם עלולים להיות חשופים לנזקים בהם יאלצו לשאת בגין אי הפרשה באם חלילה יקרה לעובד אירוע ביטוחי (פרישה, נכות או פטירה).

נציין כיי אכיפת הצו נעשתה בעבר אזרחית רק על ידי העובד, באחרונה הסמיך חוק הגברת אכיפה את משרד התמ"ת לאכיפה מנהלית במקרי הפרה של צו ההרחבה לפנסיית חובה.