בלי קשרים. אשכנזי
בלי קשרים. אשכנזי פלאש 90

שורה ארוכה של אישים, החל מעוזר הרמטכ"ל אשכנזי, אל"מ ארז וינר, עבור דרך עוזרו של שר הביטחון ברק יוני קורן, אשכנזי וברק עצמם ועד לראש הממשלה נתניהו, סופגים ביקורת קשה בדו"ח מבקר המדינה על פרשת הרפז.

בדו"ח, שמותר כעת לראשונה לפרסום, ניתן ביטוי למערכת יחסים עכורה ובלתי אפשרית בין שר הביטחון אהוד ברק ובין הרמטכ"ל דאז גבי אשכנזי, ובעיקר בין האנשים המרכזיים אשר פעלו בלשכותיהם של השניים.

מערכת היחסים העכורה, במהלכה היה ברור לכל אחת מן הלשכות כי בלשכה השניה נרקמת נגדם מזימה מתוכננת, תוכנית סדורה לפגיעה בהם ולהפלתם, היא הרקע לפרשה הידועה בשם "מסמך הרפז".

בנוגע לפרשה הזו קובעים אנשי משרד המבקר, כי בניגוד לטענותיו של הרמטכ"ל אשכנזי, הוא הכיר היטב את הרפז, עמד איתו בקשר, יצר את הקשר בין הרפז ובין עוזרו אל"מ ארז וינר, ואף הסכים במעשה ובשתיקה לפעילות איסוף המידע שביצע הרפז בלשכתו של ברק ואשר נועדה לאוזניו ועיניו.

במשרד המבקר מותחים בקשר לכך ביקורת על וינר, "לדעת משרד מבקר המדינה, גם לאחר שבחן את התייחסותו של אל"ם וינר לטיוטת דוח הביקורת על כל האמור בה, התנהגותו של אל"ם וינר כפי שהיא באה לידי ביטוי בקשר עם הרפז כמפורט לעיל, הייתה פסולה, לא עלתה בקנה אחד עם חוק יסוד: צה"ל, ועם רוח צה"ל, והיא לא הלמה את היותו קצין בכיר בצה"ל ואת מעמדו כעוזר הרמטכ"ל".

לא פחות חמורה הביקורת על אשכנזי, "בביקורת עלה, כי אל"ם וינר עדכן מפעם לפעם את הרמטכ"ל דאז במידע שמסר לו סא"ל (בדימ') הרפז, והרמטכ"ל דאז היה מודע - ולו חלקית - לפעילותו המתמשכת של אל"ם וינר מול סא"ל (בדימ') הרפז בעניין זה. הרמטכ"ל דאז, רא"ל (מיל') אשכנזי, לא הפסיק פעילות זאת, וגילה נכונות להמשיך ולקבל את המידע האמור. משרד מבקר המדינה מעיר, כי בכך נתן הרמטכ"ל דאז, רא"ל (מיל') אשכנזי, יד להמשך פעילות זו של אל"ם וינר. הדבר חמור במיוחד נוכח העובדה שהשר ברק הוא הדרג המדיני, שאליו כפוף הרמטכ"ל ישירות. משרד מבקר המדינה מעיר, כי אי-הפסקת איסוף מידע זה, הנכונות לקבלו וקבלתו בפועל מהווים התנהגות בלתי ראויה, וזאת גם אם הרמטכ"ל דאז וסביבתו חשו במצוקה נוכח מערכת היחסים עם השר ברק וסביבתו ונוכח תפיסתם על קיומה של תכנית לכאורה לפגוע ברמטכ"ל דאז".

עם זאת יש לציין, כי המבקר קובע שוינר ואשכנזי לא היו מעורבים בפרסומו של "מסמך הרפז", "בביקורת לא נמצאה כל מעורבות של הרמטכ"ל דאז, רא"ל (מיל') אשכנזי (או של רעייתו רונית אשכנזי), או של תא"ל (מיל') בניהו בפרסום מסמך הרפז בתקשורת, לרבות בעיתוי הפרסום, סמוך לתחילת הראיונות של השר ברק את המועמדים לתפקיד הרמטכ"ל; לא נמצא בביקורת, כי אל"ם וינר ידע שאל"ם (מיל') סיבוני מתעתד להעביר את מסמך הרפז לתקשורת".

למערכת היחסים העכורה בין הלשכות מוקדש חלק ניכר מהדו"ח. "בין תפקיד שר הביטחון לתפקיד הרמטכ"ל קיים מתח מובנה, ומתח זה ידע גם בעבר עליות ומורדות. אולם, מערכת היחסים העכורה, כפי שהייתה בין שני האישים המרכזיים הללו הנושאים על כתפיהם את ביטחון המדינה - תהיינה סיבותיה אשר תהיינה - היא, לדעת משרד מבקר המדינה, מצב מדאיג, אשר יש בו כדי לערער את אמון הציבור במעהב"ט, בראשיה, ובשליחותם החשובה לעמוד יחד במצבי המבחן הביטחוניים העומדים בפני מדינת ישראל באופן קבוע", קובעים במשרד המבקר.

במשרד המבקר מוסיפים עוד, כי "במצב עניינים זה של מערכת היחסים העכורה ששררה בין עוזריהם הקרובים של השר ברק ושל הרמטכ"ל דאז, רא"ל (מיל') אשכנזי, היה על השר ועל הרמטכ"ל דאז להיות ערים ומודעים לנזק הרב שנגרם, ולהביא להפסקת מצב זה. זאת, כדי למנוע פגיעה כה חמורה בשיתוף הפעולה בין שתי הלשכות, שהוא חיוני לתפקודה התקין של מעהב"ט. ראוי היה, כי השר ברק והרמטכ"ל היו פועלים להרגעת הרוחות בקרב העוזרים הקרובים להם, עוד טרם התגלגל העניין לכדי שבר ביחסים".

בצד הביקורת החריפה על אשכנזי לא חוסכים במשרד המבקר גם ביקורת משר הביטחון ברק, וקובעים כי פעל בניגוד לפקודות ולנהלים, "מעל ראשו" של הרמטכ"ל אשכנזי, בין היתר בנושא מינוי יאיר נווה לסגן הרמטכ"ל.

"משרד מבקר המדינה מעיר לשר ברק, כי פעל בניגוד להפ"ע עקרונות הקידום בכל הנוגע למינויו של אלוף יאיר נווה לתפקיד סגן הרמטכ"ל, בכך שהתעלם מהרמטכ"ל המכהן באותה עת, רא"ל (מיל') אשכנזי, שהיה הרשות הממנה בתהליך המינוי לתפקידים בדרגת אלוף, ובכלל זה גם לתפקיד סגן הרמטכ"ל. זאת במיוחד כאשר מדובר במינוי לתפקיד בעל חשיבות כמו סגן רמטכ"ל, וגם אם אלוף נווה אמור היה לעבוד במשך תקופה לא ארוכה תחת הרמטכ"ל דאז, רא"ל (מיל') אשכנזי".

"בנוסף לזאת, מעיר משרד מבקר המדינה, כי השר ברק ואלוף גלנט כרמטכ"ל המיועד נהגו שלא על פי המסד הנורמטיבי כאשר הודיעו פומבית על מינויו המתוכנן של אל"ם (מיל') ליאור לוטן לתפקיד דובר צה"ל, תוך התעלמות מהרמטכ"ל המכהן, רא"ל (מיל') אשכנזי, שהיה באותה עת הסמכות הממנה היחידה לתפקידי הקצונה הבכירה ובכלל זה לתפקיד דובר צה"ל", מוסיפים במשרד המבקר.

"גם במצב הדברים הטעון שבין השר ברק לרמטכ"ל דאז לא הייתה הצדקה לדרך הפעולה המתוארת", קובעים אנשיו של המבקר.

הדו"ח מותח כאמור ביקורת גם על ראש הממשלה, אשר ידע על הרוח הרעה בין הלשכות ולא עשה דבר, "מודעותו של ראש הממשלה למערכת היחסים העכורה בין השר ברק ובין הרמטכ"ל דאז, רא"ל (מיל') אשכנזי, ונוכח החשש לפגיעה בתפקודה התקין של מעהב"ט, והפגיעה האפשרית של מערכת היחסים הקשה הזאת באמון הציבור במעהב"ט, ראוי היה, כי ראש הממשלה ילבן עם שני האישים כבר באפריל ובמאי 2010 את טיב היחסים ביניהם ואת טענותיהם".

"ככל שהלך המשבר והחריף, תוך שעניין זה תפס גם ממד ציבורי רחב בתקשורת, מצופה היה מראש הממשלה להתערב במשבר לפתרונו ללא שיהוי נוסף, בייחוד נוכח האתגרים הביטחוניים שעמדו ועדיין עומדים לפתחה של מדינת ישראל", מוסיפים מחברי הדו"ח.

נציין כי הדו"ח חושף גם שורה של כשלים בהליך מינוי רמטכ"ל בישראל וקובע כי יש להפוך את התהליך הזה לתהליך סדור.

"מרכזיותו של תפקיד זה במדינת ישראל והסוגיות בעניין הליך מינוי הרמטכ"ל כעולה בדוח זה, מחייבים לדעת משרד מבקר המדינה תיקונים בתהליך המינוי. ראוי כי תהליך בחירת הרמטכ"ל יהיה מובנה, מוגדר ומעוגן בכתובים, ובעיקר שייבחן משך כהונת הרמטכ"ל ויעוגן בחקיקה, בדומה למשך הכהונה של מספר בעלי תפקידים בכירים בארגונים שונים שנקבעו בחקיקה, וכן שהממשלה תקבע את פרק הזמן הרצוי למועד תחילת תהליך הבחירה של הרמטכ"ל", נאמר בדו"ח.

מחברי הדו"ח לא חוסכים גם את שבט ביקורתם מתפקוד התקשורת ומתופעת ה"עיתונאים מטעם" שנחשפה במהלך התגלגלות הפרשה.

"לצד עצמאותה, השפעתה וחשיבותה של התקשורת האלקטרונית והכתובה, נחשף צוות הביקורת לא אחת לפעילות עיתונאית יזומה, שבה בלטה ההזדהות עם צד זה או אחר, תמיכה שהפכה למחנאות של ממש. זו תופעה לא בריאה שלא נמצאה כמותה בעבר בממדים כאלה. יש לקוות, כי הדברים לא יחזרו על עצמם בעתיד והלקחים הראויים יופקו", נאמר בדו"ח .

לעיון בדו"ח המלא לחץ כאן

תגובות:

יו"ר הוועדה לביקורת המדינה, ח"כ אורי אריאל, אמר בתגובה כי "דו״ח מבקר המדינה החמור הוא מזעזע ולא פחות מרעידת אדמה. נורמת ההתנהגות שהושרשה בלשכת הרמטכל הקודם עלולה להתפתח כמו סרטן שחובה לעקור מהשורש לפני שיפגע בדמוקרטיה באופן אנוש. בכוונתי לפעול ככל יכולתי בכדי לקיים דיון ולהקים ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את העניין לעומק, תסיר את העננה הזאת ממערכת הביטחון ותגדיר נורמות מוסריות ואתיות חדשות שלא יאפשרו למקרה כזה לחזור בשנית".

במשרד הביטחון מסרו בתגובה "פרסום דו"ח הרפז איננו נקודת סיום אלא נקודת התחלה לבירור משפטי של הפרשה על מנת להגיע לחקר האמת ולביעור הנגעים שנחשפו בו. הדו"ח מבהיר עד כמה מדובר בעניין חמור, פרשה מהקשות שידענו. מה שנדרש כעת זו חקירה פלילית וועדת חקירה ממלכתית".

"מהדו"ח עולה תמונת התנהגות, עבריינית לכאורה, של לשכת הרמטכ"ל. ארז וינר, בועז הרפז ואחרים היו, על פי עדותם, "חיילים" של הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי בכל התגלגלות הפרשה. הרמטכ"ל לשעבר, אשכנזי, הוא שעמד לדבריהם "בראש הפירמידה" של כל המתואר בדו"ח לגבי לשכת הרמטכ"ל".

"בדו"ח מתוארים מעשים שמהותם קשירת קשר לפגיעה בסדרי שלטון, חתירה כנגד דרג ממונה, שיבוש תהליך חוקי של מינוי רמטכ"ל, זיוף ושימוש במסמך מזויף, שיבוש חקירה, הפרת אמונים והתנהגות שאינה הולמת קצינים. הפעילות כללה איסוף חומר מכפיש על שר הביטחון, רעייתו, בכירים בלשכת שר הביטחון, האלוף יואב גלנט וקצינים בכירים נוספים בצה"ל באופן שיטתי. זוהי במובהק התנהגות עבריינית לכאורה בלשכת הרמטכ"ל"

"גבי אשכנזי פגע בערכי צה"ל וברוח צה"ל. התנהגותו של הרמטכ"ל לשעבר, כעולה מהדו"ח, מהווה כתם מוסרי וקלון ערכי שיש להוקיע ולעקור משורש".

"אין אף אדם שמכיר את צה"ל או שרת בו בתפקיד בכיר, שיאמין שוינר והרפז פעלו שלא בהוראת, הנחיית וידיעת הרמטכ"ל לשעבר, אשכנזי. מבקר המדינה והפצ"ר, דרשו מהיועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה פלילית. יש לעשות זאת מיד. יו"ר ועדת ביקורת המדינה, ח"כ אורי אריאל, העלה דרישה לכונן ועדת חקירה ממלכתית, יש לאפשר הקמתה".

"הדברים שהועלו בדו"ח בהקשר לשר הביטחון ברק  הם בתחומי "נימוסים והליכות". כל המעשים שנטענים (למעט אמירתו בקשר לבניהו) התרחשו לאחר שמסמך הרפז כבר נמצא בלשכת הרמטכ"ל ורובם (למעט עיכוב מינויים) אירעו לאחר פרסום המסמך, קרי בתקופה שבה אכן נפגע אמון השר בלשכת הרמטכ"ל".

"בכל מקרה, כמצוין בדו"ח, שום סוג של אירועים הקשורים במתח בעבודה בין לשכות אינם באים במקום כפיפותו של הרמטכ"ל לדרג המדיני ואינם יכולים להצדיק התנהגות עבריינית לכאורה, מכיוון לשכת הרמטכ"ל, כמתואר בדו"ח", נמסר ממשרד הביטחון.

במפלגת 'עוצמה לישראל' אמרו כי "הוכח שוב שגם שני שקרנים יכולים לפעמים לומר גם אמת. לאור הדו"ח קראו ראשי עוצמה לישראל ח"כ מיכאל בן ארי וח"כ אריה אלדד ליועץ המשפטי לממשלה לפתוח בהליכים פליליים נגד אשכנזי וברק".

"הרמטכ"ל לשעבר ניסה לחולל פוטש נגד הדרג המדיני ואילו ברק השמיד ראיות ואסור שיחזור אי פעם לזירה הפוליטית".

יו"ר התנועה, ציפי לבני, אמרה בתגובה לדו"ח המבקר כי "דוח הרפז מצטרף לדו"ח דיסקין ושניהם מעידים שנתניהו אינו מסוגל לנהל ביד בוטחת את ענייניה הביטחוניים והלאומיים של ישראל".

"נתניהו מעדיף את האינטרס הפוליטי הצר על פני האינטרס הלאומי ובכך נכשל פעם נוספת בתפקידו", הוסיפה לבני.