Nissan Slomiansky
Nissan Slomiansky Flash 90

ועדת הכספים אישרה היום (שלישי) את העלאת יעד הגירעון לשנת 2013 מ- 3% תוצר ל- 4.65%, על-מנת לאפשר למדינה להתמודד טוב יותר עם הגירעון, מבלי להזדקק לקיצוצים נוספים או להעלאת מיסים והוספת גזירות חדשות.

יו"ר הועדה, ח"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי) אמר בדיון כי "כל תקציב המדינה מבוסס על החוק הזה. בעבר הציעו ח"כים מהאופוזיציה לשר האוצר, שבמקום לקצץ, יגדיל את הגירעון. כפי הנראה שר האוצר שמע לעצה באופן חלקי ועל-כן, עתה עומדת לפתחנו בקשה להגדלת יעד הגירעון. העלאת יעד הגירעון, הינה מהלך רצוי, שיימנע את הצורך בקיצוצים כואבים או בהעלאת מיסים והטל גזירות חדשות".

רכז מאקרו באגף תקציבים באוצר, יוגב גרדוס, הסביר את הסיבות והרקע לבקשה להגדיל את יעד הגירעון: "הכנסת הטילה על הממשלה בחקיקה, שתי מגבלות בנושא תקציב המדינה, שתי הגבלות פיסקאליות: החל מ- 1992, נקבעת תקרת הגירעון. הגירעון מחושב כאחוז מהתוצר המקומי הגולמי. ומגבלה שנייה, מגבלת ההוצאה התקציבית".

לדבריו "כיום יעד הגירעון עומד על 2.5% מהתוצר שהם 27 מיליארד ₪. הבקשה היא להגדיל את היעד ל- 3% מהתוצר, שהם 30 מיליארד ₪. הממשלה הקודמת לא הצליחה להעביר תקציב ועכשיו נכון ליוני 2013 תקציב 2013 טרם אושר ולא צפוי להיות מאושר עד סוף יולי 2013 וזה מגביל את הממשלה לעמוד בשתי המגבלות הללו מבחינת התקציב".

"הגירעון התקציבי ב- 2012 הסתכם ב- 4.2% תוצר שהם חריגה של 2.2% (כ- 20 מיליארד ₪) מתקרת הגירעון הקבועה בחוק לאותה שנה. הפער נובע, רובו ככולו, מחסר בהכנסות המדינה ממיסים ביחס לתחזית וחסר זה צפוי להמשיך גם ב- 2013 – 2014. בנוסף, הממשלה קיבלה על עצמה התחייבויות תקציביות נוספות, מעבר לתקציב שנקבע מלכתחילה והדבר מגדיל את ההוצאה הממשלתית גם  ב- 2013 – 2014. החשש שהגירעון, ללא נקיטת צעדים, עשוי להגיע ל- 5.5%", הוסיף גרדוס.

 

     גרדוס נימק ש"על-כן אנחנו מבקשים לקבוע יעד גירעון חדש של 4.65% מהתוצר ולהגדיל את מגבלת הוצאה ב- 2.2%. לסיכום, ב- 2013 היעד יהיה 4.65% במקום 3% (40 מיליארד ₪) וב- 2014 3% במקום 2.75% (כ- 30 מיליארד ₪).