Voting
Voting Israel news photo: Flash 90

שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב, ד"ר קובי ורדי, דחה אתמול (ראשון) את עתירותיהן של רשימות "כן לגבעתיים" ו"גבעתיים שלנו" לתיקון כינוי שם הרשימה לאחר הגשתה.

העתירות של שתי הרשימות והעומדים בראשן עוסקות בדרישה לתקן 'טעות סופר' בכינוי (שם) הרשימה.

לטענת שתי הרשימות, עקב שגגה בתום לב נשמט משם הרשימה שמו של המועמד שבראש הרשימה. העותרות טענו שמדובר בליקוי שניתן לתקנו לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות). מנגד, טען מנהל הבחירות בעיר גבעתיים שמדובר בליקוי שלא ניתן לתיקון על פי לשון החוק.

בית המשפט קיבל את עמדת המדינה ודחה את העתירות, תוך קביעה שמנהל הבחירות בעיר גבעתיים קיבל החלטה סבירה ומתבקשת מלשון החוק שלא נעתר לבקשת הרשימות לתקן את שמן.

"הכלל החד משמעי הינו שאין לעשות כל שינוי ברשימת המועמדים. סעיף 35 לחוק עוסק ברשימת מועמדים, כאשר לפי סעיף 35(ג) לחוק רשימת מועמדים המוגשת צריכה להיות מוגשת "כשכל הפרטים ממולאים כראוי וכינוי הרשימה ושמות המועמדים מפורשים כסדרם"" (פסקה 8).

הרצון של המועמדים לבחירות המקומיות לשנות את כינוי הרשימות אינו מהווה ליקוי לפי החוק – "ליקוי אינו תיקון של כינוי הרשימה כפי שמבוקש במקרה זה. שמות רשימות המועמדים כפי שהוגשו "כן לגבעתיים" ו"גבעתיים שלנו" אין בהם כל פגם כשלעצמם ואין בהן כל ליקוי והן כשירות כשלעצמן..." (פסקה 13).

בעניין טענת תום הלב של העותרות קבע השופט ורד, כי "העותרות טוענות שמדובר בשגגה שנפלה בתום לב ושניתן להסיק זאת מתצהירי העותרים ומהנסיבות הספציפיות של המקרים בהתחשב בשימוש הנרחב שנעשה בעבר בשם המלא, ברם פקיד הבחירות אינו בוחן כליות ולב והוא אינו אמור לבדוק בכל מקרה את הנסיבות והעובדות, לנהל חקירות, הוכחות ובדיקות ולהחליט בכל מקרה על נסיבותיו העובדתיות האם מדובר בשגגה שנפלה בתום לב או לא (כשבעניין זה רק אעיר שתמוה כיצד שני מועמדים נכבדים ראש העיר המכהן ויו"ר האופוזיציה המכהן, שניהם משמיטים את שמם מכינוי הרשימה). הדבר יגרום ל'מדרון חלקלק', לאנדרלמוסיה, להצפת בקשות שכאלה (והראיה שאפילו בתיק שלנו מציין המשיב 3 שהוא ראה את בקשת המשיב 1 ובעקבותיה גילה את טעותו והוגשה בקשתו) ועלול לפגוע פגיעה של ממש ביציבות, בוודאות, בשוויון, בניהול תקין ובטוהר הבחירות ולהעמיד את מנהל הבחירות בדרישות ובלחצים שאין מקום להעמידו בהם".

את מנהל הבחירות בעיר גבעתיים ייצג עו"ד עדי אברונין מפרקליטות מחוז תל-אביב (אזרחי).