התפקדתם? המפלגה תדע עליכם הכל

שר הפנים חתם על תקנות המאפשרות למפלגות לקבל ממרשם האוכלוסין את כל פרטי המתפקדים.

חזקי ברוך , כ' באייר תשע"ד

יצביעו. בחירות
יצביעו. בחירות
Israel news photo: Flash 90

שר הפנים גדעון סער חתם היום (שלישי) על תקנות המפלגות. מעתה מפלגות המקיימות בחירות מקדימות תהיינה רשאיות לפנות למרשם האוכלוסין על מנת לקבל נתוני מתפקדים עדכניים.

התקנות אותן קבע שר הפנים סער, מסדירות את ההליך בו מפלגה שמקיימת בחירות מקדימות תהיה רשאית לבקש ולקבל עדכון ואימות הפרטים המזהים ממרשם האוכלוסין בנוגע לחברי מפלגה.

על פי החוק, על שר הפנים בהסכמת שר המשפטים, ובאישור ועדת חוק חוקה ומשפט של הכנסת, לכתוב את התקנות ולהגישן לרבות הוראות בדבר אופן הליך עדכון ואימות הפרטים המזהים של חברי המפלגות.

בהמשך להנחיית שר הפנים הושלמה עבודת מטה מקצועית במהלכה אופיינו הצרכים ונתנו המענים בתחום העברת המידע ממרשם האוכלוסין למפלגות, נקבעה חלוקת האחריות בין הגופים הרלוונטיים, המשפטיים והטכנולוגיים. כל זאת, תוך הקפדה ייתרה על כל הקשור לתחום אבטחת המידע.

תקנות אלה יתנו מענה כולל לכל הקשור לאמיתות רשימות מתפקדי המפלגות ולכשרות הנתונים המצויים בידי המפלגות השונות, דבר זה יחזק את טוהר הבחירות ואמינות רשימות חברי המפלגה.

יצויין כי לאור רגישות המידע, המערכת נדרשת להבטיח כי לא יועברו פרטים שאינם נקובים בחוק. הפרטים יועברו רק למי שמורשה לקבלם, ושמות חברי המפלגות לא ייחשפו. בעניין זה קבע שר הפנים כי הגורם האחראי מטעם משרד המפנים יהיה המפקח הארצי על הבחירות.