הישראלים אוהבים את כרטיסי האשראי

הסקירה הכלכלית השבועית "השבוע במאקרו", של אגף הכלכלה בחטיבה הפיננסית של לאומי. הפעם מבט על האינפלציה ועל כרטיסי אשראי.

ד"ר גיל בפמן , כ"ד בכסלו תשע"ו

הישראלים אוהבים את כרטיסי האשראי-ערוץ 7
כרטיס אשראי
thinkstock

מדד המחירים לצרכן הממוצע למדינות השייכות לארגון ה-OECD עלה בשיעור של 0.6% ב-12 החודשים האחרונים שהסתיימו באוקטובר 2015.

מדובר בירידה בקצב האינפלציה הממוצע במדינות ה-OECD בהשוואה לרבעון האחרון של 2014, אז עמדה האינפלציה השנתית על 1.4%.

בראש הגורמים שתמכו בהאטת מדד המחירים לצרכן בקרב מדינות ה-OECD יש את הירידה במחירי האנרגיה והסחורות ברחבי העולם. ירידה זו החלה בשנת 2014 ואף החריפה בשנת 2015 עד כה, ולכן תרמה לירידה באינפלציה ברוב המדינות המפותחות בעולם.

שנת 2015 צפויה להסתכם, להערכתנו, בירידה ממוצעת של כ-45% במחיר הנפט, זאת לאחר ירידה של כ-9% ב-2014. בנוסף, מחירי הסחורות בתחום המזון והמשקאות צפויים לרדת בכ-18% ב-2015, ומחירי התשומות לייצור צפויים לרדת בכ-14%.

מגמה של ירידה בקצב האינפלציה, נרשמה גם בישראל. כך, שיעור האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים שהסתיימו באוקטובר השנה, הסתכם בכ-0.7%-, לעומת כ-0.2%- בסוף 2014. שיעור השינוי השנתי של המדד בישראל מצוי בתחום השלילי ברציפות מאז חודש ספטמבר 2014, והינו נמוך בהשוואה לרוב מדינות ה-OECD האחרות, ונמוך אף בהשוואה לממוצע האיחוד האירופי. בהקשר זה, נציין כי ירידת מדד המחירים לצרכן בישראל הייתה חדה יותר מאשר ב-OECD, בין היתר, כתוצאה מירידות מחירים נוספות, ייחודיות לישראל, רובן ביוזמה ממשלתית ובעלות אופי חד-פעמי. התפתחות זו, לצד הרמה הנמוכה של האינפלציה הצפויה במבט קדימה (על פי שוק ההון), מצביעה על "סביבת אינפלציה" נמוכה מאוד בישראל, אשר בולטת בהשוואה בינלאומית.

במבט קדימה, שיעור השינוי השנתי של מדד המחירים לצרכן בישראל, צפוי לעלות באופן הדרגתי מאוד ולצאת מהתחום השלילי ולעבור לסביבה חיובית מתונה מאוד במהלך 2016. העלייה במחירי סעיף הדיור, תוך כדי התייקרות יחסית לרכיבי מדד אחרים, צפויה להוסיף ולתמוך בעליית המדדים הבאים. מנגד, ירידות מחירים, שרובן בעלות אופי חד-פעמי, כמו במחירי הדלק, ביטוח החובה, ואולי בתחבורה הציבורית, ישפיעו בכיוון ההפוך. לסיכום אנו מעריכים כי האינפלציה בשנת 2016 תמשיך להיות מתונה ונמוכה מהגבול התחתון של יעד יציבות המחירים (1-3%), אולם לא צפויה להיות שלילית בסך הכולל השנתי.

נמשכת הפעילות הערה ברכישות בכרטיסי אשראי. הפעילות עשויה להתרחב בחודשים הבאים

היקף הרכישות בכרטיסי אשראי על ידי צרכנים פרטיים נותר בחודש אוקטובר כמעט ללא שינוי לעומת החודש הקודם.

בחינת הנתונים לתקופות זמן ארוכות יותר, מצביעה על עלייה מסוימת בקצב הגידול ברכישות בכרטיסי אשראי בעת האחרונה. כך, סך הרכישות עלו בשיעור של 8.8% בממוצע בשלושת החודשים אוגוסט-אוקטובר השנה לעומת שלושת החודשים שקדמו, לאחר עלייה מתונה יותר של 8.2% במאי-יולי.

עם זאת, יש לציין כי קצב הגידול של הרכישות בכרטיסי אשראי בארבעת החודשים האחרונים (יולי-אוקטובר) התייצב סביב ממוצע של כ-8.5%. קצב זה אמנם נמוך בהשוואה לשלושת החודשים שקדמו (אפריל-יוני), אולם עדיין גבוה מהממוצע הרב שנתי. התפתחות זו, מלמדת על פעילות ערה ברכישות בכרטיסי אשראי בחודשים האחרונים, למרות הירידה בקצב, בהתאם לנתוני הצמיחה של הצריכה הפרטית (בעיקר השוטפת).

לסיכום, הקצב הגבוה מהממוצע של הרכישות בכרטיסי אשראי בחודשים האחרונים, לצד שיעורי ריבית נמוכים יחסית, מגמת ירידה מתמשכת של מחירי רכיבי צריכה שונים, בשילוב עם נתונים חיוביים יחסית משוק העבודה, מעידים על שיפור אפשרי במצב הכלכלי של משקי הבית. על רקע זה, עשויה הפעילות בכרטיסי האשראי להתרחב גם בחודשים הבאים. עם זאת, להערכתנו, להתמשכות גל האלימות הנוכחי ו/או החרפתו עלולה להיות השפעה שלילית על פעילות הצריכה הפרטית, וכפועל יוצא מכך גם על הרכישות בכרטיסי אשראי.

ד"ר גיל בפמן הוא ראש אגף הכלכלה בחטיבת הפינסית של לאומי