חטא על חטא. הרב אברהם שפירא זצ"ל
חטא על חטא. הרב אברהם שפירא זצ"ל פלאש 90

במהלך הדיון שהתקיים אתמול (חמישי) במועצת הרבנות הראשית סביב ההחלטה להקצות שטח לתפילת נשים בכותל המערבי הוצג מכתבו של הרב אברהם שפירא זצ"ל, הרב הראשי וראש ישיבת מרכז הרב הדן בין השאר בסוגיה זו.

לאחר מענה הלכתי מפורט שנתן בסוף חודש כסלו תש"ן על שאלת ההיתר, כן או לא, לתפילת מניין נשים וזימון של נשים מתייחס הרב שפירא גם לתפילת נשים בכותל המערבי, תפילה אותה הוא רואה כהוספת חטא המחלוקת והמדון על גב האיסור ההלכתי.

לקראת סוף מכתבו ובהמשך להצגת המקורות המפורטת בסוגיה זו כותב הרב: "ובשו"ע הובא הדין של הרמב"ם בזימון שאין מזכירים השם במניין נשים. והרמ"א לא הגיה על זה כדרכו שפוסק כר"ת, ועל כן כנ"ל שלבי (שלגבי) דבר שבקדושה שצריך עשרה, לא מועיל מה שרוצים לקיים המצווה וז"פ. וכן לא הגיה בסימן נ"ה בעיקר הדין של דבר שבקדושה, רק במנין של גברים ולא הזכיר שלר"ת יתכן גם מנין של נשים כשרוצות לקרוא דבר שבקדושה, ועל כרחך שלגבי מנין של דבר שבקדושה גם ר"ת מודה".

לדברים אלה הוא מוסיף: "נוסף לכן, מלבד האיסור מצד ההלכה, וכנ"ל, יש גם יסוד של איסור שמבטלים מנהג, שמעולם לא נהגו הן לגבי ציצית והן לגבי מנין של תפילה לנשים, ומעולם לא נשמע כדבר הזה, ואינו מקובל בישראל, ומפני זה לחוד הווי בניגוד לדין משום מנהג ישראל תורה הוא".

"כל זה אמור אפילו אם יעשו כן לעצמן בביתן שלהן, אבל כשבאות לשנות את ההלכה והמנהג בפני רבים, במקום קדוש ככותל המערבי, דבר שמעורר ריב ומדון וקטטות, יש בכך גם איסור של ריבוי מחלוקת בישראל וביזוי מקום קדוש".

על כך מוסיף הרב שפירא ומעיר כי "כבר כתב הגר"א באגרת המפורסמת ששלח לאשתו ואמו, בזמן נסיעתו לא"י, וכתב בתוך דבריו: שאם בבית הכנסת מדברים לשון הרע מוטב שלא יבואו כלל לבית הכנסת להתפלל ויתפללו בבית, וכל שכן כשיש ריבוי מחלוקת כנ"ל, ודאי שראוי להן לא לבוא כלל לכותל המערבי, מאשר לבוא ולעורר ריב ומדון".

את דבריו מסכם הרב שפירא וכותב כי "מבחינת הדין כל הדברים הנ"ל, גם לבישת ציצית לנשים וגם עריכת מנין לנשים לדברים שבקדושה, הם בניגוד להלכה ובניגוד למנהג, ולא מקובלים בישראל, ויש כאן רק מעשה שטן להרבות מחלוקת ולעורר קטרוגים על ישראל, ומרוב פשיטותם של הדברים אין יותר להאריך בזה".

נזכיר כי בסופו של הדיון בו הוצגו עמדות שונות ובהן גם עמדתו של הרב שפירא זצ"ל כפי שהיא עולה במכתב זה, פרסמה מועצת הרבנות הראשית את החלטתה בה נאמר: "מועצת הרבנות הראשית לישראל שמעה את ההצעה להסדר התפילה ברחבת הכותל. עפ"י חוק שמירה על המקומות הקדושים בישראל, התקנות להתנהלות והתנהגות במקומות קדושים ליהודים, חייבות להיעשות בעצה אחת ובהמלצת הרבנים הראשיים לישראל. המועצה מוחה על כך שעד היום, למרות שהנושא נדון במשך תקופה ארוכה, הדבר לא הגיע לפתחה, וזאת בניגוד גמור להוראות החוק".

"עמדתה הבסיסית של מועצת הרבנות הראשית היא כנגד גופים הנקראים "ליברלים" ו"מתקדמים" שחרטו על דגלם עקירת תורת ישראל ממהותה וייחודיותה. ותוצאות מעשים מדברות בעד עצמם. מי שעוקב אחר ההתבוללות שפשתה בקרב יהודי העולם הקשורים עם גופים אלו, אחרי נישואי התערובת, עקירת כל דבר שבקדושה, רואה בעליל שאין להם כל קשר ליהדות השורשית, יהדות -  שהחזיקה את עם ישראל במשך כל שנות קיומו, והרי אין עם ישראל אומה אלא בתורותיה – תורה שבכתב ותורה שבע"פ.

''ליתן דריסת רגל במקום הקודש, למי שבמשך שנים עקרו את ציון וירושלים מסידור תפילתם ומצהירים קבל עם ועדה שככל העמים ישראל, אינם רואים ייחודיות בתורת ישראל ואינם מאמינים ביסודות האמונה היהודית שאחד מבסיסיה "זאת התורה לא תהא מוחלפת", זה דבר חמור. על הכנסת דברים זרים למקום המקדש נזדעזעה ארץ ישראל.

''המציאות של מיליון יהודים ושאינם יהודים ברחבי העולם, המצביעים ברגליהם ומכבדים את קדושת המקום ואת חשיבותו לעם היהודי לאורך הדורות בצורת ההתנהלות הנוכחית, מלמדת שאף אם ישנן קבוצות קטנות המנסות לפגוע במרקם העדין ובקדושה הקיימת שם, ואנו קוראים גם לממשלת ישראל לעמוד על המשמר ועל כבוד המקום. המועצה מציינת כי רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב רבינוביץ יבצע את פעילותו אך ורק בהתאם להנחיות הרבנות הראשית.

''לגופו של עניין, לגבי המתווה המוצע, המועצה דורשת מממשלת ישראל להקפיא את החלטתה עד אשר תמלא את חובת ההתייעצות עם הרבנות הראשית בהתאם לחוק".