סקירה כלכלית: ריבית ריאלית חיובית בינואר

דודי רזניק מבנק לאומי בסקירה כלכלית: למרות שרמת האבטלה במשק נותרה נמוכה מאוד, ניכרת ירידה ב"איכות התﬠסוקה".

דודי רזניק , כ' באדר תשע"ו

מוזהר. בנק לאומי
מוזהר. בנק לאומי
פלאש 90

בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי, כצפוי. הודﬠת הריבית הייתה כמﬠט זהה להודﬠות הקודמות והייתה "דלה" בנתונים חדשים. בתנאים הקיימים ריבית בנק ישראל צפויה להיוותר ללא שינוי לאורך מרבית השנה הקרובה.

לראשונה מאז אפריל 2013, נרשמה ריבית ריאלית חיובית בחודש ינואר. התפתחות זו, ﬠשויה להצביﬠ ﬠל התמתנות במידת ההשפﬠה של ההרחבה המוניטארית ﬠל ﬠידוד הפﬠילות הכלכלית במשק, ולכן קיים סימן שאלה גדול בדבר האפקטיביות של הרחבות מוניטאריות נוספות כגון ריבית שלילית.

קצב ﬠליית המדד המשולב הואט בחודש ינואר. הירידה ביבוא תשומות לייצור בלטה לשלילה. ירידה זו, לצד קיפאון במדד הייצור התﬠשייתי במהלך 2015 ונסיגה במדד יצוא הסחורות, מדגישים את החולשה בפﬠילות ﬠנפי התﬠשייה בחודשים האחרונים.

למרות שרמת האבטלה במשק נותרה נמוכה מאוד, ניכרת ירידה ב"איכות התﬠסוקה" קרי היקף המשרה, סוגי המקצוﬠות, רמות השכר ומאפייני משרה נוספים.

תנוﬠות ההון הנכנסות לטווח ארוך נמשכות ותורמות להתחזקות השקל. מתחילת השנה, בלטו המשקיﬠים המוסדיים בביקוש לחלר, ﬠקב ירידות השﬠרים החדות בשוקי הﬠולם. ההתייצבות הניכרת בשבוﬠיים האחרונים, במידה ותימשך, בהחלט ﬠשויה לפﬠול אף היא לסייﬠ להמשך התחזקות השקל. התמ"ג בארה"ב ﬠלה ברביﬠ הרביﬠי ב 1%, גבוה מהקריאה הקודמת שﬠמדה של ﬠלייה של 0.4%. נקודת החולשה הייתה ﬠלייה נמוכה יחסית של הצריכה הפרטית.

אג"ח ממשלתי

ﬠליות שﬠרים נרשמו השבוﬠ במרבית האפיקים למﬠט בצמוד' המדד הקצרים ביותר ובאיגרות החוב בריבית משתנה. רמת התשואות השליליות בﬠולם מﬠמיקה ומﬠניקה "רוח גבית" לשוק האג"ח המקומי. 

- אנו ממשיכים להמליץ ﬠל מח"מ של 4 שנים. מומלצת אחזקת מח"מ ארוך יותר בצמודי המדד.

- בציפיות האינפלציה הנוכחיות אנו ממליצים ﬠל אחזקה ﬠודפת בצמודי מדד.

- אחזקת האפיק השקלי הלא צמוד מומלצת ﬠל ידי אחזקת מזומן ואג"ח למח"מ 6 שנים ומﬠלה.

- אחזקת מק"מ בתשואה הנמוכה מריבית בנק ישראל אינה מומלצת ﬠל רקﬠ הסיכויים הנמוכים להורדות ריבית נוספות.

אג"ח קונצרני

- לראשונה מזה תקופה צמודי המדד הקונצרניים הניבו ביצוﬠים ﬠודפים ﬠל פני השקלים הלא צמודים.

- ﬠדין לא מומלצת הגדלת החשיפה לאפיק הקונצרני, ובﬠיקר לא לקבוצות הדירוג הנמוכות.