משרד האוצר
משרד האוצר צילום: פלאש 90

בחודש מרס נמדד בפעילותה התקציבית של הממשלה גירעון בסך כחצי מיליארד שקלים, כך עולה מנתוני החשב הכללי באוצר.

מתחילת השנה היה לממשלה עודף בפעילותה התקציבית בסך של מיליארד שקלים לעומת עודף בסך חצי מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

בתקציב לשנת 2016 מתוכנן גירעון שנתי בסך 35 מיליארד שקלים שהם 2.9% מהתמ"ג. הגירעון המצטבר ב 12 החודשים האחרונים (אפריל 2015 – מרס 2016) עומד על  2.1% מהתמ"ג.

סך ההוצאות של הממשלה (ללא פירעון קרן) הסתכמו בחודש מרס ב 30.7 מיליארד שקלים. מתוך סכום זה עמדו הוצאות משרדי הממשלה על 22.4 מיליארד שקלים, תשלומי ריבית על החוב הממשלתי היו 2.5 מיליארד שקלים ותשלומי ריבית וקרן למוסד לביטוח לאומי עמדו על 5.8 מיליארד שקלים.

מתחילת השנה הסתכמו סך הוצאות משרדי הממשלה (ללא פירעון קרן וריבית) ב 63.2 מיליארד שקלים  - עלייה של 8.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב 10.6%. עיקר הגידול חל במשרדים החברתיים –19.1%. הוצאות מערכת הביטחון עלו ב 2.2% .

הגידול בסך הוצאות המשרדים האזרחיים משקף, בין היתר, גידול מתוכנן של 11% בשנת 2016 בתקציביהם לעומת אומדן הביצוע בשנת 2015. בתקציבי המשרדים החברתיים תוכנן גידול שנתי של 10.6% לעומת אומדן הביצוע בשנת 2015, ובפרט בתקציב ההעברות למוסד לביטוח לאומי שכולל בשנת 2016 סכומים לייצוב האקטוארי של המוסד.

יחד עם זאת, מציינים בחשב הכללי כי חלק מהגידול עדיין מוסבר בשינוי בהתפלגות ההוצאה הצפויה על פני השנה הנוכחית בהשוואה לשנת 2015 בה פעלה הממשלה ללא תקציב מאושר.

גביית המסים בחודש מרס הסתכמה ב- 24 מיליארד שקלים. בחודשים ינואר – מרס הסתכמה גביית המסים בסך של 72.6 מיליארד שקלים, עלייה נומינלית של 4.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

הפקדות המוסד לביטוח לאומי בחודש מרס הסתכמו ב 5.8 מיליארד שקלים, בדומה להיקף פירעונות הקרן והריבית למוסד.

ההכנסות ממע"מ יבוא ביטחוני, גביית ריבית והכנסות אחרות הסתכמו בחודש מרס בסך של 0.4 מיליארד שקלים.

גיוס ההון נטו (מקומי ובחו"ל) עמד במרס על סך של  10.7 מיליארד שקלים, מתוך זה הנפקה בחו"ל בסך 5.9 מיליארד שקלים. כתוצאה מפעילות הגירעון ומימונו עלו יתרות הממשלה בבנקים בסך של 10.3 מיליארד שקלים.