הבורסה מגבילה חברות בתחום הביטקוין

חברה שעיקר עיסוקה הוא השקעה, החזקה או כרייה של מטבעות קריפטוגרפיים לא תיכלל במדדי הבורסה ולא תוכל להירשם למסחר בבורסה.

ערוץ 7 , י"ז בטבת תשע"ח

הבורסה מגבילה חברות בתחום הביטקוין-ערוץ 7
מחוץ לבורסה. ביטקוין
Photo: iStock

רשות ניירות ערך פרסמה היום להערות הציבור הצעה לתיקון זמני של תקנון הבורסה בדבר פעילות חברות בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים המבוזרים.

ההצעה באה על רקע תופעה של מסחר חריג בניירות ערך של חברות בבורסה בתל אביב שהודיעו כי בכוונתן להכניס פעילות בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים (ביטקוין, אית'ר, לייטקוין, ועוד).

במקרה אחד דיווח של חברה על כניסה לפעילות בתחום כריית המטבעות הביא למסחר חריג בנייר הערך של החברה, עד כדי זינוק של אלפי אחוזים בשער המניה עוד בטרם קיימת בה פעילות ממשית שניתן לאמוד את תוצאותיה. מקרים אלו מעלים חשש כי מחירי המניות של חברות המתכוונות לפעול בתחום מנותקים מערכן הריאלי, וכי השוק מתייחס למניותיהן באופן בלתי-רציונלי ובלתי-צפוי.

לתופעה זו, אם תימשך, עלולות להיות בעתיד השלכות חמורות על תקינות והוגנות המסחר בבורסה בכלל ועל אמון ציבור המשקיעים בבורסה.

ברשות מציינים עוד כי תחום המטבעות הקריפטוגרפיים, המבוסס על יישומים של טכנולוגיית בלוקצ'יין, הינו תחום מתפתח ודינמי. תחום זה מצוי עדיין בתחילת דרכו ונושא בחובו פוטנציאל חיובי רב לחדשנות טכנולוגית, מימונית ועסקית. על רקע זה פועלת בימים אלה ועדה מיוחדת שמינה יו"ר הרשות לבחינת אפשרויות האסדרה של הנפקות מטבעות קריפטוגרפיים לציבור (ICOs) במטרה לגבש מתווה המלצות שייתן מענה רגולטורי ראשוני בראייתה של רשות ניירות ערך לתחום זה.

עם זאת, נכון להיום קיימת אי בהירות באשר למתכונת והיקף הרגולציה שיחולו על הפעילויות השונות בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים – בין היתר בהיבטי מיסוי, איסור הלבנת הון ומניעת טרור, אבטחת סייבר והגנה על משקיעים. יודגש כי הצעה זו אינה מטפלת באסדרה של הנפקות מטבעות לציבור – אשר נבחנת בימים אלה על ידי הוועדה שהקים יו"ר הרשות – אלא בניסיונות העכשוויים להכניס לבורסה פעילות ספקולטיבית בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים, ובפרט השקעה ישירה או כרייה של המטבעות בציפייה לעליית ערך.

הכנסת פעילות זו לבורסה, בעיקר כאשר היא נעשית באמצעות חברות ללא פעילות ריאלית משמעותית, בעת שהתחום נושא בחובו אי-ודאות כה גדולה, עלולה לחשוף את המשקיעים הישראלים לאפיק השקעה מסוכן, תנודתי ולא מפוקח. לעת הזו, קיים ספק אם יש בדרישות הגילוי לבדן כדי להתמודד עם הסיכונים החריגים בתחום זה.

לפיכך, ועל מנת לשמור על המסחר התקין וההוגן בבורסה, מבקשת הרשות את הערות הציבור להצעה לתקן את תקנון הבורסה בהוראת שעה לתקופה מוגבלת, באופן הבא:

מדדי הבורסה – לא תיכלל במדדי הבורסה חברה שעיקר פעילותה הוא השקעה, החזקה או כרייה של מטבעות קריפטוגרפיים.

כללי הרישום למסחר של הבורסה – לא יירשמו למסחר בבורסה ניירות ערך של חברה שעיקר פעילותה הוא השקעה, החזקה או כרייה של מטבעות קריפטוגרפיים, וניירות הערך של חברה כאמור הרשומים למסחר בבורסה יימחקו ממסחר, אלא אם כן עמדה החברה בתנאים הבאים: ההון העצמי שלה עולה על 100 מיליון שקלים ונערכו לגבי פעילותה דוחות כספיים סקורים או מבוקרים לתקופה של 36 חודשים.

בהתייחס לכללי הרישום למסחר של הבורסה, הרשות מבקשת את הערות הציבור בפרט ביחס לשאלה אם יש מקום לקבוע מגבלה כאמור ביחס לכלל החברות, או להחריג ממנה חברות המציעות ניירות ערך שלהן לראשונה לציבור על פי תשקיף (IPO).