דו"ח המבקר:
ליקויים מסוכנים בבריכות השחייה הציבוריות

כל הרשויות המקומיות שנבדקו על ידי מבקר המדינה אינן מפקחות כנדרש על ההפעלה השוטפת של בריכות השחייה הציבוריות שבתחומן.

ערוץ 7 , כ"א בסיון תשע"ט

בריכת שחייה
בריכת שחייה
צילום: ISTOCK

מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף שפירא פרסם בצהריים (ראשון) דוח על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2019.

ליקויים מרכזיים:

הפעלה ובטיחות של בריכות שחייה ציבוריות ברשויות המקומיות - בריכות השחייה עלולות במהותן להיות מקום מסוכן מעצם השילוב של מים, חשמל וחומרים מסוכנים. ואכן בשנים האחרונות וביתר שאת מתחילת הקיץ הנוכחי רבו מקרי אסון.

נמצאו ליקויים רבים חלקם חמורים עד כדי חשיפת הציבור לסכנות בעת השימוש בבריכות השחייה. הרשויות המקומיות איפשרו להפעיל בריכות שחייה בלא רישיון עסק. כל הרשויות המקומיות שנבדקו אינן מפקחות על ההפעלה השוטפת של בריכות השחייה הציבוריות שבתחומן כנדרש ובהתאם נמצאו ליקויים רבים בבריכות השחייה שנבדקו בתחום הבטיחות והתברואה.

מכוח אחריותו הכוללת לפי חוק הסדרת מקומות הרחצה, נדרש משרד הפנים להנחות את הרשויות המקומיות להקפיד לפעול בהתאם להוראות הבטיחות ולאכוף הוראות אלה על בריכות השחייה הציבוריות שבתחומן.

בקאנטרי בצפון - שקעי חשמל חשופים ובקבוק מים מעליהם
צילום: צוות הביקורת, יוני 2018

ליקויי בטיחות בגני ילדים -לבטיחות במוסדות חינוך ובכלל זה כמובן בגני הילדים נודעת חשיבות עליונה והיא מצריכה זהירות והקפדה יתרה על קיום נהלים.

נמצא כי משרד החינוך איפשר את פעילותם של עשרות גני ילדים במועצות המקומיות לקייה ותל שבע במהלך שנות הלימודים התשע"ו, התשע"ז והתשע"ח בלי שהן הגישו לו את אישורי הבטיחות השנתיים.

עיריות אשקלון וטירה המציאו למשרד החינוך אישורי בטיחות שנתיים עבור גני הילדים שבתחום שיפוטן, אף שלא ערכו את כל בדיקות הבטיחות הנדרשות ולא בדקו כלל את התאמתם של מתקני המשחקים בגנים לתקן. עיריות אלו לא זו בלבד שלא מילאו את חובתן בעניין זה, אלא הן גם מסרו מידע מטעה למשרד החינוך, לפיו גני הילדים כשירים מבחינה בטיחותית ועומדים בדרישות התקן, כביכול.

בין הליקויים הבטיחותיים שנמצאו - דלתות שלא הותקנו בהן מגיני אצבעות, מתלי מעילים בגובה נמוך מהנדרש שגם לא מוגנו, אבני שפה בולטות בחצר, שער חירום של גן ילדים החסום בצמחייה שאינה מאפשרת מעבר, אחסון חומרי ניקיון בארון ללא מנעול ובהישג ידם של ילדים, ועוד.

החל מספטמבר 2014 מקיים משרד החינוך מעקב על תיקון ליקויי בטיחות בעקבות המבדקים החמש-שנתיים שהוא עורך בבתי ספר. אולם מעקב כזה לא התקיים בגני הילדים בחינוך הרשמי. נמצא כי למשרד החינוך יש מידע חלקי בלבד על תאונות שאירעו בגני ילדים.

טיפול הרשויות המקומיות בצוברי גפ"ם ובמחסני גפ"ם- שימוש בלתי מבוקר במתקני גפ"ם או פגיעות בקווי גז עלולים לגרום לדליפות גז, לפיצוצים, לדליקות, לחנק ולהרעלת גז המסכנים לחיי אדם.

הביקורת העלתה ליקויים בטיפולן של הרשויות המקומיות והועדות המקומיות שלהן בעניין הפיקוח והבקרה על צוברי גפ"ם ועל מחסני גפ"ם הנמצאים בתחומן ובפעילותם של המשרדים המאסדרים - משרד האנרגייה ומשרד העבודה.

קיימים פערים הן בדבר הדרישות הן בדבר התיאום הנחוץ בין הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה והרשויות המקומיות ובין משרדי הממשלה, וזאת בעיקר לגבי הנפקתם של היתרי בנייה לצוברי גפ"ם ורישיונות עסק למחסני גפ"ם וכן לגבי איסוף והעברת המידע הרלוונטי לצורך הפיקוח והבקרה של הרשויות המקומיות.

טיפול הרשויות המקומיות בהטרדות מיניות ובמניעתן - ב-1998 חוקקה הכנסת את החוק למניעת הטרדה מינית. ב-27.2.18 ביקשה הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת ממבקר המדינה להכין חוות דעת על יישום החוק.

בישראל 257 רשויות מקומיות המעסיקות כ-140,000 עובדים וכן עובדים רבים של חברות כוח אדם ונותני שירותים אחרים.

אף שחלפו יותר מ-20 שנה מחקיקת החוק, לא הוסדרו היבטים מהותיים הנוגעים ליישום הוראות החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית בשלטון המקומי, לרבות אופן הטיפול בתלונות.

משרד הפנים לא קבע נהלים ברורים והנחיות לפעילותן של הרשויות המקומיות בנושא, והתיקון לתקנות משנת 2014, לא הוחל עליהן.

נתגלו ליקויים מהותיים באופן יישומן של רשויות מקומיות את הוראות החוק ובטיפולן בתלונות. עגומה במיוחד התמונה ברשויות המקומיות הערביות.

תחומי תכנון ובנייה:

נמצאו ליקויים רבים בהתנהלות הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריית אתא, העלולים לגרום לפגיעה באמון הציבור. הליקויים נוגעים לפעילותה של הוועדה במתן היתרי בנייה ובאי-הקפדה על אכיפת החוק במרחב התכנון שלה.

בנוגע לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון, הדוח מעלה ליקויים בפיקוח ובאכיפת הדין על מאות עבירות בנייה - רובן שימושים חורגים ללא היתר בתוקף או ללא היתר כלל במרחב התכנון שבאחריותה. בנוסף עלו ליקויים גם בהעברת מידע למרשם הפלילי ולרשם המקרקעין ובאכיפת צווים שיפוטיים.